Конфессиональная лексика в русском переводе энциклики папы Франциска Laudato si’ – пространство традиции и современности
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

religious lexis
semantic field
theolinguistics
Russian translation
papal documents

Jak cytować

Wideł-Ignaszczak, M. (2021). Конфессиональная лексика в русском переводе энциклики папы Франциска Laudato si’ – пространство традиции и современности. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 215–231. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.15

Abstrakt

The paper provides a study of religious lexis excerpted from the Russian translation of the encyclical letter Laudato si’. The Russian version of the encyclical was translated and published by Russian Franciscan Publishing House. The analyzed material consisting of single words, as well as compound multi-word expressions, related to the Catholic denomination (264 lexical items – 1000 uses, which accounts for 14% of the entire encyclical), was grouped into semantic fields. The vocabulary was described in terms of the semantics and its functioning and codification, both in the contemporary Russian religious language and in general Russian language. It was assumed that the encyclical is addressed not only to the representatives of the Church hierarchy but also to all the faithful. Hence, there was the need to draw attention to the pragmatic aspects of the religious language, including the balance between comprehensibility and the use of specialist theological terminology in the translated text. It was demonstrated that the majority of the lexical items of religious terminology is coded by the explanatory dictionary of the contemporary Russian language, except for 14 lexical items related to the Catholic denomination that enhance the lexis of the contemporary
Russian language.

https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.15
PDF (Русский)

Bibliografia

Âkimov, Petr A. „O suŝnosti ponâtiâ «religioznaâ leksika» v sovremennoj lingvistike”. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 11, 2011, s. 74–76.

Âkimov, Petr A. „Religioznaâ leksika – cerkovnaâ leksika – biblejskaâ leksika: k voprosu o sootnošenii ponâtij”. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 9, 2013, s. 66–69.

Ârmulʹskaâ, Irina Û. „Duhovnoe poslanie kak cerkovnyj dokument”. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 6 (2), 2007, s. 147–150.

Bajerowa, Irena. „Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego”. O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. Maria Karpluk, Jadwiga Sambor. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1988, s. 21–44.

Ceglińska, Anetta. Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II. Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000.

Gadomskij, Aleksandr K. „O žanrah religioznogo âzyka v russkoj i polʹskoj teolingvistike”. Stil, 8, 2009, s. 107–118.

Gadomskij, Aleksandr K. „Polʹskaâ i russkaâ religioznaâ leksika: popytka sistematizacii”. Krymskopolʹskij sbornik naučnyh rabot. Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. VI. Red. Aleksandr K. Gadomskij. Simferopolʹ, Universum, 2007, s. 287–296.

Gajda, Anetta. „Miłosierdzie większe niż sprawiedliwość. Piękno myśli i słowa w encyklice Dives in misericordia”. Łódzkie Studia Teologiczne, 13, 2004, s. 273–288.

Grzegorczykowa, Renata. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Klimek, Jan. „Pedagogiczno-pastoralne aspekty encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka”. Edukacja i duchowość ekologiczna. Red. Peter Tripak, Józef Partyka. Ojców, Ojcowski Park Narodowy w Ojcowie, 2017, s. 25–39.

Kuznecov, Sergej A., red. Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Sankt-Peterburg, Norint, 2004.

Lewicki, Roman. Hristianstvo. Russko-polʹskij slovarʹ. Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 2002.

Ma, Na. „Standartizovannostʹ rečevogo žanra duhovnogo poslaniâ sovremennogo russkogo literaturnogo âzyka”. Gumanitarnye, socialʹno-èkonomičeskie i obŝestvennye nauki, 9, 2015, s. 320–324. Web. 15.10.2019. https://rucont.ru/efd/376191.

Makuchowska, Marzena. „O zrozumiałości tekstów religijnych”. Pastores, 29, 2005, s. 55–64.

Markunas, Antoni, Tamara Uczitiel. Leksykon chrześcijaństwa: rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1999.

Mitrohin, Lev N., red. Hristianstvo. Slovarʹ. Moskva, Izdatelʹstvo Respublika, 2004.

Nagórko, Alicja. „Od antychryst do zbawić – sakralne i świeckie w leksyce”. Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii. Red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa, Wydział Polonistyki UW, 2012, s. 183–195.

Prohvatilova, Olʹga A. Pravoslavnaâ propovedʹ i molitva kak fenomen sovremennoj zvučaŝej reči. Volgograd, Izdatelʹstvo Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 1999.

Sklârevskaâ, Galina N. Slovarʹ pravoslavnoj cerkovnoj kulʹtury. Moskva, AST Astrelʹ, 2007.

Timofeev, Kirill A. Religioznaâ leksika russkogo âzyka kak vyraženie hristianskogo mirovozzreniâ: učebnoe posobie. Novosibirsk, Novosibirskij gosudarstvennyj universitet, 2001.

Tokarski, Ryszard. „Słownictwo jako interpretacja świata”. Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Red. Jerzy Bartmiński. Wrocław, Wiedza o Kulturze, 1993, s. 335–362.

Tokarski, Ryszard. Struktura pola znaczeniowego. Warszawa, PWN, 1984.

Wysocki, Artur. „Miejsce ubogich w koncepcji rozwoju zrównoważonego i ekologii integralnej”. Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w encyklice „Laudato si’”. Red. Artur Wysocki. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016, s. 213–258.