Ojcostwo i macierzyństwo od poczęcia
PDF

Słowa kluczowe

macierzyństwo
ojcostwo
poczęte dziecko
rodzicielstwo
prenatalny okres życia

Jak cytować

Lichtenberg-Kokoszka, E. (2023). Ojcostwo i macierzyństwo od poczęcia. Teologia I Moralność, 18(1(33), 21–30. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.2

Abstrakt

Przedmiot rozważań stanowi najwcześniejsze macierzyństwo i ojcostwo bezpośrednio związane z towarzyszeniem dziecku od poczęcia. Celem zaś jest przedstawienie procesu wzrastania kobiety i mężczyzny do rodzicielstwa od chwili poczęcia do narodzin potomka. Zastosowana analiza literatury przedmiotu pozwoliła na stwierdzenie, że współcześnie coraz częściej uważa się, że macierzyństwo i ojcostwo zaczyna się w chwili poczęcia dziecka, a nie w chwili jego narodzin. Nazwanie małżonków rodzicami dziecka w prenatalnym okresie życia powoduje, że staje się ono „pełnoprawnym”, a nie „przyszłym” dzieckiem, zarodkiem czy płodem. Kobieta i mężczyzna zaś dojrzewają w swoim macierzyństwie i ojcostwie, przy czym proces ten u obojga rozpoczyna się właśnie w chwili poczęcia, a nie narodzin dziecka.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.2
PDF

Bibliografia

Baran, Sławomir. 2007. Dowartościowanie ojcostwa istotnym czynnikiem wsparcia dziecka i rodziny. W: Dziecko i rodzina: Społeczne powinności rodziny i wychowania, red. Urszula Gruca-Miąsik, 94-107. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bielawska-Batorowicz, Eleonora. 2006. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Śląsk.

Hilling, Hogan i Jesse Jayne Rutherford. 2007. Co każda kobieta powinna wiedzieć o… ojcu swojego dziecka. Gliwice: Helion.

Kliszek, Ewa. 2019. Rodzina wobec zagrożeń, rodzina wobec szans. Socjopsychopegagogika rodziny. Studium rodziny pełnej. Warszawa: Dyfin.

Kornas-Biela, Dorota. 2004. Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX.

Kornas-Biela, Dorota. 2006. Rodzina w procesie prokreacji. W: Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala i Elżbieta Osewska, 481-539. Radom: Polwen.

Kornas-Biela, Dorota. 2009. Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2008. Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym. Kraków: Impuls.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2012. Aborcja jako forma przemocy. W: Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania, red. Piotr Morciniec, 111-118. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2022. Zanim się urodziłem. Kraków: Impuls.

Raphael-Leff , Joan. 2005. Psychological processes of childbearing. New York: Routledge.

Sikorski, Wiesław. 2010. Zmienność interakcji w rodzinie uwarunkowana naturalnymi procesami jej rozwoju. W: Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, red. Krok Dariusz i Paweł Landwójtowicz, 89-104. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Steć, Dominika. 2010. Miłość macierzyńska jako uposażenie kobiety. Kwartalnik Naukowy, 4(4), 38-44.

Wojaczek, Maria. 2011. Rozwój więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia. W: Ciąża czy stan błogosławiony?, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski, 81-92. Kraków: Impuls.

Wojaczek, Maria. 2012. Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2(1), 73-77.