Kult adoracji eucharystycznej źródłem autentycznych chrześcijańskich postaw moralnych

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

The next most popular form of Eucharist, aside from Holy Mass, is the adoration of The Highest Sacrament. The article depicts the great force coming from the adoration and its infl uence on shaping Christian moral attitudes. A prayer in front of Christ, present in the Eucharist, is a necessity for building one’s sanctity and living with the rules of the Gospel. It also opens new ways of Christian lifestyle and shows proof of, hidden in The Highest Sacrament, Christ’s eucharistic love. This personal experience with the Saviour is a real spring of Christian moral attitudes, which are faith, hope and love. The adoration of The Highest Sacrament strengthens the believers on their way towards the eternity and allows them to anticipate it.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Ada ma Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Doktor hab. prof. UAM; prezbiter diecezji kaliskiej, kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, liturgista, wykładowca liturgiki w WyższymSeminarium Duchownym w Kaliszu i Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Autor kilku monografi i, w tym dwóch tomów ćwiczeń z liturgiki dlastudentów teologii oraz około 70 artykułów z zakresu liturgiki, szczególnie teologii liturgii i odnowionej po Vaticanum II liturgii sakramentów i sakramentaliów,a także kultu św. Józefa. Przewodniczący Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w kurii diecezji kaliskiej.

Bibliografia

 1. Źródła liturgiczne
 2. Exsultate Deo. Śpiewnik mszalny, oprac. G.M. Skop, Katowice 19988.
 3. Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
 4. Rytuał Rzymski. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1985.
 5. Dokumenty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła
 6. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 22.11.1981, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 89-208.
 7. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Pastores dabo vobis, 25.03.1992, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996,s. 517-684.
 8. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Vita consecrata, 25.03.1996, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 1996,s. 801-946.
 9. Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharistia, 17.04.2003, Poznań 2003.
 10. Jan Paweł II, List Apostolski Mane nobiscum Domine, 07.10.2004, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie 269(2005), s. 4-11.
 11. Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum mysterium, 25.05.1967, w: To czyńcie na moja pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 154-190.
 12. Paweł VI, Encyklika Mysterium fi dei, w: To czyńcie na moja pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 13-32.
 13. II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: II (Drugi) Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 189-216.
 14. XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów, Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Zarys, Watykan 2004.
 15. Opracowania
 16. Blaza M., Wszyscy jesteśmy ludem Eucharystii, „Przegląd Powszechny” 922(1998), s. 265-276.
 17. Durak A., Teksty euchologijne jako źródło teologiczne (euchologia liturgiczna), RBL 1(1994), s. 33-37.
 18. Liguori A.M., Visite al. SS. Sacramento ed a Maria Santissima. Introduzione, w: Opere ascetiche, Avellino 2000.
 19. Malej W., Widełka T., Adoracja Najświętszego Sakramentu, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Grglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. I, Lublin 1995, kol. 102-104.
 20. Miziołek W., Duszpasterstwo eucharystyczne, w: Eucharystia, red. Krucina J., Wrocław 1987, s. 217-238.
 21. Rak R., Eucharystia w życiu chrześcijańskim. Studium teologiczno-pastoralne o integralnym rozumieniu i pełnym przeżywaniu Eucharystii, Katowice 1984.
 22. Schudy S., Duszpasterstwo liturgiczne w świetle dokumentów roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego. Refleksje duszpasterza, „Ateneum Kapłańskie” 525(1996), s. 189-205.
 23. Socha P., Pobożność eucharystyczna dzisiaj, „Studia Theologica Varsaviensia” 1(1987), s. 183-197.
 24. Zielasko R., Teologiczne zasady kształtowania kultu eucharystycznego, „Collectanea Theologica” 2(1968), s. 41-53.