Коммуникативные аспекты католических богослужений на русском языке
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

religious communication
language of services
interpersonal communication

Jak cytować

Wideł-Ignaszczak, M. (2019). Коммуникативные аспекты католических богослужений на русском языке. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 243–254. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.22

Abstrakt

The paper is concerned with the aspects of communication during the acts of worship by Russian Catholics. The liturgy and rites are performed in contemporary Russian language. The material was excerpted from the Catechism of the Catholic Church. The paper provides a description of the liturgical model of interpersonal communication during services and the linguistic indicators of its components. The units were grouped according to the criterion of participation in the communication situation involving the sender, the receiver and the communication channel, i.e. liturgy.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.22
PDF (Русский)

Bibliografia

Бугаева И. В. 2010. „Язык православной сферы: современное состояние, тенденции развития”. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук, Москва (на правах рукописи).

Бугаева И. В. 2012. Религиозная коммуникация, электронный ресурс: http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.php (доступ 10.07.2017).

Войтак М. 1998. Проявление стандартизации в высказываниях религиозного стиля (на материале литургической молитвы), [в:] М. П. Котюровa (ред.), Текст: стереотип и творчество, Пермь, электронный ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Voitak_StandMolitv.php (доступ 30.08.2017).

Мечковская Н. Б. 1998. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов, Москва: ФАИР.

Петрушкевич М. С. 2015. Религиозная коммуникация и гегемония масс-медиа, электронный ресурс: http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-religioznayakommunikaciya-i-gegemoniya-mass-media (доступ 20.08.2017).

Jakobson R. 1976. Poetyka w świetle językoznawstwa, [в:] H. Markiewicz (ред.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, т. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, с. 22–68. Janiec Z. 2006. Komunikacyjny wymiar liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Makuchowska M. 1995. Styl religijny, [в:] S. Gajda (ред.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole: UO IFP, с. 449–473.

Makuchowka M. 1998. Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole: Wydawnictwo TiT.

Sieradzka-Mruk A. 2016. „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” w nabożeństwie drogi krzyżowej. Wybrane aspekty ewolucji dyskursu religijnego w XX wieku na przykładzie leksyki dotyczącej uczuć, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Wierusz Kowalski J. 1973. Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego, „Studia Religioznawcze PAN”, № 6, с. 9–88.

Wojtak M. 2011. Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, „Teolingwistyka”, № 9.

Zdybicka Z. 1984. Człowiek i religia, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.