Biblia o życiu poczętym i życiu przerwanym
PDF

Słowa kluczowe

poczęcie
życie poczęte
życie nienarodzone
Wj 21,22-23
poronienie
aborcja

Jak cytować

Szymik, S. (2023). Biblia o życiu poczętym i życiu przerwanym. Teologia I Moralność, 18(1(33), 9–20. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.1

Abstrakt

Autor artykułu naświetla problematykę poczętego, jeszcze nienarodzonego życia ludzkiego w świetle orędzia Biblii. Realizując cel, sięga do analiz filologicznych i egzegetycznych wybranych tekstów biblijnych. W pierwszej części wskazuje wpierw na ciągłość, jaka istnieje między poczęciem a narodzeniem dziecka, co wyraża biblijna fraza „poczęła i urodziła” (Rdz 4,1.17 itd.). Nadto autor analizuje kluczowe teksty biblijne, które naświetlają Boże działanie w łonie matki (Ps 139,13-15; Hi 10,8-12; Mdr 7,1-3; 2 Mch 7,22-23). Druga część artykułu przynosi omówienie tekstów biblijnych związanych z problematyką poczętego życia ludzkiego, a zagrożonego śmiercią. Analizie zostały poddane kolejno przykazanie Dekalogu „Nie zabijaj” (Wj 20,13), historia Onana i Tamar (Rdz 38,8-10) oraz przypadek poronienia płodu opisany w Wj 21,22-23. Konkludując, Biblia afirmuje ludzkie życie od jego początku, także życie nienarodzone, a stanowczo przeciwstawia się jego odbieraniu. Taki wniosek wynika z fundamentalnego przesłania Biblii o poczętym życiu ludzkim.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.1
PDF

Bibliografia

Abramowiczówna, Zofia. 1958. Słownik grecko-polski, t. 1-4. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Aleksiejuk, Artur. 2012. Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej: perspektywa judaizmu. Elpis, 14(24-25), 279-306. DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2012.25-26.14

Biblia pierwszego Kościoła, tłum. Remigiusz Popowski. 2017. Warszawa: Vocatio.

Biblia Tysiąclecia, tłum. zespół biblistów polskich. 1984. Poznań: Pallottinum.

Bielas, Lucjan. 1991. Dziecko przed urodzeniem w starożytnym świecie pogańskim. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 44, 37-41. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.969

Childs, Brevard S. 2004. The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, Old Testament Library. Louisville: Westminster John Knox Press.

Chmiel, Jerzy. 1991. Dziecko poczęte według Biblii i starożytnego judaizmu. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 44, 42-47. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.970

Chouraqui, Andre. 2002. Dziesięć przykazań dzisiaj. Warszawa: PAX.

Filipiak, Marian. 1985. Problematyka społeczna w Biblii. Warszawa: PAX.

Jan Paweł II. 1995. Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium vitae”.

Jan Paweł II. 1997. Homilia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Jędrzejewski, Sylwester. 2004. Lewirat. W: Encyklopedia katolicka, t. 10, red. Eugeniusz Ziemann i inni, 904-905. Lublin: TN KUL.

Koehler, Ludwig i Walter Baumgartner. 2008. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1-2, red. Przemysław Dec. Warszawa: Vocatio.

Kongregacja Nauki Wiary. 1987. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania „Donum vitae”.

Krawczyk, Roman. 1994. Dekalog. Kodeks etyki społecznej Starego Testamentu. Siedlce: Wyd. Diecezjalne.

Lemański, Janusz. 2009. Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 2. Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Lemański, Janusz. 2014. Pytanie o status (nie)narodzonego dziecka w Starym Testamencie. Wj 21,22-25 jako przypadek szczególny. Biblica et Patristica Thoruniensia, 7(3), 9-39. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2014.013

Liddell, Henry, Robert Scott i Henry Jones. 1996. A Greek-English Lexicon. 9th ed. with Revised Supplement. Oxford: Clarendon.

Longosz, Stanisław. 1985. Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży. Vox Patrum, 8-9, 231-273. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10433

Longosz, Stanisław. 2004. Aborcja i porzucanie dzieci w starożytności pogańskiej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne. Roczniki Teologiczne, 51(10), 279-291.

Łach, Jan. 1984. Milczenie Biblii wokół problemu usuwania płodu z łona matki. W: Dziecko, red. Władysław Piwowarski i Witold Zdaniewicz, 31-38. Warszawa–Poznań: Pallottinum.

Machinek, Marian. 2007. Spór o status ludzkiego embrionu. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Muszala, Andrzej. 2009. Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej. Kraków: WAM.

Parchem, Marek. 2012. Aborcja w Starym Testamencie oraz w literaturze międzytestamentalnej. W: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi, red. Waldemar Chrostowski i Barbara Strzałkowska, 485-509. Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich.

Paweł VI. 1982. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia „Humanae vitae”.

Popowski, Remigiusz. 1997. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa: Vocatio.

Sprinkle, Joe M. 1993. The Interpretation of Exodus 21:22-25 (Lex Talionis) and Abortion. Westminster Theological Journal, 55, 233-253.

Staniek, Edward. 1991. Stosunek starożytnych chrześcijan do dziecka przed jego narodzeniem według Ojców Kościoła. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 44, 47-53. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.971

Starowieyski, Marek. 2009. Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej. Warszawskie Studia Teologiczne, 22, 117-147.

Stefanek, Stanisław. 1993. „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139,14). W: Życie jest święte, Sympozja Instytutu Jana Pawła II, t. 6, red. Tadeusz Styczeń, 7-12. Lublin: TN KUL.

Synowiec, Julian. 1999. Dziesięć przykazań. Wj 20,1-17, Pwt 5,6-20. Kraków: „Bratni Zew”.

Szamocki, Grzegorz. 2003. „Oko za oko, ząb za ząb”. Formuła talionu w biblijnym prawie Izraela. Przegląd Religioznawczy, 2(208), 3-19.

Szymik, Stefan. 1996. Życie poczęte w świetle wypowiedzi biblijnych. Ateneum Kapłańskie, 88(2), 163-171.

TDNT. Theological Dictionary of the New Testament, t. 1-10, red. Gerhard Kittel i Gerhard Friedrich, tłum. Geoff rey W. Bromiley. 1964-1976. Grand Rapids: Eerdmans.

TDOT. Theological Dictionary of the Old Testament, t. 1-8, red. G. Johannes Botterweck i Helmer Ringgren, tłum. John T. Willis. 1974-2006. Grand Rapids: Eerdmans.

Walton, John H., Victor H. Matthews i Mark W. Chavalas. 2005. Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. Waldemar Chrostowski. Warszawa: Vocatio.

Westbrook, Raymond. 1986. Lex Talionis and Exodus 21, 22-25. Revue Biblique, 93, 52-69.

Wojciechowski, Michał. 1992. Biblia o dzieciach nienarodzonych. Więź, 35(5), 96-99.

Wojciechowski, Michał. 2003. Starożytne głosy przeciw aborcji. Więź, 46(12), 84-90.

Zając, Ewa. 2000. Relacja Bóg-człowiek w psalmie 139 (analiza egzegetyczno-teologiczna). Zeszyty Naukowe KUL, 43(3-4), 3-17.