Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna)
PDF

Słowa kluczowe

teolog świecki
laikat
teolog
posługa w Kościele
świętych obcowanie

Jak cytować

Parzych-Blakiewicz, K. (2022). Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna). Teologia I Moralność, 17(2(32), 47–57. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.3

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie posługi i tożsamości teologa świeckiego. Ukazanesą one w perspektywie dogmatycznej, utworzonej na koncepcji Kościoła według Vaticanum II. Celem opracowania wybranej kwestii jest uzupełnienie stanu badań, utworzonego z opracowań różnych specjalności, o refleksję teologiczno-systematyczną. Omówiono różnice i podobieństwa między teologiem świeckim a duchownym oraz eklezjalny potencjał posługi teologa świeckiego. Wnioski wskazały na sens tej posługi w działalności Kościoła ad extra. Posługa ta obejmuje dbałość o to, aby we wszystkich sferach ludzkiego życia i działania była realizowana idea królestwa Bożego i Boża wola uświęcenia każdego człowieka.

https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.3
PDF

Bibliografia

Brunini, Marcello. 2018. In cammino verso la sinodalità ecclesiale sospinti da papa Francesco. Rassegna di Teologia, 59, 419-440.

Franciszek. 2021. Motu Proprio "Antiquum ministerium" (10 V 2021). Dostęp: 10.05.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html.

Grégoire, Réginald. 1987. Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica. Fabriano Monastero San Silvestro Abate.

Gryaznova, Elena V. i in. 2021. The Theologian Profession In The Information Society: Hopes And Prospects. European Publisher, 102. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.02.02.45 DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.02.02.45

Jan Paweł II. 1987. Encyklika "Redemptoris Mater".

Jan Paweł II. 1988. Adhortacja apostolska "Christifideles laici".

Kociuba, Grzegorz. 2014. Eklezjalne uwarunkowania powołania teologa. Studia Pelplińskie, 47, 155-166.

Kodeks prawa kanonicznego. 1983.Poznań.

Kongregacja Nauki Wiary.1990. Instrukcja o powołaniu teologia w Kościele

"Donumveritatis" (24 V 1990), 21. Dostęp: 24.05.1990. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_pl.html.

Królikowski, Janusz. 2020. Eklezjalne i naukowe zadanie teologia w świetle instrukcji Donum veritatis Kongragacji Nauki Wiary. Studia Teologii Dogmatycznej, 4, 133-146. https://doi.org/10.15290/std.2020.06.09 DOI: https://doi.org/10.15290/std.2020.06.09

Laddach, Agnieszka. 2017. Teolog świecki w społeczeństwie. Wiadomości Historyczne, 1, 31-34.

Lekka, Dorota. 2015. Powołanie teologa świeckiego w Kościele. Seminare, 36*(3), 11-20. https://doi.org/10.21852/sem.2015.3.01 DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2015.3.01

Leszczyński, Grzegorz. 2000. Uczestnictwo wiernych świeckich w posłudze zarządzania, nauczania i uświęcania Kościoła. Łódzkie Studia Teologiczne, 9, 325-336.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. 2012. Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria (29 XI 2011). Wydawnictwo Księży Sercanów - Kraków. Dostęp: 1.09.2020. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_pl.pdf.

Mikołajec, Józef. 2000. Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce. Studium pastoralne. Opole.

Napiórkowski, Stanisław Celestyn. 1988. Matka mojego Pana, Opole.

Nawracała, Tomasz. 2017. Teandryczność - klucz do zrozumienia eklezjologii chrystologii. W: Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, red. Bogusław Kochaniewicz, Adam Wojtczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 189-199.

Nawracała, Tomasz. 2021. The priesthood of Christ in the light of John Paul II's Letters to Priests for Maundy Thursday. Forum Teologiczne, 22, 191-205. https://doi.org/10.31648/ft.6930 DOI: https://doi.org/10.31648/ft.6930

Parzych, Katarzyna. 2004/2005. Teolog świecki według "Biuletynu Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie". Studia Warmińskie, 41-42, 365-389.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. 2019. Hagiologia "aspektowa" jako perspektywa integracji badań teologicznych i nieteologicznych. Studia Warmińskie, 56, 249-264. https://doi.org/10.31648/sw.3094 DOI: https://doi.org/10.31648/sw.3094

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium".

Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes".

Sobór Watykański II. 1965b. Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius".

Werbiński, Ireneusz. 2004. Problemy i zadana współczesnej hagiologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Wojciechowski, Michał. 2016. Kim są teologowie świeccy? Teologia i Człowiek, 34(2), 93-107. DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.018. https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.018 DOI: https://doi.org/10.12775/TiCz.2016.018

Wojtyła, Karol. 19683. Wstęp ogólny.W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań, 9-23.