Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu
PDF

Słowa kluczowe

Andrey Zvyagintsev
mythical context
nostalgia
anthropological uncertainty
cyclicality

Jak cytować

Przybysz, A. K. (2019). Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 123–132. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12

Abstrakt

The aim of this article is to reveal the mythical, symbolic and religious context in the film The Banishment. We also try to show how the nostalgia felt by the heroine can be associated with the state of anthropological uncertainty.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12
PDF

Bibliografia

Бахтин М. М. 1979. Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора, źródło elektroniczne: http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html (dostęp 31.05.2015).

Васильев Е. Препарат профессора Гибберна, źródło elektroniczne: http://az-film.com/ru/Publications/39-Preparat-professora-Gibberna.html (dostęp 2.11.2017).

Лотман Ю. М. 2001. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи, заметки, исследования, Санкт-Петербург: Искусство-СПБ.

Baudrillard J. 1994. Świat wideo i podmiot fraktalny, przeł. A. Gwóźdź, [w:] A. Gwóźdź, Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych (wybór, wprow. i oprac.), Kraków: Universitas, s. 247–258.

Bogusz-Tessmar P., Kaźmierczak N., Królikiewicz N., Przybysz A., Waligórska-Olejniczak B. 2017. Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, Poznań: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM.

Burszta W. J. 1997. Nostalgia i mit, [w:] E. Domańska (wstęp, przeł. i oprac.), Historia: o jeden świat za daleko?, Poznań: Instytut Historii UAM, s. 119–130.

Chałacińska H., Przybysz A. K. 2016. Fenomen uprzedniości w kulturowej przestrzeni początku i końca. «Czerwony kogut leci wprost do nieba» Miodraga Bulatovica i «Golgota» Czingiza Ajtmatowa, [w:] J. Tymieniecka-Suchanek, A. Polak, M. Karwacka (red.), Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, s. 175–198.

Felis P. T. 2008. Samotność Wiery, „Gazeta Wyborcza”, nr 73 (27.03.2008), s. 1, 16, źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,5059046.html (dostęp 2.11.2017).

Hollender B. 2008. Reżyser zastąpił ból kalkulacją, „Rzeczpospolita”, nr 71 (25.03.2008),

s. A21, źródło elektroniczne: http://www.rp.pl/artykul/111296-Rezyser-zastapil-bol-kalkulacja.html (dostęp: 2.11.2017).

Kempna-Pieniążek M. 2013. Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kurz I. 2008. Wygnanie, „Kino”, nr 3, s. 66, źródło elektroniczne: http://kino.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=5 (dostęp 2.11.2017).

Michałek B. 1972. Kino naszych czasów, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Sobolewski T. 2007. Totalitarne echa w Cannes, „Gazeta Wyborcza”, nr 116 (19-20.05.2007), źródło elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,4143428.html (dostęp 2.11.2017).

Zwiagincew A. 2007. Wygnanie, RENFILM/Россия, Belgia–Rosja.