(Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz Szutkowski

Аннотация

The article discusses proverb innovations in the aspect of textual criticism. On one hand, their functional specificity allows them to be still considered as fully-featured proverbs, on the other hand, it reveals an array of peculiarities related to modification and/or expansion of lexical composition of the output proverb, which is connected with identification of particular levels of meaning (literal, figurative and situational) by the receiver.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Раздел
Articles

##journal.references##

 1. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2009. Tekstologia, Warszawa: PWN.
 2. Dobrzyńska T. 1993. Tekst. Próba syntezy, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 3. Dziamska-Lenart G. 2004. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 4. Honeck R. P. 1997. A proverb in mind. The cognitive science of proverbial wit and wisdom, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 5. Honeck R. P., Temple J. G. 1994. Proverbs: The extended conceptual base and great chain metaphor theories, „Metaphor and Symbolic Activity”, t. 9, nr 2, s. 85–112.
 6. Kirshenblatt-Gimblett B. 1978. Toward a Theory of Proverb Meaning, [przedruk w:] Г. Л. Пермяков (red.). 1978. Паремиологический сборник, Москва: Наука, s. 241–244.
 7. Kłosińska K. 2004. Słownik przysłów, czyli przysłownik. Pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Warszawa: Świat Książki.
 8. Lakoff G., Johnson M. 1988. Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 9. Lakoff G., Turner M. 1989. More than cool reason: A field guide for poetic metaphor, Chicago: University of Chicago Press.
 10. Mieder W. 1995. Paremiological minimum and cultural literacy, „De proverbio”, t. 1, nr 1, źródło elektroniczne: http://www.deproverbio.com (dostęp 12.09.2017).
 11. Mukařovský J. 1973. Přísloví jako součást kontextu, [przedruk w:] „Literatura Ludowa”, nr 4–5, s. 54–82.
 12. Paczolay G. 1997. Еurоpеаn Prоvеrbs in 55 languages with equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese, Vеszprem: DeProverbio.com.
 13. Sławiński J. 2000. Metatekst, [w:] J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 14. Szutkowski T. 2015a. Jednostka paremiczna w europejskich i amerykańskich nurtach lingwistycznych, „Studia Rossica Posnaniensia” XL, cz. 2, s. 167–178.
 15. Szutkowski T. 2015b. Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan. Problemy. Perspektywy, Szczecin: Volumina.pl.
 16. Walter H., Mokienko V. 2002. Wörterbuch russicher Anti-Sprichwörter. Lehrmaterial für Studenten der Slawistik, Greifswald: Zentrale Vervielfältigungsstelle der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
 17. Wiejak K. 2011. Poznawcze aspekty interpretacji przysłów, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 18. Алексеенко М. А. 2002. К проблеме лингвистического статуса фразеологических трансформ, „Slavica Stetinensia”, nr 12, s. 111–120.
 19. Вальтер Х., Мокиенко В. М. 2005. Антипословицы русского народа, Санкт-Петербург: Издательский Дом „Нева”.
 20. Дамм Т. 2002. Комические афоризмы в современной газете, „Русская речь”, № 5, s. 48–56.
 21. Крикманн А. А. 1978. Некоторые аспекты семантической неопределенности пословицы, [w:] Г. Л. Пермяков (red.), Паремиологический сборник, Москва: Наука, s. 82–104.
 22. Меньшик С., Олас Я. 2013. Структурно-семантическая продуктивность пословиц современных русского и польского языков и еe отражение на уровне паремийных трансформ, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. Polska – Rosja – Ukraina”, t. III, s. 49–56.
 23. Никитина Т. 2007. Современное состояние семантики паремий: пословица, [w:] M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter (red.), Język. Człowiek. Dyskurs, Szczecin: Print Group, s. 133–146.
 24. Норман Б. 2010. Почему антипословицы – „анти”?, [w:] M. Aleksiejenko, H. Walter (red.), Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin – Greifswald: Print Group, s. 308–316.
 25. Пермяков Г. Л. 1988. Основы структурной паремиологии, Москва: Наука. Селиверстова Е. И. 2003. Вариантность пословиц как проявление законов жанра. „Вестник Санкт-Петербургского университета”, ser. 2, z. 3, s. 44–54.
 26. Селиверстова Е. И. 2010. Русская пословица в паремиологическом пространстве: стабильность и вариативность (лингвистический аспект). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора фил. наук, Санкт-Петербург.
 27. Фатеева Н. А. 2007. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности, Москва: Издательство КомКнига.