Traumatyczna tęsknota za przeszłością (na materiale prozy Olgi Bergholc)
PDF

Słowa kluczowe

Olga Bergholz
siege of Leningrad
testimony

Jak cytować

Pawletko, B. (2019). Traumatyczna tęsknota za przeszłością (na materiale prozy Olgi Bergholc). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 41–52. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.5

Abstrakt

The article attempts to analyze the role of the Siege of Leningrad in life and works of Olga Bergholz. It is traumatic in the personal plan but at the same time extremely successful, intense and creative period. Thanks to radio broadcasts, Bergholz becomes the voice of the besieged Leningrad, raising the civilians of the city on the Neva, but work in the radio station is also a form of autotherapy. The importance of the siege in the poet’s life is also evident in the postwar period when it comes to claiming the memory of the victims.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.5
PDF

Bibliografia

Барскова П. 2015. «Берггольц очень боялась за себя и свой дневник», źródło elektroniczne: http://www.colta.ru/articles/literature/8455?page=2 (dostęp 10.08.2017).

Берггольц О. 2015. Блокадный дневник: (1941–1945), oprac. Н. А. Стрижкова, komentarzami

opatrzyli Н. А. Громова, А. С. Романов, Санкт-Петербург: Вита Нова.

Быков Д. Пять этапов русской литературы ХХ века – от Серебряного века до застоя девяностых, źródło elektroniczne: https://tvrain.ru/lite/teleshow/sto_lektsij_s_dmitriem_bykovym/ekvator-418089/ (dostęp 1.09.2017).

Вспоминая Ольгу Берггольц. 1979. Wstęp i oprac. Г. М. Цурикова, И. С. Кузьмичев, Ленинград: Лениздат.

Завьялов С. 2012. Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве Ольги Берггольц, „Новое литературное обозрение”, nr 116, źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/z11.html (dostęp 1.08.2017).

Соколовская Н. (red.) 2011. Ольга. Запретный дневник. Дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц, Санкт-Петербург: Азбука.

Ходжсон К. 2016. Прорываясь сквозь барьеры времени и пространства во время блокады: Ольга Берггольц, przekł. z ang. Ю. Костюк, „Новое литературное обозрение”, nr 1 (137), źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/nlo/2016/1/proryvayas-skvoz-barery-vremeni-i-prostranstva-vo-vremya-blokad.html (dostęp 2.09.2017).

Adamowicz A., Granin D. 1988. Księga blokady, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bergholc O. 1966a. Dzienne gwiazdy, przeł. M. Traczewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 220.

Bergholc O. 1966b. Tu mówi Leningrad, przeł. N. Gałczyńska, J. Litwiniuk, Warszawa: Czytelnik.

Białoszewski M. 1988. Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Figes O. 2008. Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, przeł. W. Jeżewski, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

Gilmore L. 2015. Przypadki graniczne: trauma, autoreprezentacja i prawne formy tożsamości, przeł. J. Burzyński, [w:] T. Łysak (red.), Antologia studiów nad traumą, Kraków: Universitas, s. 362–364.

Oblężone. 2011. Przeł. A. Knyt, E. Milewska-Zonn, wybór i oprac. A. Knyt, Warszawa: Ośrodek Karta.

Pawletko B. 2016. Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych, Katowice: „Śląsk” i SIW.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.