Kryzys tożsamości ojca w rodzinie i postulaty jego przezwyciężenia. Amoris laetitia w odpowiedzi na znaki czasu

Main Article Content

Andrzej Szafulski

Abstrakt

Istniejący kryzys rodziny łączy się w znacznej mierze z zakwestionowaniem roli, jaką powinien w rodzinie odgrywać mąż i ojciec. Nie funkcjonuje dziś ideał męskości, w którego centrum byłoby przekonanie o spełnieniu się mężczyzny w ojcostwie. Odnosząc się do społecznych konsekwencji kryzysu tożsamości ojca, określa się niekiedy współczesne społeczeństwo jako „społeczeństwo bezojcowskie”, społeczeństwo pozbawione ojca. Zwraca na to uwagę w adhortacji Amoris laetitia papież Franciszek, który uważa, że ojcowie znaleźli się w poważnym kryzysie. W niniejszym opracowaniu chodzi o próbę zarysowania kryzysu ojcostwa i wskazania sposobów przezwyciężenia tego niepokojącego stanu rzeczy. W tym celu należy omówić zagadnienie posłannictwa ojca w kontekście integralnej wizji małżeństwa i rodziny. Następnie trzeba zwrócić uwagę na przejawy kryzysu ojcostwa i na przyczyny nieprawidłowego rozwoju wzoru ojca w rodzinie. W końcu chodzi o wskazanie postulatów służących przezwyciężeniu kryzysu ojcostwa oraz konieczności przygotowania do spełnienia funkcji ojca w rodzinie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Andrzej Szafulski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Andrzej Szafulski dr hab. kapłan archidiecezji wrocławskiej. Kierownik katedry teologii moralnej na PWT we Wrocławiu. Członek Komisji Bioetycznej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu i „Association of Bioethicists in Central Europe – BCE”.

Bibliografia

 1. Franciszek (2016), Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia.
 2. Franciszek (2019), Adhortacja apostolska Christus vivit.
 3. Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis.
 4. Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio.
 5. Jan Paweł II (1988), List apostolski z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem.
 6. Jan Paweł II (1994), List do rodzin Gratissimam sane.
 7. Jan Paweł II (2004a), Tajemnica Bożego ojcostwa w Starym Testamencie. Przemówienie podczas audiencji generalnej [16 X 1985], w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. VIII,2, Poznań, s. 491-495.
 8. Jan Paweł II (2004b), Ojciec Jezusa Chrystusa. Przemówienie podczas audiencji generalnej [23 X 1985], w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. VIII,2, Poznań, s. 565-569.
 9. Augustyn J. (2003), Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków.
 10. Bajda J. (2005), Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnienia integralnego powołania rodziny, Łomianki.
 11. Borutka T., Świerczek A. (2013), Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refl eksja na temat rodziny, Kraków.
 12. Braun-Gałkowska M. (2007), Szczęście rodzinne jako cel wychowania, w: Rodzina na nowo odkryta, red. J. Pater, Wrocław, s. 163-180.
 13. Głód F. (2013), Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie, Wrocław.
 14. Kalniuk J. (2016-2017), Rola ojca i matki w wychowaniu dziecka świetle adhortacji «Amoris laetitia», „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 27-43.
 15. Kądziołka W. (2014), Kryzys macierzyństwa i ojcostwa w dobie współczesności, w: Rodzina i rodzicielstwo między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa, s. 177-208.
 16. Karaś A. (2016-2017), Podstawowe cechy małżeńskiej i rodzinnej duchowości w świetle adhortacji «Amoris laetitia» papieża Franciszka, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 45-64.
 17. Królczyk M. (2016-2017), Miłość małżeńska jako dar i zadanie. Refl eksja na kanwie adhortacji «Amoris laetitia», „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 77-92.
 18. Królczyk M. (2018), Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych, Kraków.
 19. Krucina J. (1998), Zagubione ojcostwo we współczesnej społeczności, w: «Abba», Ojcze. W stronę jubileuszu roku 2000, red. I. Dec, Wrocław, s. 75-86.
 20. López Trujillo A. (1998), Ojcostwo Boga jako model ojcostwa w rodzinie, w: «Abba», Ojcze. W stronę jubileuszu roku 2000, red. I. Dec, Wrocław, s. 23-38.
 21. Majdański K. (1999), Ojcostwo jako podstawowe posłannictwo mężczyzny, „Studia nad Rodziną” 3, nr 2, s. 5-10.
 22. Mierzwiński B. (1999), Mężczyzna istota nieznana, Warszawa.
 23. Mierzwiński B. (1986), Rola ojca w rodzinie, „Communio” nr 6, s. 56-60.
 24. Mróz M. (2014), Hermeneutyka „bezinteresownego daru z siebie”. W poszukiwaniu zrozumienia sensu małżeństwa i rodziny, w: Rodzina sercem cywilizacji miłości, red. Z. Wanat, I.Werbiński, Toruń, s. 27-49.
 25. Nackowski A. (2016-2017), Komunia małżeńska i rodzinna wyzwaniem dla wspólnoty Kościoła w świetle adhortacji «Amoris laetitia», „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 109-120.
 26. Nagórny J. (2000), Kobiecość i męskość w perspektywie powołania chrześcijańskiego. Czy napięcia i konfl ikty są nieuniknione?, w: Tertio millenio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin, s. 419-440.
 27. Orzeszyna J. (2016-2017), Adhortacja «Amoris laetitia». Przesłanie papieża Franciszka do małżonków i rodziców, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 135-147.
 28. Pawelec L. (2012), Pozycja ojca we współczesnej rodzinie, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne nr 1, s. 367-374.
 29. Pulikowski J. (2008a), Dojrzałe ojcostwo szczytem karier męskich, w: Duchowość mężczyzny, red. J. Augustyn, Kraków, s. 159-171.
 30. Pulikowski J. (2008b), Współczesny mężczyzna i ojcostwo, w: Rodzina wiosną dla Europy i świata, red. T.a Mazan, K. Mazela, Łomianki, s. 259-269.
 31. Pytches M. (1993), Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, Kraków.
 32. Styczeń T. (1983), Bóg Ojcem. Medytacja nad mniej znanym tytułem encykliki «Dives in misericordia», w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, Lublin, s. 83-99.
 33. Synod Biskupów (2016), Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym, Kraków.
 34. Szafulski A. (2007), Moralne dylematy konkubinatu, w: Rodzina na nowo odkryta, red. J. Pater, Wrocław, s. 191-201.
 35. Szlaga J. (1998), Objawienie ojcostwa Bożego przez Jezusa Chrystusa, w: «Abba», Ojcze. W stronę jubileuszu roku 2000, red. I. Dec, Wrocław, s. 39-51.
 36. Witczak J. (1987), Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa.
 37. Zabielski J. (2016-2017), Urzeczywistnianie miłości małżeńskiej w rodzinie w świetle adhortacji «Amoris laetitia», „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 169-179.
 38. Zadykowicz T. (2016-2017), Istota i cechy miłości małżeńskiej i rodzinnej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka «Amoris laetitia», „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 13, s. 181-194.