Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!... Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka)
PDF

Słowa kluczowe

nostalgia
Odessan myth
Everything is illuminated
Liquidation
Odessa… Odessa!

Jak cytować

Siekierska, M. (2019). Obraz tęsknoty za Odessą-Mamą (na przykładzie filmów „Odessa!. Odessa!” Michale Boganim, „Wszystko jest iluminacją” Lieva Schreibera oraz „Likwidacja” Siergieja Ursuljaka). Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 133–132. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.13

Abstrakt

The article examines the process of longing for Odessa-Mama on the basis of Michale Boganim’s Odessa…Odessa!, Liev Schreiber’s Everything is illuminated and Sergey Ursulyak’s Liquidation. In this paper particular attention is devoted to the terms Odessan myth and Odessan text that are key elements of analysed movies and contribute to the nostalgic portrayal of Odessa.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.13
PDF

Bibliografia

Ладохина О. Ф. 2012. Мотив авантюризма в произведениях «одесского текста», [w:] Н. М. Раковскій (red.), Срібний вік: Діалог культур, Збірник наукових статей за матеріалами III Міжнародної наукової конференції, присвяченої памяті професора С.П. Ільйова, Одесса: Астропринт, s. 649–654.

Boganim M. 2004. Odessa… Odessa!, ADD Media Entertainment.

Schreiber L. 2005. Everything is illuminated, Warner Independent Pictures.

Урсуляк. С. 2007. Ликвидация, телеканал «Интер», «Россия».

Herlihy P. 1986. Odessa. A History 1794–1914, Cambridge–Massachusetts: Harvard University Press, s. 1–7.

King C. 2016. Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów, przeł. H. Pustuła-Lewicka, Wołowiec: Czarne.

Mania S. 2004. Odessa Odessa… Interview with the director, źródło elektroniczne: https://www.berlinale.de/external/de/filmarchiv/doku_pdf/20050007.pdf (dostęp 9.11.2016).

Preizer J. (red.) 2015. Współczesne kino izraelskie, Kraków–Budapeszt: Austeria.

Supa W. 2016. Образ Одессы в произведениях «одесской плеяды», [w:] J. Ławski, N. Maliutina (red.), Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, Białystok–Odessa: Colloquia Orientalia Bialostocensia, s. 835–849.