Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) według regulacji wydanych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia 2015/2016
PDF

Słowa kluczowe

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
FSSPX
ważność i godziwość spowiedzi
Rok Miłosierdzia

Jak cytować

Pietras, D. (2023). Problematyka ważności i godziwości sakramentu pokuty sprawowanego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX) według regulacji wydanych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia 2015/2016. Teologia I Moralność, 18(1(33), 137–152. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.9

Abstrakt

Analizy zawarte w artykule dotyczą sprawowania sakramentu pokuty przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX). Celem opracowania jest scharakteryzowanie papieskich regulacji, ukazanie ich relacji do norm zawartych w aktualnym Kodeksie prawa kanonicznego oraz stanowiska wspólnoty wobec udzielonych upoważnień. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, polegającą na analizie istniejących uregulowań prawnych. Przeprowadzone badania obejmują okres od 2015 roku, kiedy papież Franciszek wyposażył kapłanów Bractwa w upoważnienie do ważnego i godziwego celebrowania spowiedzi z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Upoważnienie to wciąż obowiązuje. Analizy wykazują, że wydane upoważnienia dotyczą miejsc kultu FSSPX i zostały wydane w celu ułatwienia uzyskania przez tę wspólnotę pełnej jedności eklezjalnej oraz by uzyskać pewność co do ważności i godziwości tego sakramentu. Ponadto zostały udzielone habitualnie kapłanom nieregularnym kanonicznie, nieinkardynowanym i trwającym w suspensie, co należy rozumieć jako „rozluźnienie” tejże cenzury w kwestii sakramentu pokuty. Stolica Apostolska nie postawiła przy tym żadnych dodatkowych wymagań wobec tych duchownych. Po wydaniu upoważnień Bractwo podtrzymało tezę, że sakrament ten był i jest ważny ze względu na „jurysdykcję nadzwyczajną” spowodowaną stanem kryzysu Kościoła.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.9
PDF

Bibliografia

Angles, Ramon. 1997. Validity of Confessions and Marriages in the Chapels of the Society of Saint Pius X. A Canonical Study. Dostęp: 04.01.2023. http://www.catholicapologetics.info/apologetics/defense/validity.htm.

Belfi ore, Gianluca. 2016. Commento alla Lettera della Pontifi cia Commissione ‘Ecclesia Dei’ ai Presuli delle Conferenze episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X (4 aprile 2017). Monitor Ecclesiasticus, 131, 591-595.

Berthe, Pierre-Marie. 2021. Des diocèses de France et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X: La célébration des mariages dans le cadre de la lettre du 27 mars 2017. Revista Española de Derecho Canónico, 78, 21-52. DOI: https://doi.org/10.36576/summa.136487

Bouchacourt, Christian. 2015. Quelques réfl exions sur la bulle „Misericordiae vultus” annonçant le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Dostęp: 04.02.2022. https://laportelatine.org/actualite/quelques-reflexions-sur-la-bulle-misericordiae-vultus-annoncant-le-jubile-extraordinaire-de-lamisericorde-abbe-christian-bouchacourt-23-juin-2015.

Catozzella, Francesco. 2018. La validità dei matrimoni celebrati davanti ai sacerdoti della Fraternità san Pio X. Commento alla Lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei. Ius Ecclesiae, 30, 285-305.

Codex Iuris Canonici, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatu s; Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski. 2022. Poznań: Pallottinum.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. 2021. Responsa ad dubia su alcune disposizioni della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Traditionis custodes . Communicationes, 53, 515-526.

Congregatio pro Doctrina Fidei. Pontificia Commissio Ecclesia Dei. 2017. Epistula ad Praesules Conferentiarum Episcopalium quarum interest de licentia ad celebranda matrimonia fidelium Fraternitatis Sancti Pii X. Acta Apostolicae Sedis, 109, 426-427.

Congregatio pro Doctrina Fidei. Pontificia Commissio Ecclesia Dei. 2018. Response concerning 29 questions.

Czarnocki, Tomasz. 2012. Zwalnianie z kary ekskomuniki latae sententiae za przestępstwo przerwania ciąży – aktualność problematyki. Teologiczne Studia Siedleckie, 9, 121-141.

Daly, Brendan. 2018. The Suspension of Priests: Procedures to Impose and Remove the Penalty. The Canonist, 9(1), 40-56.

Dzierżon, Ginter. 2021. Status kapłanów Bractwa Św. Piusa X w przedmiocie asystowania do zawierania małżeństwa w kontekście wytycznych listu Papieskiej Komisji ‘Ecclesia Dei’ z 27 marca 2017 roku. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 34, 51-65. DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-3

Franciscus. 2015a. Litterae Apostolicae sub plumbo datae Misericordiae vultus. Acta Apostolicae Sedis, 107, 399-420.

Franciscus. 2015b. Littera. Iubilaeo Extraordinario Misericordiae Adveniente. Acta Apostolicae Sedis, 107 , 974-976.

Franciscus. 2016a. Interview avec Guillaume Goubert, directeur de ‘La Croix’ et Sébastien Maillard, envoyé spécial à Rome. Dostęp: 16.04.2019. http://laportelatine.org/vatican/le_pape_francois/16_05_2016_pape_et_fsspx_la_croix.php.

Franciscus. 2016b. Litter ae Apostolicae de Iubilaeo Extraordinario Misericordiae concludendo Misericordia et misera (20.11.2016). Acta Apostolicae Sedis, 108, 1311-1327 .

Franciscus. 2017. Conferenza stampa durante il volo di ritorno da Fatima. L’Osservatore Romano (wyd. wł.), 112, 8.

Franciscus. 2021a. Constitutio Apostolica qua liber VI ‘Codicis Iuris Canonici’ reformatur Pascite gregem Dei. Communicationes, 53, 9-12.

Franciscus. 2021b. Lettera Apostolica in forma di ‘motu proprio’ sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970 Traditionis custodes. Ephemerides Liturgicae, 135, 486-491.

Franciscus. 2022a. Decretum.

Franciscus. 2022b. Costituzione Apostolica Sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo Praedicate Evangelium. Communicationes, 54, 9-81.

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. 2015. Communiqué de la Maison générale sur la lettre du pape François à l’approche de l’Année sainte. Dostęp: 04.02.2022. https://laportelatine.org/actualite/1er-septembre-2015-confessions-communique-sur-la-lettre-du-pape-francois-a-lapproche-de-lannee-sainte.

Gonçalves, Bruno. 2018a. Le mariage des fidèles fréquentant la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X depuis la lettre du 27 mars 2017 de la commission ‘Ecclesia Dei’. L’Année Canonique, 59, 183-199. DOI: https://doi.org/10.3917/cano.059.0183

Gonçalves, Bruno. 2018b. Le mariage entre forme ordinaire et forme extraordinaire: les enjeux de la lettre du 27 mars 2017 aux présidents de conférences épiscopales. La Maison Dieu, 292, 121-144.

Kondratuk, Laurent. 2002. L’usage de la juridiction supplétoire et des facultés déléguées par la Fraternité sacerdotale Saint Pie X. Dostęp: 17.03.2020. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01343510/document.

Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia. Dostęp: 07.03.2022. https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberVI_la.pdf.

Nguyen, Benedict. 2015. Pope Francis‘ Year of Mercy Indulgence Raises Canonical Questions. Dostęp: 04.02.2022. https://www.ncregister.com/news/pope-francis-year-of-mercy-indulgenceraises-canonical-questions.

Petrucci, Pierpaulo. 2015. Interview avec l’abbé Pierpaolo Petrucci. Dostęp: 04.02.2022. https://laportelatine.org/activite/nous-sommes-heureux-de-ce-geste-paternel-abbe-pierpaolo-petrucci-3-septembre-2015.

Pietras, Dawid. 2021. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Status prawny liturgii i wspólnot. Dębogóra: Wydawnictwo Dębogóra.

Pietras, Dawid. 2022a. Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji ‘Ecclesia Dei’ z 27 marca 2017 r. Ius Matrimoniale, 33(1), 79-116.

Pietras, Dawid. 2022b. Udział wiernych we Mszy św. sprawowanej przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) w świetle aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej. Poznańskie Studia Teologiczne, 41, 95-118. DOI: https://doi.org/10.14746/pst.2022.41.05

Read, Gordon. 2017. Pontifical Commision ‘Ecclesia Dei’: Letter to the Ordinaries of the Episcopal Conferences concerned on the faculties for the celebration of marriages of the faithful of the Society Saint Pius X, with comment by Gordon Read, ‘Marriage Delegation for the Priests of the Society of Saint Pius X and Jurisdiction for Marriage’. (Document and comment). Canon Law Society Newsletter, 190, 5-16.

Reyes Vizcaíno, Pedro María. 2015. Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Forum Canonicum, 10, 71-98.

Rubio, Angel Dawid. 2017. Carta apostólica Misericordia et misera al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 20.11.2016. Texto. Commentario al nº 12. Revista Española de Derecho Canónico, 74, 279-299.

Sélégny, Arnaud. 2015. A propos de l’année de la miséricorde du pape François: L’Eglise de la miséricorde. Dostęp: 04.02.2022. https://laportelatine.org/actualite/a-propos-de-lannee-de-lamisericorde-du-pape-francois-leglie-de-la-misericorde-par-m-labbe-arnaud-selegny.

Skonieczny, Piotr. 2015. Sprawa aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK. Annales Canonici, 2, 195-216. DOI: https://doi.org/10.15633/acan.1063

Society of Saint Pius X. 2013. Do traditional priests have jurisdiction?. Dostęp: 05.02.2022. http://archives.sspx.org/SSPX_FAQs/q9_supplied_jurisdiction.htm.

Stehlin, Karl. 2013. Kanoniczne uzasadnienie pracy Bractwa Św. Piusa X. Zawsze Wierni, 164, 20-21.

Tissier de Mallerais, Bernard. 1991. Supplied jurisdiction & traditional priests. How traditional priests can administer the sacraments when they have had their sacramental faculties removed. Dostęp: 11.07.2019. http://archives.sspx.org/miscellaneous/supplied_jurisdiction/supplied_jurisdiction.htm.

Toxé, Philippe. 2015. ‘Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della misericordia’. Présentation et commentaire. Monitor Ecclesiasticus, 130, 607-622.

Zyzak, Wojciech. 2017. Teologiczno-duchowy wymiar miłosierdzia w świetle bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka. W: Odsłony miłosierdzia, red. Zofia Zarębianka i Katarzyna Dybeł, 133-146. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374386128.14