Fundamentalne elementy w budowaniu autentycznej duchowości eucharystycznej w adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie fundamentalnych elementów budowania autentycznej duchowości eucharystycznej. Zagadnienie wydaje się ważne i aktualne, gdyż dziś można zaobserwować u wielu katolików zjawisko subiektywnego oceniania własnego uczestnictwa i przeżywania Eucharystii. Niektórzy wierni szukają w Eucharystii mocnych doświadczeń emocjonalnych związanych z wprowadzaniem do celebracji elementów światła, głośnej muzyki, dodawaniem różnych gestów: nakładania rąk, modlitwy o uzdrowienie, namaszczania różnymi olejkami, zjawisk omdlenia i głośnego śmiechu przypisywanych działaniu Ducha Świętego. Oznacza to dla nich szukanie „lepszej” Eucharystii. W tym miejscu rodzi się pytanie: Czy może być lepsza i gorsza Eucharystia? Odpowiadając a postawione pytania, staraliśmy się pokazać najważniejsze elementy budujące autentyczną duchowość eucharystyczną. Na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis wskazaliśmy na następujące fundamenty autentycznej duchowości eucharystycznej: jedność Eucharystii z całym chrześcijańskim wtajemniczeniem, wiarę budowaną na słuchaniu słowa Bożego i wypływający z Eucharystii duch służby obecny w codziennym życiu chrześcijanina. Poznanie tych elementów pozwala widzieć, że Eucharystia jest zawsze jedna i ta sama, gdyż zawsze uobecnia niepowtarzalne misterium paschalne Chrystusa dokonane dla zbawienia ludzkości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2022). Fundamentalne elementy w budowaniu autentycznej duchowości eucharystycznej w adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI. Teologia I Moralność, 17(1(31), 221-233. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Dariusz Kwiatkowski – ks. dr hab., prof. UAM, kapłan diecezji kaliskiej; wiceprzewodniczący Sekcji Liturgistów Polskich, kierownik Zakładu Teologii Praktycznej. Głównym przedmiotem jego badań jest soborowa i posoborowa teologia liturgii, a szczególnie teologia sakramentów, natura liturgii, teologia roku liturgicznego, pobożność ludowa i kult św. Józefa.

Referencje

 1. Augustyn. 1984. Komentarz do Ewangelii św. Jana, Traktat 84,1-2 Pełnia miłości. W: Liturgia godzin. Modlitwa codzienna Ludu Bożego, t. 2. 347. Poznań: Pallottinum.
 2. Benedykt XVI. 2007. Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”.
 3. Benedykt XVI. 2010. Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini”.
 4. Cervera, Jesus Castellano. 1998. Liturgia e spiritualità. W: Scientia liturgica. Manuale di Liturgia.
 5. Liturgia fondamentale, t. 2. red. Anscar Chupungco, 63-82. Casale Monferrato: Piemme.
 6. Cieślak, Zbigniew, Krzysztof Piotr Kowalik i Dariusz Kwiatkowski. 2014. Chrzest – nowe narodziny z wody i Ducha. Pismo Święte – liturgia – prawo kanoniczne. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.
 7. Durrwell, François Xavier. 1983. L’eucaristia sacramento del mistero pasquale. Roma: Edizioni Paoline.
 8. Fabris, Rinaldo. 1994. I miracoli di Gesú, i suoi riti di guarigione e la predicazione del regno di Dio. W: Liturgia e terapia. La sacramentalità a servizio dell’uomo nella sua interezza, red. Aldo Natale Terrin, 57-63. Padova: Edizioni Messaggero.
 9. Jan Paweł II. 2003. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”.
 10. Katechizm Kościoła katolickiego. 1994. Poznań: Pallottinum.
 11. Kwiatkowski, Dariusz. 2012. Paschalny wymiar obrzędu mandatum we Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku. Liturgia Sacra, 40, 345-349.
 12. Kwiatkowski, Dariusz. 2016. Poznali Go po łamaniu chleba. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.
 13. Mszał rzymski dla diecezji polskich. 1986. Poznań: Pallottinum.
 14. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania mszału rzymskiego. 2006. Poznań: Pallottinum.
 15. Ryś, Grzegorz. 2005. Mandatum, Kraków: eSPe.
 16. Sobeczko, Helmut Jan. 1998. Liturgia epifanią Ducha Świętego. Liturgia Sacra, 11, 15-22.
 17. Sobór Watykański II. 1963. Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”.
 18. Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.
 19. Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis”.
 20. Sobór Watykański II. 1965b. Konstytucja o objawieniu Bożym „Dei verbum”.