Marketing usług a duszpasterstwo

Main Article Content

Dariusz Lipiec

Abstrakt

Duszpasterstwo Kościoła katolickiego wykazuje cechy podobne do działalności usługowych, zwłaszcza niekomercyjnych. Z tego powodu w działalności pastoralnej jest możliwe zastosowanie, w ograniczonym zakresie, instrumentów i strategii właściwych dla marketingu usług. W pierwszej części artykułu został scharakteryzowany marketing usług i wskazane cechy usług. Druga część przedstawia instrumenty marketingu usług oraz wskazuje na możliwości zastosowania ich w duszpasterstwie. W trzeciej części wskazano na strategie marketingu usług, które mogą być wykorzystane w działalności Kościoła. Szczególną uwagę zwrócono na marketing partnerski, pod niektórymi względami przypominający posługę pastoralną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipiec, D. (2022). Marketing usług a duszpasterstwo. Teologia I Moralność, 17(1(31), 91-104. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Lipiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Polska

Dariusz Lipiec – prezbiter diecezji siedleckiej, prof. dr hab., pracownik Katedry Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, główne kierunki badań to: organizacja duszpasterstwa, duszpasterstwo osób z niepełną sprawnością, teologia laikatu.

Referencje

 1. Boguski, Jan. 2016. Marketing innowacji. Kreowanie innowacyjnych produktów i usług na potrzeby rynku. Warszawa: Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika.
 2. Chmielewski, Mirosław. 2018. Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy. Roczniki Teologiczne 11, 127-148.
 3. Czubała, Anna. 2012. Dystrybucja usług. W: Anna Czubała, Agata Jonas, Tomasz Smoleń, Jan W. Wiktor, Marketing usług, 236-256. Warszawa: Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o.
 4. Fiałkowski, Marek. 2013. „Dziedziniec pogan” miejscem dialogu z niewierzącymi. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, red. Wiesław Przygoda, Kazimierz Święs, 103-114. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Franciszek. 2013a. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.
 6. Franciszek. 2013b. Przemówienie podczas spotkania z episkopatem Brazylii Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła (São Sebastião do Rio de Janeiro, 27.07.2013). L’Ossservatore Romano 44(10), 19-24.
 7. Furtak, Robert. 2003. Marketing partnerski na rynku usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Huzarek, Tomasz, Marek Fiałkowski i Arkadiusz Drzycimski. 2018. Fenomen niewiary w świetle dialogowej natury Kościoła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Kamiński, Ryszard. 2006. Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda i Marek Fiałkowski, 201-209. Lublin: TN KUL.
 10. Kongregacja ds. Duchowieństwa. 2016. Dar powołania kapłańskiego. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (8.12.2016). Watykan: L’Osservatore Romano.
 11. Kotler, Philip et al. 2002. Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Krzyżanowska, Magdalena. 2000. Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 13. Lipiec, Dariusz. 2015a. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo, Roczniki Teologiczne 62(6), 69-82.
 14. Lipiec, Dariusz. 2015b. Marketing relacji a duszpasterstwo, Teologia Praktyczna 16, 7-20.
 15. Lipiec, Dariusz. 2016. Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche in der Gesselschaft zu festigen. W: Teil oder Fremdkörper. Die Posietionierung der Kirchen in poskommmunistischen Gesellschaften, red. Mieczysław Polak, Teresa Kowalczyk, Petr Slouk, 83-91. Gniezno–Wien.
 16. Mazur, Kazimierz P. 2001. Marketing usług edukacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
 17. Misiurek, Jerzy. 2003. Kapłaństwo święceń w świetle instrukcji Kongregacji do spraw Duchowieństwa: „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”, Dobry Pasterz 28, 105-116.
 18. Nowak, Marian. 2017. Integralność w formacji kapłańskiej. Implikacje i wnioski dla projektów formacyjnych w nowym „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Formatio Permanens 17, 31-64.
 19. Oczachowska, Alina. 2016. Promocja w usługach. W: Marketing usług. Podstawy teoretyczne i praktyka, red. Agata Czajkowska, 97-124. Koszalin: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej.
 20. Pawlukiewicz, Piotr. 2002. Dlaczego bogatemu księdzu trudno wejść do królestwa niebieskiego?. Pastores 2, 50-59.
 21. Przygoda, Wiesław. 2015. Preewangelizacja – ekstrawagancja czy pastoralna konieczność?. W: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, 17-40. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 22. Przygoda, Wiesław. 2003. Duszpasterz sługą miłosierdzia według nauczania papieża Franciszka. Roczniki Teologiczne 65(6), 75-93.
 23. Pukas, Anetta. 2003. Markering-mix usług. W: Marketing usług, red. Aniela Styś, 53-88. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Sakowicz, Eugeniusz. 2015. Religie i kultury niechrześcijańskie wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. W: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, 115-130. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 25. Święs, Kazimierz. 2013. Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, red. Wiesław Przygoda i Kazimierz Święs, 57-78. Lublin: Wydawnictwo KUL.