Godność dziecka i jego rodziców w nauczaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny
PDF

Słowa kluczowe

dziecko
ojciec
matka
godność dziecka
godność rodziców
Papieska Rada ds. Rodziny

Jak cytować

Brzeziński, M. (2023). Godność dziecka i jego rodziców w nauczaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny. Teologia I Moralność, 18(1(33), 31–49. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.3

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów nauczania Papieskiej Rady ds. Rodziny dotyczących godności dziecka i jego rodziców w kontekście dzisiejszych zjawisk i przemian społecznych oraz aktualności tego nauczania. W tym celu posłużono się metodą analizy dokumentów tejże Rady oraz nauczania papieskiego w tym zakresie. Wskazano na nierozerwalny związek godności dziecka i jego rodziców z poszanowaniem praw regulujących płodność oraz z godnością aktu małżeńskiego. Wykazano również, że mentalność antykoncepcyjna i hedonistyczna zagraża zarówno godności dziecka, jak i jego rodziców. Wskazano też na konieczność uwrażliwienia świata nauki na ochronę godności osobowej każdego człowieka i dotarcie z tym przesłaniem do każdego człowieka oraz próbę wpływu na zmianę mentalności. Z nauczania Papieskiej Rady ds. Rodziny wynika też, na co wskazano w artykule, konieczność podmiotowego, a nie przedmiotowego traktowania każdej osoby, w tym jej wymiaru seksualnego i płciowego.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.3
PDF

Bibliografia

Francesco. 2016a. Statuto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160604_statuto-dicastero-famiglia-laici-vita.html.

Francesco. 2016b. Lettera apostolica in forma di Motu propriocon cui si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160815_sedula-mater.html.

Franciszek. 2019. Adhortacja „Christus vivit”.

Giovanni Paolo II. 1980. Lettera ai Vescovi, ai Sacerdoti e ai Fedeli in vista del VI Sinodo. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1980/documents/hf_jp-ii_let_19800815_sinodo.html.

Giovanni Paolo II. 1982. Costituzione apostolica „Magnum matrimonii sacramentum” per lade finitiva forma giuridica del Pontificio Istituto di Studi sul Matrimonio e sulla Famiglia. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_07101982_magnum-matrimonii-sacramentum.html.

Giovanni Paolo II. 1994. Lettera apostolica in forma di Motu proprio „Vitae misterium” con la quale viene istituita la Pontificia Accademia per la Vita. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_19940211_vitae-mysterium.html.

Insieme con noi cammina in pellegrinaggio la nostra storia. Il Quarto viaggio apostolico di Giovanni Paolo in Polonia. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1991.

Jan Paweł II. 1981. Motu proprio „Familia a Deo Instituta”.

Jan Paweł II. 1984. Przesłanie do doktora Rafaela M. Salasa, Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konferencji Ludnościowej w 1984 roku i Dyrektora Wykonawczego Fundacji Ludnościowej ONZ. Dostęp: 01.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1984/documents/hf_jp-ii_let_19840607_rafael-salas.html.

Jan Paweł II. 1991a. Homilia w czasie Mszy św. celebrowanej na lotnisku Masłów. Dostęp: 01.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1991/documents/hf_jpii_hom_19910603_messa-maslow.html.

Jan Paweł II. 1991b. Encyklika „Centesimus annus”.

Jan Paweł II. 1999. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju „Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju”. Dostęp: 13.08.2022. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_14121998_xxxii-world-day-for-peace.html.

Karta Praw Rodziny. 1983.

Kongregacja Nauki Wiary. 1987. Instrukcja „Donum vitae”. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 1948. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Dostęp: 13.08.2022. https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1992. W służbie życia.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1993. Rodzina i prawa człowieka.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1994. Rozwój demograficzny.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1995. Ludzka płciowość: prawda i znaczenie.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1997. Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego.

Papieska Rada ds. Rodziny. 1988. Nota nt. naturalnej regulacji poczęć oraz diagnostycznych metod płodności.

Papieska Rada ds. Rodziny. 2006. Rodzina a ludzka prokreacja.

Paweł VI. 1968. Encyklika „Humanae vitae”.

Tomasz z Akwinu. 2016. Summa teologii, tłum. Włodzimierz Galewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.