Kulinaria w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (aspekt aksjolingwistyczny)

Main Article Content

Barbara Rodziewicz

Abstrakt

The article is an attempt at establishing a way of understanding the term Food in the systems of values in the language awareness of Poles, Russians and Germans. The author analyses the results of a Free Word Association Test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rodziewicz, B. (1). Kulinaria w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (aspekt aksjolingwistyczny). Studia Rossica Posnaniensia, (43), 279-288. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.21
Dział
Articles

Referencje

 1. Aktualizacje Encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa „Gutenberga”. 1997. Red. A. Grzegorczyk, t. 4: Kultura-sztuka, Poznań, s. 319.
 2. Anusiewicz J. 1995. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Barthes R. 2008. Czytanie Brillat-Savarina, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska i in., wstęp i redakcja M. Szpakowska,
 4. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 72–80.
 5. Bartmiński J. 2006. Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 6. Bauman Z. 2008. Ponowoczesne przygody ciała, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska i in., wstęp i redakcja M. Szpakowska,
 7. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 95–102.
 8. Ciastoń A. 2014. Kucharz na szklanym ekranie, czyli o różnorodnych obliczach programów kulinarnych,
 9. [w:] W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej. Red. A. Drzał-Sierocka, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 161–176.
 10. Herzfeld M. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Przekład M. M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Jędrzejko E. 2007. O polskiej kulturze kulinarno-biesiadnej z perspektywy etnoparemiologii, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Red. K. Łeńska-Bąk, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 13–33.
 12. Kurcz I. 1967. Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z list Kent-Rosanoffa, „Studia Psychologiczne”, nr (8), s. 122–127.
 13. Kurcz I. 1976. Psycholingwistyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Pietrzyk I. 2006. Lingwokulturologiczna koncepcja świadomości językowej, [w:] Славянские языки в свете культуры. Pед. М. А. Алексеенко, Москва–Щецин–Грайфсвальд: OOO „A Темп”, s. 99–108.
 15. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. 1993. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo POwWJE — Pojęcie Ojczyzny we Współczesnych Językach Europejskich.
 16. Porayski-Pomsta J. 1999. Komunikacja językowa, [w:] Nauka o języku dla polonistów. Red. S. Dubisz, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 70–71.
 17. Rodziewicz B. 2014. Wartości. Polacy — Rosjanie — Niemcy, Szczecin: Volumina.pl.
 18. Szacki J. 2002. Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Thumb A., Marbe K. 1901. Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung, Leipzig: W. Engelmann.
 20. Weimann N. 2012. W stronę demedykalizacji. Well-being i slow movement jako alternatywa dla biomedycznego modelu zapobiegania chorobie, [w:] W zdrowiu i w chorobie... Z badań
 21. antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznań: Wydawnictwo Biblioteka Telgte.
 22. Wierzbicka A. 2007. Słowa klucze. Różne języki — różne kultury. Przekład I. Duraj-Noosielska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Горошко Е. И. 2001. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента, Москва–Харьков: Изд. группа „РА-Каравелла”.
 24. Тарасов Е. Ф. 2000. Актуальные проблемы анализа языкового сознания, [w:] Языковое сознание и образ мира. Pед. Н. В. Уфимцева, Москва: Институт языкознания РАН,
 25. s. 24–32.