Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim
PDF

Słowa kluczowe

emotive adjectives
emotive component of meaning
dictionary of associations
affective
connotative

Jak cytować

Orzechowska, J. . (2021). Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia, 46(1), 115–125. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.9

Abstrakt

The article analyses adjectives excerpted from a dictionary entitled Senses, Emotions and Adjectives of the Russian Language and evaluated by respondents as causing very unpleasant emotions (marked in the dictionary with three minuses). An attempt was made to delineate the emotive component of their meaning on the basis of data from dictionaries providing explanations, as well as those presenting associations, accompanied by contexts of their usage traced in the corpus. The data contributing to the analysis can be employed in order to reconstruct emotional images of the world and national cultural specificity of expressing emotions. Additionally, they can be used to scrutinize and shape emotional competence, while the methodology of delineating the emotive component of meaning with the use of affective expression and their associations can be employed in further research into emotive lexical items.

https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.1.9
PDF

Bibliografia

Ahmanova, Olʹga S. Slovarʹ lingvističeskih terminov. Moskva, KomKniga, 2005.

Apresân, Ûrij D. „Obraz čeloveka po dannym âzyka: popytka sistemnogo opisaniâ”. Voprosy âzykoznaniâ, 1, 1995, s. 37–65.

Babenko, Lûdmila G. Leksičeskie sredstva oboznačeniâ èmocij v russkom âzyke. Sverdlovsk, Izdatelʹstvo Uralʹskogo universiteta, 1989.

Balli, Šarlʹ. Obŝaâ lingvistika i voprosy francuzskogo âzykoznaniâ. Moskva, Izdatelʹstvo inostrannoj literatury, 1955.

Daneš, František. „Cognition and Emotion in the Discourse Interaction: A Preliminary Survey of the Field”. Preprints of the Plenary Session Papers. XIV International Congress of Linguists Organized under Auspices of CIPL, 10–15 August 1987. Berlin, 1987, s. 272–291.

Gak, Vladimir G. Âzykovye preobrazovaniâ. Moskva, Âzyki russkoj kulʹtury, 1998.

Galkina-Fedoruk, Evdokiâ M. „Ob èkspressivnosti i èmocionalʹnosti v âzyke”. Sbornik statej po âzykoznaniû. Red. Aleksej I. Efimov. Moskva, Izdatelʹstvo Moskovskogo universiteta, 1958, s. 103–124.

Gawarkiewicz, Roman, Izabela Pietrzyk, Barbara Rodziewicz. Polski słownik asocjacyjny z suplementem. Szczecin, Print Group, 2008.

Grabias, Stanisław. Język w zachowaniach społecznych. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Homskaâ, Evgeniâ D., Natalʹâ Â. Batova. Mozg i èmocii. Nejropsihologičeskoe issledovanie. Moskva, Rossijskoe pedagogičeskoe izdatelʹstvo, 1998.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine. La connotation. Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1977.

Kožina, Margarita N. Stilistika russkogo âzyka. Moskva, Prosveŝenie, 1983.

Lubaś, Władysław. Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.

Mâgkova, Elena Û. „Problemy i perspektivy issledovaniâ èmocionalʹnogo značeniâ”. Âzyk, soznanie, kommunikaciâ: Sbornik statej, vyp. 11. Red. Viktoriâ V. Krasnyh, Andrej I. Izotov. Moskva, Dialog-MGU, 2000, s. 20–23.

MAS – Malyj akademičeskij slovarʹ. Red. Anastasiâ P. Evgenʹeva. Moskva, Russkij âzyk, 1981–1984. Web. 15.03.2020. http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/118_malyj_akademicheskij_slovar.

Maslečkina, Svetlana V. „Vyraženie èmocij v âzyke i reči”. Vestnik Brânskogo gosudarstvennogo universiteta, 3 (26), 2015, s. 231–236.

Nelûbin, Lev L. Očerki po vvedeniû v âzykoznanie. Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 2005.

NKJR – Nacionalʹnyj korpus russkogo âzyka. Web. 17.02.2020. http://www.ruscorpora.ru/new/.

Ožegov, Sergej I. Slovarʹ russkogo âzyka. Web. 15.02.2020. https://slovarozhegova.ru/.

RSA – Karaulov, Ûrij N. et al. Russkij associativnyj slovarʹ. Tom I: Ot stimula k reakcii. Moskva, Izdatel’stvo AST, 2002.

Šahovskij, Viktor I. Lingvističeskaâ teoriâ èmocij. Moskva, Gnozis, 2008.

Savčenko, Aleksej N. „Âzyk i sistemy znakov”. Voprosy âzykoznaniâ, 6, 1972, s. 21–32.

Stepanov, Ûrij S. Osnovy obŝego âzykoznaniâ. Moskva, Prosveŝenie, 1975.

Vežbickaâ, Anna. Semantičeskie universalii i bazisnye koncepty. Moskva, Âzyki slavânskih kul’tur, 2011.

ZEPJR – Kolbeneva, Marina G., Ûrij I. Aleksandrov. Organy čuvstv, èmocii i prilagatelʹnye russkogo âzyka. Lingvo-psihologičeskij slovarʹ. Moskva, Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010.

Zvegincev, Vladimir А. Semasiologiâ. Moskva, Izdatelʹstvo Moskovskogo universiteta, 1957.