Modyfikacje paremii „Na złodzieju czapka gore / На воре [и] шапка горит” w polskich i rosyjskojęzycznych mediach elektronicznych

Main Article Content

Jolanta Miturska-Bojanowska

Abstrakt

The article discusses transformations of the proverb na złodzieju czapka gore / на воре [и] шапка горит in Polish and Russian-language online media (lexical changes, additions, grammatical modifications, contaminations).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miturska-Bojanowska, J. (1). Modyfikacje paremii „Na złodzieju czapka gore / На воре [и] шапка горит” w polskich i rosyjskojęzycznych mediach elektronicznych. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 213-224. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.15
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bańkowski A. 2000. Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa: PWN.
 2. Boryś W. 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Bralczyk J. 2015. 500 zdań polskich, Warszawa: AGORA.
 4. Brückner A. 1927. Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 5. Chlebda W. 2005. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Dziamska-Lenart G. 2004. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 7. Ignatowicz-Skowrońska J. 2008. Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Kolberg O. 1977. Przysłowia, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 9. Kuszak K. 2013. Przysłowie jako językowy nośnik wartości — perspektywa pedagogiczna, „Studia Edukacyjne”, nr 26, s. 39–62.
 10. Linde M.S.B. 1814. Słownik języka polskiego, t. VI, Warszawa: Drukarnia Xsięży Pijarów.
 11. Mieder W. 1979. „Morgenstunde hat Gold im Munde“. Studien und Belege zum populärsten deutschsprachigen Sprichwort, Wien: Verlag Edition Praesens.
 12. Mieder W. 1982. Antisprichwörter, vol. 1, Wiesbaden: Verlag der Gesellschaft für deutsche Sprache.
 13. Mieder W. 1985. Antisprichwörter, vol. 2, Wiesbaden: Verlag der Gesellschaft für deutsche Sprache.
 14. Mieder W. 1989. Antisprichwörter, vol. 3, Heidelberg, Wiesbaden: Quelle, Meyer.
 15. Mieder W. 2010. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein” Vom Bibelsprichwort über das Volkssprichwort zum Antisprichwort, [w:] Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin–Greifswald: Print Group, s. 279–300.
 16. Müldner-Nieckowski P. 2003. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa: Świat Książki.
 17. Pajdzińska A. 1991. Wartościowanie we frazeologii, [w:] Język a kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście. Red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław: Wiedza o Kulturze, s. 19–28.
 18. Prędota S. 1996. Modyfikacje parodystyczne przysłów (na materiale jezyka niderlandzkiego), [w:] Problemy frazeologii europejskiej. Red. A. M. Lewicki, t. 1, Warszawa: Energeia, s. 29–38.
 19. Puzynina J. 1992. Język wartości, Warszawa: PWN.
 20. Reznikov A. 2009. Old wine in new bottles: Modern Russian anti-proverbs, Burlington, VT: University of Vermont.
 21. Sławski F. 1983. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1, Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
 22. Świerczyńska D. 1996. Wolność w dupce w swej chałupce (Językowe gry przysłowiowe), „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 2/3 (38/39), s. 240–249.
 23. Tkaczewski D. 2012. „Nowoprzysłowia” polskie, czyli dowcipne modyfikacje i parafrazy popularnych porzekadeł, [w:] Parémie národů slovanských VI. Red. L. Mrověcova, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 267–277.
 24. Wojtczak E. 2012. Pieniądze, bogactwo i praca w (anty)przysłowiach polskich i niemieckich, [w:] Parémie národů slovanských VI, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 278–284.
 25. Wojtczak E. 2014. Nowe życie starych form. O modyfikacji przysłów w mediach, [w:] Parémie národů slovanských VII, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 423–428.
 26. Wyżkiewicz-Maksimow R. 2012. Językowy obraz człowieka — charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 27. Арсирий А. Т. 1967. Материалы по замечательной грамматике русского языка, Москва: Изд-во „Просвещение”.
 28. Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. 1998. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник, Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.
 29. Вальтер Х., Мокиенко В. М. 2005. Антипословицы русского народа, Санкт-Петербург: Изд. „Нева”.
 30. Даль В. И. 1862. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, загадок, поверий и проч., т. 1, 1-е изд., Москва: Университетская типография.
 31. Ермаков Н. Я. 1894. Пословицы русского народа, Санкт-Петербург.
 32. Иллюстров И. И. 1915. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках: сборник русских пословиц и поговорок, изд. 3-е, испр. и доп., Москва: Товарищество cкоропечатни А. А. Левенсон.
 33. Ляцкий Е. А. 1897. Несколько замечаний к вопросу о пословицах и поговорках, „Известия Отделения русского языка и словестности Императорской Академии наук”, Санкт-Петербург, т. 2, s. 745–782.
 34. Михельсон М. И. 1902. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, т. I: Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов, Санкт-Петербург: Типография Академии наук.
 35. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Н. К. 2010. Большой словарь русских пословиц, Москва: ОЛМА Медия Групп.
 36. Норман Б. 2010. Почему антипословицы — „анти”?, [w:] Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin-Greifswald: Print Group, s. 308–316.
 37. Самойлова И. Ю. 2014. Авторские инновации в языке. Иосиф Бродский, „Studia Rossica Gedaniensia”, nr 1, s. 60–75.
 38. Селиверстова Е. И. 2009. Пространство русской пословицы: постоянство и изменчивость, Санкт-Петербург: Издательский дом „Мирс”.
 39. Снегирев И. М. 1848. Русские народные пословицы и притчи, изданные И. М. Снегиревым, с предисловием и дополнениями, Москва: Университетская типография.
 40. Снегирев И. М. 2014. Русские народные пословицы и притчи, Москва: Институт русской цивилизации.
 41. Федоров Ф. И., Фразеологический словарь русского литературного языка, Москва: АСТРЕЛЬ. АСТ.