„Podążanie razem”– kwestie dyskusyjne wokół Synodu o synodalności
PDF

Słowa kluczowe

Synod o synodalności
Sobór Watykański II
Kościół
demokratyzacja

Jak cytować

Bortkiewicz, P. (2022). „Podążanie razem”– kwestie dyskusyjne wokół Synodu o synodalności. Teologia I Moralność, 17(2(32), 9–21. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.1

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie bieżącego stanu prac Synodu o synodalności oraz analogii, jakie zachodzą między podjętą w jego trakcie refleksją a implementacją dorobku Soboru Watykańskiego II w życie Kościoła powszechnego i Kościołów lokalnych. W związku z tym podjęto analizę tekstów kardynała Ratzingera pisanych w dobie przemian posoborowych. Jednym z tematów centralnych zarówno lat 60. XX wieku, jak i czasów współczesnych jest zagadnienie wolności i demokratyzacji życia Kościoła. Prowadzi to do dyskusji związanych z rozumieniem otwarcia się Kościoła katolickiego na świat poprzez powszechne braterstwo, demokratyzację pojęcia „Ludu Bożego”, stawianego w opozycji do struktury hierarchicznej Kościoła, zmiany związane z rozumieniem hierarchiczności i urzędów w Kościele.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.1
PDF

Bibliografia

A Patristic Greek Lexicon, red. Geoffrey Hugo Lampe. 1968. Oxford: Clarendon Press.

Bańka, Aleksander. 2021. O błędnym rozumieniu tradycji. Odpowiadam Pawło-wi Chmielewskiemu z PCh24. Dostęp: 20.06.2022. https://ms-my.facebook.com/pages/category/Religious-organization/Demaskujemy-fa%C5%82szywy-Tradycjonalizm-103494511550993/.

Franciszek. 2015a. «Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie Pa-pieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów. Dostęp: 20.06.2022. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.

Franciszek. 2015b. Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo Anniversario-dell’Istituzione del Sinododei Vescovi. Acta Apostolicae Sedis, 107 (11), 1138-1144.

Franciszek. 2020. Encyklika Fratelli tutti.

Jan Paweł II. 2003. Adhortacja Ecclesia in Europa.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. 2018. Synodalność w życiu i misji Kościoła.

Rahner, Karl. 1970. Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche. München: Kösel-Verlag.

Ratzinger, Jospeh. 2012. Demokratyzacja Kościoła. W: J. Ratzinger. Opera omnia. Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. 149-174. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Synod.org.pl. 2021a. Proces ułatwiania konsultacji synodalnych – broszura. Dostęp: 20.06.2022. https://synod.org.pl/materialy-dotyczace-synodu/broszury-dokumentacje-prezentacje-pomocne-przy-organizowaniu-spotkan-synodalnych-w-parafiach-wspolnotach-zakonnych-i-innych-wspolnotach/proces-ulatwiania-konsultacji-synodalnych-broszura-po-polsku-tlumaczenie-automatyczne-po-angielsku-pdf/.

Synod.org.pl. 2021b. Vademecum Synodu o synodalności. Dostęp: 20.06.2022. https://synod.org.pl/materialy-dotyczace-synodu/broszury-dokumenty-prezentacje-dotyczace-synodu-ogolnie-po-polsku/vademecum-synodu-o-synodalnosci-wyciag-diecezja-zamojsko-lubaczowska-pdf/.

Synod.org.pl.2021c. Dokument Przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Dostęp: 20.06.2022. https://synod.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/dokument_przygotowawczy.pdf.