Коммуникация в вербальном тексте, вербальный текст в коммуникации
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

author
code
communication
communicant
communicative situation
verbal text

Jak cytować

Галло, Я. (2019). Коммуникация в вербальном тексте, вербальный текст в коммуникации. Studia Rossica Posnaniensia, 44(1), 309–318. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.29

Abstrakt

The article is dedicated to general issues concerning verbal text and communication and the analysis of the communicative structure of a literary text. In the introduction, the interest to research not only text but also the phenomenon of a more complex character – communication – is expressed. The problem of the text as a part of communication process is also discussed taking into account the verbal means. In the first part, the attention is focused on the verbal text in the aspect of communication. The characteristics of implicit parts of the communication process (an author, code, text, channel, recipient, communicative situation) is presented as well. In the third part, there is the analysis of the specific type of a complex semiotic text – a literary verbal text and its communicative comprehension in both productive and receptive aspects. The connection of the text with textual subjects is studied as well. In the last part of the text, the conclusions of presented problems are drawn.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.29
PDF (Русский)

Bibliografia

Бахтин М. М. 1976. Проблема текста. Опыт философского анализа, „Вопросы литературы”, № 10, с. 123–151.

Калечиц Е. 2016. Художественный текст в иностранной аудитории. Когнитивно-деятельностный подход, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Лотман Ю. М. 1970. Структура художественного текста, Москва: Искусство.

Соколова Я. 2016. Вербальный текст. Очерки о моно-, семи- и поликодовости. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing.

Benveniste É. 1974. Problèmes de linguistique générale, Paris: Gallimard.

Čermák F., Holub J. 2005. Syntagmatika a paradigmatika českého slova I. Valence a kolokabilia, Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum.

Černík V. 2005. Sociálny systém, konanie a sociálna zmena, [в:] V. Černík, J. Viceník (ред.), Zákon, explanácia a interpretácia v spoločenských vedách, Bratislava: Iris, c. 13–56.

Červenka M. 1978. Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks, München: Wilhelm Fink. Cieślikowska T., Sławiński J. (ред.) 1980. Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław: Ossolineum.

Dolník J. 1995. Preferenčný aspekt rečových aktov, „Jazykovedný časopis” 46, № 1, c. 3–11.

Dolník J. 2009. Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka, Bratislava: Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Eco U. 2010. Lector in fabula. Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech, Praha: Academia.

Harris Z. C. 1952. Discourse analysic, „Language”, 28, № 1, c. 1–30.

Hausenblas K. 1971. Subjety v promulvě, [в:] S. Urbańczyk (ред.), Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich. Wrocław: Ossolineum, c. 217–223.

Hausenblas K. 1974. Text, komunikáty a jejich komplexy (Zamyšlení pojmoslovné), „Slovo a slovesnost”, 45, № 1, c. 1–7.

Hausenblas K. 1978. K celkové stylistické charakteristice textů (J. Neruda, U tří lilií – styl a smysl povídky), [в:] B. Havránek (ред.), Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Lingvistika. Praha: Academia, c. 169–178.

Kintsch W. 1974. The Representation of Meaning in Memory, Hillsdale, NJ: Eribaum.

Macurová A. 2016. Komunikace v textu a s textem, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Mareš P. 1988. Lingvistické přístupy a umělecký text (náčrt problematiky), [в:] J. Nekvapil, O. Šoltys (ред.), Funkční lingvistika a dialektika 1 (Linguistica XVII/1), Praha: ÚJČ ČSAV, c. 150–158.

Markiewicz H. 1985. Uchwycić to, co nas zachwyca, „Nowe Książki”, № 2.

Miko F. 1987. Analýza literárneho diela, Bratislava: Veda.

Miko F. 1989. Aspekty literárneho textu, Nitra: Pedagogická fakulta.

Morris Ch. 1939. Esthetics and the Theory of Signs, „Journal of Unified Science”, 8, № 1, c. 131–150.

Sokolová J. 2012. Tri aspekty verbálneho textu, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Steiner W. 1982. The Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature and Painting, Chicago: University of Chicago Press.

Uspenskij B. A. 1972. Structural Isomorphism of Verbal and Visual Art, „Poetics”, № 5, c. 5–39.

Vaňko J. 1999. Komunikácia a jazyk, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.