Owady w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata
PDF

Słowa kluczowe

linguistic view of the world
idioms
metaphors
connotations
insects

Jak cytować

Kuligowska, K. (2018). Owady w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 167–180. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.11

Abstrakt

The paper is devoted to insects in Polish and Russian linguistic views of the world. The figurative meanings, derivational potential and semantic connotations of insects’ names, as well as idioms have been analysed to reveal the position of these animals in the language awareness of Poles and Russians.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.11
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Kielak O., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2015. Dlaczego wąż nie ma nóg. Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Biedermann H. 2001. Leksykon symboli, Warszawa: Muza S. A.

Boryś W. 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brzozowska M. 2000. Derywaty onomazjologiczne (asocjacyjne) w językowym obrazie świata, „Język a Kultura”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 13, s. 143–152.

Grzegorczykowa R. 1999. Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 39–46.

Kopaliński W. 1997. Koty w worku czy z dziejów pojęć i rzeczy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Kopaliński W. 2006. Słownik symboli, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Krzyżanowski J. 1975. Mądrej głowie dość dwie słowie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Maćkiewicz J. 1999. Wyspa — językowy obraz wycinka rzeczywistości, [w:] Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 193–206.

Maciołek M. 2012. Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Katowice: praca doktorska, dostęp online: https://sbc.org.pl/Content/93259/doktorat3279.pdf (10.11.2017).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1980. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum.

Sandner H. 1990. Owady, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski, dostęp online: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ (12.09.2017).

Tokarski R. 2013. Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tresidder J. 2001. Słownik symboli, Warszawa: Wydawnictwo RM.

Żuk G. Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, dostęp online: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/144/Jezykowy_obraz_swiata.pdf?sequence=1 (07.09.2017).

Алексиевич С. 2013. Последние свидетели. Соло для детского голоса, Москва: „Время”.

Белянин В. П., Бутенко И. А. Живая речь. Словарь разговорных выражений, dostęp online: https://livespeak.academic.ru (10.09.2017).

Лапок Л., Почему божья коровка так называется, dostęp online: http://www.topauthor.ru/pochemu_bogya_korovka_tak_nazivaetsya_fb62.html (10.09.2017).

Серебренников Б. А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И., Телия В. Н., Уфимцева А. А. 1988. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, Москва: „Наука”.