Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana

Main Article Content

Katarzyna Wojan

Abstrakt

The text is dedicated to Professor Jerzy Kaliszan, an outstanding Polish researcher of homonymy in the Russian language, the author of significant monographs and the first Polish dictionary of Russian homographs. The article is a review of Polish academic literature on Russian homonymy including both intra- and interlinguistic aspects (relations between Polish and Russian). In the first part, the author outlines the most important theoretical and lexicographical studies of Polish scholars. The second part is devoted to a description of Jerzy Kaliszan’s achievements in the field of lexical and word-formation homonymy, including lexemes’ homography.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojan, K. (1). Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 327-340. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.26
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bartwicka H., Mędelska J. 1995. Może się pan na mnie położyć... Słowniczek dyferencjalny współczesnego północnokresowego dialektu kulturalnego i języka ogólnopolskiego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 2. Birbrajer J. 1987. Friends and False Friends. A Dictionary of “false friends”. Between Polish and Russian with an English Translation of All Entries, Stockholm: Almquist & Wiksell.
 3. Daszczyńska I. 1987. Rosyjsko-polskie pozorne ekwiwalenty frazeologiczne, Słupsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 4. Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I. 1980. Słownik gwary Starowierców mieszkających w Polsce, „Prace Slawistyczne”, nr 11, Instytut Słowianoznawstwa PAN, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 5. Grek-Pabisowa I. 1983. Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy, „Prace Slawistyczne”, nr 28, Instytut Słowianoznawstwa PAN, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 6. Kaliszan J. 1997. Омонимия производных слов в русском языке, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Kaliszan J. 2008. Русские субстантивные омографы, „Studia Rossica Posnaniensia”, t. 34, s. 171–175.
 8. Kaliszan J. 2010. Русские глагольные омографы, „Studia Rossica Posnaniensia”, t. 35, s. 77–82.
 9. Kaliszan J. 2012. Adjective homography in Russian, [w:] Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Red. M. Koszko, K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 183–187.
 10. Kaliszan J. 2013a. Грамматическая субстантивная омография в русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia”, t. 38, s. 119–123.
 11. Kaliszan J. 2013b. Verbal-substantival homography in Russian, „Scripta Neophilologica Posnaniensia”, t. 13, s. 17–22.
 12. Kaliszan J. 2014. Homografia leksykalno-gramatyczna rzeczowników w języku rosyjskim. „Studia Rossica Posnaniensia”, t. 39, s. 87–93.
 13. Kaliszan J. 2015. Словарь омографов русского языка, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 14. Kaliszan J. 2016. Rosyjska homografia gramatyczna, „Folia Scandinavica Posnaniensia”, nr 20, s. 133–139.
 15. Kaliszan J. 2017. Русские омографы, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 131.
 16. Kozielewski I. 1959. Słownik wyrazów o podobnym brzmieniu a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 17. Król M. 2014. Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 18. Kułakowski S. 1939. Pierwsza książka do nauki języka rosyjskiego, Lwów: [s. n.] (wyd. 2 przejrzane i przerobione: Lwów 1939).
 19. Kusal K. 2002. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych = Русско-польский словарь межъязыковых омонимов, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2462, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski słownik nieporozumień językowych = Словарь языковых несоответствий польско-русский и русско-польский. 2004. [dokument elektroniczny], Warszawa: Enklawa.
 20. Szałek M. 2004. Słownik homonimów rosyjsko-polskich = Словарь русско-польских омонимов, Poznań: Ars Nova. Słowniczek wyrazów rosyjskich i polskich jednostajne brzmienie a znaczenie odmienne mających, dla użytku uczących się obu tych języków ułożony. 1837. Warszawa: Glücksberg.
 21. Wawrzyńczyk J. et al. 2004. Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Wijas A. 2014. Polsko-rosyjski słownik fałszywych przyjaciół tłumacza z indeksem rosyjsko--polskim z uwzględnieniem potocznych, pospolitych, slangowych i wulgarnych znaczeń wyrazów = Польско-русский словарь ложных друзей переводчика с русско польским индексом с учeтом разговорных, просторечных, сленговых и матерных значений слов = Polish-Russian Dictionary of False Friends with Russian-Polish Index Including Informal, Colloquial, Slang and Vulgar Meanings of Words, [dokument elektroniczny], Kraków, wersja 7.0.0, [w:] źródło elektroniczne: http://lang.awijas.pl/mydics/pl-ru_lozhnye_druzja.pdf (16.12.2016).
 23. Wojan K. 2007. Wspólnota homonimiki języków europejskich (na przykładzie polskiego, rosyjskiego i fińskiego). Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jerzego Kaliszana, Wydział Neofilologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 24. Wojan K. 2010a. Przypadkowe i nieprzypadkowe wędrówki leksemów, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 25. Wojan K. 2010b. Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 26. Wojan K. 2011a. Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 27. Wojan K. przy udziale E. Skupińskiej-Dybek E. 2011b. Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi = Словарь лексемных омонимов русского языка с польскими переводными эквивалентами, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 28. Айдынов И. М. 2002. Словарь омографов русского языка, Баку: Адилоглы.
 29. Ахманова О. С. 1974. Словарь омонимов русского языка, Москва: Изд-во „Советская энциклопедия”.
 30. Ахманова О. С. 1986. Словарь омонимов русского языка, изд. 3, Moсква: Русский язык.
 31. Венцов А. В., Грудева Е. В., Касевич В. Б. 2004. Словарь омографов русского языка, Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета.
 32. Гребенева Ю. Н. 2008. Словарь омографов русского языка, Москва: Айрис-Пресс.
 33. Гребенева Ю. Н. 2017. Словарь омонимов, омоформ и омографов русского языка, Москва: Мир и Образование.
 34. Дубровский П. П. 1852. Областные великорусские слова, сходные с польскими, Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
 35. Ельянoв Д. И. 1995. Кaвepзныe yдapeния. Pyccкo-aнглийcкий cлoвapь oмoгpaфoв, Tenafly (N.Y.): Hermitage Publishers.
 36. Кусаль К. 2006. Русско-польская межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема, Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета.
 37. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. 1976. Словарь-справочник лингвистических терминов, изд. 2-е, Москва: Просвещение.
 38. Словарь языка русской поэзии XX века. 2010, т. IV: кругл–м, Москва: Знак.
 39. Стасиньска П. 1990. Межъязыковая омонимия в русско-польском сопоставлении, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 40. Шичко В. Ф. 2010. Китайский язык. Теория и практика перевода, Москва: Восточная книга