Młodzież w świecie uprzedmiotowionej seksualności. Wyzwanie moralno-duszpasterskie dla Kościoła

Main Article Content

Marcin Szczodry

Abstrakt

Sfera seksualna jest ważną sferą życia, a czas młodości to czas odkrywania jej tajników, uczenia się jej, integrowania w kontekście całej osobowości. Seksualność człowieka, jako dar wpisany w naturę stworzenia, jest czymś dobrym i chcianym przez Stwórcę. Zadaniem Kościoła jest ukazywać piękno tego daru i przedstawiać światu chrześcijańską wizję seksualności, która człowieka nie ogranicza i nie zubaża, ale wydobywa z niego to, co najwartościowsze. Artykuł jest próbą podjęcia istotnego pytania o kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny, w którym odbywa się nauczanie Kościoła. Na podstawie najnowszych badań socjologicznych ukazano obraz współczesnego pokolenia polskiej młodzieży oraz jej świat wartości. Przedstawiono wybrane zjawiska we współczesnej kulturze, w których widoczne jest uprzedmiotowienie ludzkiej seksualności. Naszkicowano wyzwania, przed jakimi stoi Kościół, chcący wejść w świat młodych, wskazując, na co powinien zwrócić uwagę w swojej praktyce duszpastersko-moralnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Marcin Szczodry, Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk Teologicznych

Marcin Szczodry – ks. dr, adiunkt w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi badania w zakresie teologii moralnej i bioetyki. e-mail: marcin.szczodry@usz.edu.pl

Bibliografia

 1. Benedykt XVI (2013), Orę dzie na XLVII Ś wiatowy Dzień Ś rodków Społecznego Przekazu, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html [dostęp: 01.06.2019].
 2. Dziedzic J. (2017), Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży. Refl eksja psychologiczno-pastoralna, w: Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic,M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków, s. 187-203.
 3. Faggioni M.P. (2010), Sessualità, matrimonio, famiglia, Bologna. Feliksiak M., Omyła-Rudzka M., Bożewicz M. (2019), Zainteresowania i aktywności, w: Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa, s. 176-226.
 4. Franciszek (2016), Posynodalna adhortacja apostolska «Amoris laetitia».
 5. Franciszek (2019), Posynodalna adhortacja apostolska «Christus vivit».
 6. Fumagalli A. (2017), L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali, Brescia
 7. Gatti G. (1990), Educazione morale, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Cinisello Balsamo.
 8. Giertych W. (2015), Fides et passio, Pelplin.
 9. Grabowska M. (2014), Dzisiejsza młodzież – pokolenie XYZ…?, w: Młodzież 2013, red. M. Grabowska, J. Kalka, Warszawa, s. 3-8.
 10. Gwiazda M. 2017a. Młodzież i seks, w: Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa, s. 165-170.
 11. Gwiazda M. (2017b), Stosunek do aborcji, w: Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa, s. 171-177.
 12. Kawalec I. (2019), Stosunek do aborcji, w: Młodzież 2018, red. M. Grabowska, M. Gwiazda, Warszawa, s. 170-175.
 13. Makaruk K., Włodarczyk J., Michalski P. (2017), Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornografi cznymi i seksualizującymi. Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów, „Dziecko Krzywdzone. Teorie, Badania, Praktyka” 16(3), s. 37-63.
 14. Marcol A. (1998), Etyka życia seksualnego. Opole.
 15. Olczyk M. (2018), Edukacja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe wyzwania w świetle Amoris laetitia 259-290, „Teologia i Moralność” 23, s. 125-139. DOI:https://doi.org/10.14746/tim.2018.23.1.7
 16. Sinodo dei Vescovi (2018b), Documento fi nale e Votazioni del Documento fi nale del Sinodo dei
 17. Vescovi al Santo Padre Francesco, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html [dostęp: 01.06.2019].
 18. Sinodo dei Vescovi (2017), Documento preparatorio «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html [dostęp: 01.06.2019].
 19. Sinodo dei Vescovi (2018a) Instrumentum laboris «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html [dostęp: 01.06.2019].
 20. Tomczyk Ł. (2019), Materiały dotyczące seksu i zjawisko sekstingu, w: Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, red. J. Pyż alski i in., Poznań, s. 137-154.
 21. Wojtasik Ł. (2014), Seksting wśród dzieci i młodzieży, „Dziecko Krzywdzone. Teorie, badania, praktyka” 13(2), s. 79-98.