Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich
PDF

Słowa kluczowe

communication
language
Polish
Russian
culture
cultural norms

Jak cytować

Woźniewicz, W. (2018). Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich. Studia Rossica Posnaniensia, (43), 341–354. https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27

Abstrakt

In the introductory part, the author defines the basic terms used in the article: culture, cultural norms, language-communication skills, knowledge and its deficits, intercultural communication in Polish-Russian relations and the concept of defective communication. The purpose of this article is to describe the various causes of defective communication in Polish-Russian relations. In the following sections of the article, the author describes and exemplifies symptoms of defective communication, the over-ethnic causes of communication failures, the ethnic Polish-Russian determinants of defective interpersonal communication related to knowledge deficits, Russian language skills and stricte cultural determinants of unfortunate communication in selected spheres of life.
https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.27
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 1990. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński, Lublin: Wyd. UMCS, s. 109–127.

Boski P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Filipiak M. 2009. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin: Wyd. UMCS.

Fleischer M. 2002. Teoria kultury i komunikacji, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Golka M. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez-)informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall E. 1987. Bezgłośny język, Warszawa: PIW.

Językowa kategoryzacja świata. 1996. Red. H. Kosienkowska, Lublin: Wyd. UMCS.

Kaliszan J. 2000. Synonimia słowotwórcza rzeczowników w języku polskim i rosyjskim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Myers O. G. 1996. Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka.

Nęcki Z. 2000. Komunikacja międzyludzka Kraków–Kluczbork: Antykwa.

Piotrowski A. 1980. O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki. Red. A. Schaff, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, s. 91–109.

Retter H. 2005. Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zaporowski A. 2006. Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ажеж К. 2003. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки. Пер. с фр. Б. П. Наумов, Москва: Едиториал УРСС.

Арутюнова Н. Д. 2000. Наивные размышления о наивной картине языка, [w:] Язык о языке: сборник статей. Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой, Москва: Языки

русской культуры.

Воробьев В. В. 1997. Лингвокультурология (теория и методы), Москва: Изд-во РУДН.

Жельвис B. 2002. Эти странные русские, Москва: Изд-во Эгмонт Россия Лтд

Караулов Ю. Н. 1987. Русский язык и языковая личность, Москва: Наука.

Коул M. 1977. Культурно-историческая психология, Москва: Политиздат.

Красных В. В. 2003. „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва: Гнозис.

Липняцкая Э. 2001. Эти странные поляки, Москва: Изд-во Эгмонт Россия Лтд.

Павловская А. В. 1998. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации, „Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация”, № 1, с. 94–105.

Прохоров Ю. Е. 2006. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения, Москва: Флинта : Наука.

Тер-Минасова С. Г. 2000. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие для студентов, Москва: Слово/Slovo.