Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego
PDF

Słowa kluczowe

codification
English loanwords
linguistic standard
(ortho)graphic variants
Russian language

Jak cytować

Romanik, A. (2019). Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego. Studia Rossica Posnaniensia, 44(2), 347–358. https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32

Abstrakt

The article focuses on the problem of orthographic and graphic variants of English loanwords in modern Russian. The empirical material was excerpted from normative dictionaries and Russian glossy magazines. The main purpose of the studies was to define the reasons for different notation of anglicisms, to illustrate the types of orthographic and graphic variants, and also to indicate the most important issues of loanword codification in normative practice. Variation in writing is a dynamic phenomenon in Russian (ortho) graphy that requires lexicographical description as there are no separate rules of notation for loanwords.
https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.2.32
PDF

Bibliografia

Валгина Н. С. 2003. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов, Москва: „Логос”.

Горбачевич К. С. 1978. Нормы современного русского литературного языка. Пособие для учителей, Москва: „Просвещение”.

Скворцов Л. И., Шварцкопф Б. С. (red.) 1983. Литературная норма в лексике и фразеологии, Москва: „Наука”.

Bańko M., Hebal-Jezierska M. 2015. Wariacja graficzna w procesie adaptacji zapożyczeń, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXXI, s. 141–152.

Bugajski M. 1993. Językoznawstwo normatywne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gajda S. 2000. Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Język w mediach masowych, Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, s. 19–27.

Markowski A. 2005. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sawicka G. 2011. W poszukiwaniu granic normy językowej i komunikacyjnej, [w:] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.), Norma językowa w aspekcie teoretycznym i praktycznym, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, s. 57–67.

Smółkowa T. 2000. Nowe słownictwo w prasie, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, s. 67–78.

Źródła leksykograficzne

Ахманова О. С. 2016. Словарь лингвистических терминов, Москва: Книжный дом „ЛИБРОКОМ”.

Крысин Л. П. 2012. Современный словарь иностранных слов, Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.

Лопатин В. В., Ивановa О. Е. (red.) 2016. Русский орфографический словарь, около 200 000 слов, Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.

Скляревская Г. Н. 2006. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика, Москва: Эксмо.

Шагалова Е. Н. 2017. Словарь новейших иностранных слов, Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.