Specyfika dziennikarstwa jakościowego w audycjach wieczornych rozgłośni katolickich – rekomendacje dla twórców programów o tematyce ewangelizacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

dziennikarstwo
ewangelizacja
komunikacja
media
radio

Jak cytować

Cymanow-Sosin, K., & Ciechanowski, M. (2022). Specyfika dziennikarstwa jakościowego w audycjach wieczornych rozgłośni katolickich – rekomendacje dla twórców programów o tematyce ewangelizacyjnej . Teologia I Moralność, 17(2(32), 411–441. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.26

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki mediów katolickich. Oparto się na badaniach prowadzonych w latach 2019-2022 w Akademickim Centrum Medialnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na podstawie korpusu, jaki stanowiły programy o tematyce ewangelizacyjnej. Składają się na nie roczne badania pilotażowe z 2019 roku oraz docelowe, przygotowane w ramach analizy monitoringu czterech stacji radiowych (Radio Maryja, RDN Małopolska, Radio Jasna Góra, Radio Profeto) w okresie od marca 2020 do marca 2022 roku. Cezura czasowa została wyznaczona poprzez ważne wydarzenie w historii mediów katolickich, jakim było udzielenie dyspensy wiernym w obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 i reakcja mediów na zaistniałą sytuację. Data ta była początkiem zasadniczych badań w projekcie dysertacji Funkcja ewangelizacyjna rozgłośni katolickich w Polsce. Studium analityczno-badawcze formatowania i recepcji przekazów radiowych. Niniejszy artykuł prezentuje wnioski z części badań oraz stanowi zbiór rekomendacji dla dziennikarskiej i medialnej sfery praxis. W zakresie metodologii dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach, w badaniach zastosowana została analiza treści i zawartości. Efektem procesu badawczego są wnioski obejmujące rekomendacje dla kształcących kadrę dziennikarską oraz praktyków związanych z medium radiowym.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.26
PDF

Bibliografia

Cymanow-Sosin, Klaudia. 2015. Strategia zarządzania kampanią na przykładzie przekazów audiowizualnych ruchu pro¬ life. Studia Socialia Cracoviensia, 7(2), 22-23. https://doi.org/10.15633/ssc.1602 DOI: https://doi.org/10.15633/ssc.1602

Dobek-Ostrowska, Barbara. Paulina Barczyszyn i Adam Michel. 2013. Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). Studia Medioznawcze, 1(52), 11-27.

Drożdż, Michał. 2005. Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów. Tarnów: Biblos.

Drożdż, Michał. 2008. Integracja katalaktyczna jako warunek współdziałania. W: Współdziałanie - Rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, red. Zenon Uchnast. 34. Lublin: TN KUL.

Dyk, Stanisław. 2003. Preewangelizacja otwarciem drzwi dla Ewangelii. Kieleckie Studia Teologiczne, 2, 102-111.

Grządzielski, Krzysztof. 2018. Wymiary realizacji profilu społeczno-religijnego rozgłośni lokalnej na przykładzie poznańskiego Radia Emaus. Media Biznes Kultura, 2(5), 45. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.18.014.9293 DOI: https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.18.014.9293

Guzek, Damian. 2014. Struktura mediów katolickich jako element systemu medialnego w Polsce po 1989 roku. Dostęp: 11.11.2020. https://www.sbc.org.pl/Content/161161/doktorat3511.pdf.

Jan Paweł II. Audiencja generalna z 21 II 1979 r. W: Nauczanie papieskie, 177. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. Przemówienie do Papieskiej Komisji Środków Społecznego Przekazu z 27 II 1986 r. L'Osservatore Romano, 2(1986), 32.

Kim, Chan iRenee Mauborgne. 2010. Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Kloch, Józef. Edukacja medialna jest potrzebna w polskich seminariach. Dostęp: 21.04.2022. https://www.niedziela.pl/artykul/49954/Ks-Kloch-edukacja-medialna-jest-potrzebna.

Kloch, Józef i Monika Przybysz. Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje. Dostęp: 21.04.2022. https://ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/kloch.pdf.

Kovach, Bill i Tom Rosenstiel. 2001. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: American Press Instytute.

Kuraś, Piotr. 2017. Instrumenty strategii błękitnego oceanu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie, 221. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.113.17 DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.113.17

Niezależna sieć portali informacyjnych. Dostęp: 29.04.2022. https://bywire.news/articles/blockchain-for-international-payments.

Nitecki, Piotr. 2003. Media - ewangelizacja - człowiek. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, rok II nr 2, 88-89.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu. Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu "Communio et progressio", n. 168.

Szczepaniak, Maciej. 2012. Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991-2012), Teologia Praktyczna, 13, 146. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10 DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10

Szczepaniak, Maciej i Katarzyna Zagórska. 2020. Ewangelizacja radiowa w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. W: Dobra Nowina w środkach społecznego przekazu, red. Henryk Sławiński, 65-94. Kraków: WN UPJPII.

Worsowicz, Monika.2016.Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Literaria Polonica, 1(31), 137-147. https://doi.org/10.18778/1505-9057.31.11 DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.31.11