Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich

Main Article Content

Władysław Woźniewicz

Abstrakt

In the introductory part, the author defines the basic terms used in the article: culture, cultural norms, language-communication skills, knowledge and its deficits, intercultural communication in Polish-Russian relations and the concept of defective communication. The purpose of this article is to describe the various causes of defective communication in Polish-Russian relations. In the following sections of the article, the author describes and exemplifies symptoms of defective communication, the over-ethnic causes of communication failures, the ethnic Polish-Russian determinants of defective interpersonal communication related to knowledge deficits, Russian language skills and stricte cultural determinants of unfortunate communication in selected spheres of life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniewicz, W. (1). Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 341-354. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bartmiński J. 1990. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wyd. UMCS, s. 109–127.
 2. Boski P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Filipiak M. 2009. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin: Wyd. UMCS.
 4. Fleischer M. 2002. Teoria kultury i komunikacji, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 5. Golka M. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez-)informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Hall E. 1987. Bezgłośny język, Warszawa: PIW.
 7. Językowa kategoryzacja świata. 1996. Red. H. Kosienkowska, Lublin: Wyd. UMCS.
 8. Kaliszan J. 2000. Synonimia słowotwórcza rzeczowników w języku polskim i rosyjskim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 9. Myers O. G. 1996. Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka.
 10. Nęcki Z. 2000. Komunikacja międzyludzka Kraków–Kluczbork: Antykwa.
 11. Piotrowski A. 1980. O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Red. A. Schaff, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, s. 91–109.
 12. Retter H. 2005. Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Zaporowski A. 2006. Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 14. Ажеж К. 2003. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки. Пер. с фр. Б. П. Наумов, Москва: Едиториал УРСС.
 15. Арутюнова Н. Д. 2000. Наивные размышления о наивной картине языка, [w:] Язык о языке: сборник статей. Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой, Москва: Языки
 16. русской культуры.
 17. Воробьев В. В. 1997. Лингвокультурология (теория и методы), Москва: Изд-во РУДН.
 18. Жельвис B. 2002. Эти странные русские, Москва: Изд-во Эгмонт Россия Лтд
 19. Караулов Ю. Н. 1987. Русский язык и языковая личность, Москва: Наука.
 20. Коул M. 1977. Культурно-историческая психология, Москва: Политиздат.
 21. Красных В. В. 2003. „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва: Гнозис.
 22. Липняцкая Э. 2001. Эти странные поляки, Москва: Изд-во Эгмонт Россия Лтд.
 23. Павловская А. В. 1998. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации, „Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация”, № 1, с. 94–105.
 24. Прохоров Ю. Е. 2006. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения, Москва: Флинта : Наука.
 25. Тер-Минасова С. Г. 2000. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие для студентов, Москва: Слово/Slovo.