Wybrane objawy zaburzeń psychicznych podczas spowiedzi i wspierająca reakcja spowiednika
PDF

Słowa kluczowe

spowiedź
symptomy zaburzenia psychicznego
terapia
wsparcie duszpasterskie

Jak cytować

Wąchol, G. (2023). Wybrane objawy zaburzeń psychicznych podczas spowiedzi i wspierająca reakcja spowiednika. Teologia I Moralność, 18(1(33), 153–166. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.10

Abstrakt

Celem artykułu jest syntetyczny opis najczęstszych objawów mogących wskazywać na występowanie zaburzenia psychicznego, co może zostać zaobserwowane przez spowiednika podczas sakramentu pokuty i pojednania. W dalszej kolejności tekst pokazuje wspierającą postawę spowiadającego, który może aktywizować penitenta do pracy nad sobą nie tylko w obszarze rozwoju duchowego, ale również zdrowia psychicznego. Analizie funkcjonalnej poddano dane dotyczące opisu wskaźników postawy odbiegającej od przyjętych norm zdrowia psychicznego i sklasyfi kowano je w obszarze najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. W procesie syntezy opracowano zestaw zasad postępowania przez spowiednika w wypadku stwierdzenia symptomów zaburzenia u spowiadającego się. Zaobserwowanie wspomnianych wyżej objawów jest możliwe podczas sakramentu pokuty i pojednania, chociaż nie stanowi profesjonalnej diagnozy odnoszącej się do zdrowia psychicznego. Odpowiednie podejście może sprzyjać aktywizacji działań na rzecz omawianego rodzaju zdrowia przez penitenta pod wpływem zaleceń spowiadającego.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.10
PDF

Bibliografia

Barbaro, Bogdan de. 2004. Najlepiej pomoc równoległa. Więź, 544(2), 21-22.

Bazyli Wielki. 2011. Pisma ascetyczne, t. 1. tłum. Józef Naumowicz. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Butcher, James, Jill Hooley i Susan Mineka. 2017. Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Citkowska-Kisielewska, Anna i Jerzy Aleksandrowicz. 2003. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – psychopatologia i leczenie. Psychoterapia, 4(127), 5-19.

Damazyn, Michał. 2007. Psychoterapia a spowiedź. Życie Duchowe, 52, 53-60.

Derdziuk, Andrzej. 2016. Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła. Roczniki Teologiczne, 63(3), 107-121. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-9

Dolata, Bartłomiej. 2019. Funkcja spowiednika i realizacja sakramentalnej posługi wobec duchowych potrzeb ludzi młodych. Teologia Praktyczna, 20, 115-127. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.08

Dyga, Krzysztof i Radosław Stupak. 2018. Sposoby rozumienia urojeń religijnych związanych ze zmianą tożsamości na przykładzie identyfikacji z Jezusem Chrystusem. Psychiatria Polska, 52(1), 69-80. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64378

Fehrenbach, Paul. 2008. W poszukiwaniu duszy. Związek pomiędzy duchową a psychologiczną dojrzałością. Kraków: WAM.

Gałecki, Piotr i Agata Szulc. 2018. Psychiatria. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Gałkowski, Tomasz. 2010. Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa. Prawo kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 53(1-2), 41-59. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.03

Golczyńska, Maria. 2010. Pracować w zespole. W: Między konfesjonałem a kozetką, red. Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś, 15-16. Warszawa: Więź.

Griffiths, Mark. 2005. A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Jour nal of Substance Use, 10, 191-197. DOI: https://doi.org/10.1080/14659890500114359

Hagel, Grażyna. 2013. Patologie społeczne. Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.

Hermas. 1998. Pasterz Hermasa. W: Pierwsi świadkowie, red. Marek Starowieyski, 211-291. Kraków: Wydawnictwo M.

Heszen-Celińska, Irena i Helena Sęk. 2020. Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Huber, Lidia. 2010. Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych, a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(2), 268-275.

Jan Paweł II. 1994. Przemówienie do Penitencjarii Apostolskiej. L’Osservatore Romano, 5-6(153), 44.

Jan Paweł II. 1998. Sakrament pokuty w życiu Kościoła. L’Osservatore Romano, 5-6(203), 5.

Juszczak, Władysław. 2009. Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi. Kraków: Homo Dei.

Klimek, Jan. 2021. Spowiedź osób z zaburzeniem psychicznym. Polonia Sacra, 25(63), 5-21. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.3905

Królikowski, Janusz. 2015. Sakrament pokuty i pojednania. Kryzys współczesny i kryzys doktrynalny. Teologia w Polsce, 9(2), 53-74. DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2015.9.2.04

Królikowski, Wacław. 2010. „Reguły o skrupułach” św. Ignacego Loyoli. W: Świat moralnych lęków. Wokół „Reguł o skrupułach” św. Ignacego Loyoli, red. Wacław Królikowski, 53-70. Kraków: WAM.

Marchewka, Katarzyna. 2014. Etyka w psychoterapii. Diametros, 42, 124-149.

Murawiec, Sławomir. 2009. Kilka pytań o naturę urojeń w świetle współczesnych neurobiologicznych koncepcji psychozy. Psychiatria Polska, XLIII(4), 403-410.

Murawiec, Sławomir. 2017. Rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza POZ aspekty praktyczne. Lekarz POZ, 5, 338-343.

Najwyższa Izba Kontroli. 2018. Zapobieganie i leczenie depresji. Warszawa: NIK.

Ostaszewska, Anna. 2014. Badania nad efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii. Psychoterapia, 2(169), 5-18.

Owsianka, Monika. 2014. Wymagająca miłość. Wybrane aspekty teologii Bożego ojcostwa w przesłaniu Jana Pawła II do młodzieży. Teologia w Polsce, 8(1), 119-131. DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2014.8.1.08

Paluchowski, Władysław Jacek. 2007. Diagnoza psychologiczna: Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Paluchowski, Władysław Jacek. 2012. Kompetencje diagnostyczne psychologa i ich obraz. Czasopismo Psychologiczne, 18(1), 9-15.

Pałucki, Jerzy. 2017. Łaska Boża i jej nieodzowna pomoc w utrzymaniu nadziei w codziennym życiu człowieka na przykładzie pism Paulina z Noli. Vox Patrum, 37(67), 499-508. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3411

Pieńkosz, Jan. 2004. Sakrament pokuty i pojednania jako sakrament uleczenia. Studia Teologiczne, 22, 157-175.

Potoczny, Mateusz. 2018. Objawienia prywatne: ich rola w życiu Kościoła i proces teologicznej weryfikacji. Studia Wrocławskie, 20, 325-346.

Propst, Lois Rebeca et al. 1992. Comparative Efficacy of Religious and Nonreligious Cognitivebehavior Therapy for the Treatment of Clinical Depression in Religious Individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(1), 94-103. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.1.94

Prusak, Jacek. 2010. Psychiatria i religia – partnerzy czy rywale. W: Między konfesjonałem a kozetką, red. Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś, 220-236. Warszawa: Więź.

Rabe -Jabłońska, Jolanta. 2007. Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Via Medica, 4(4), 160-174.

Seligman, Martin, Elanie Walker i David Rosenhan. 2017. Psychopatologia. Poznań: Zysk i Ska.

Sobór Watykański II. 1965a. Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”.

Sobór Watykański II. 1965b. Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”.

Solomon, Ari i David Haaga. 2004. Teoria i terapia poznawcza depresji. W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, red. Mark Reinecke i David Clarke, 25-53. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.

Szpak, Marta. 2014. Rozwój symbolizacji. Wybrane perspektywy psychoanalityczne. Kraków: UJ.

Szymański, Jacek. 2005. Spowiednik jako formator sumienia penitenta. Studia Wrocławskie, 8, 97-105.

Szymonik, Marian. 2015. Sumienie jako przestrzeń manifestacji godności człowieka. W: Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, red. Roman Ceglarek i Mariusz Sztaba, 57-76. Częstochowa: Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae.

Tułowiecki, Dariusz. 2013. Wiara jako klucz do tożsamości kapłańskiej. Próba komentarza w świetle Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum ordinis”. Studia Paradyskie, 23, 157-191.

Wąchol, Grzegorz. 2020. Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia. Kraków: WN UPJP2. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374388627

Wąchol, Grzegorz. 2021. Posługa duszpasterska w środowisku osób zaburzonych psychicznie. Aspekty pastoralne. Polonia Sacra, 25(63), 23-39. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.3906

Wciórka, Jacek. 2002. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. W: Psychiatria t. 1, red. Adam Bilikiewicz et al. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Wiech, Angelika. 2016. Korelacja pomiędzy psychoterapią a spowiedzią. Warszawskie Studia Pastoralne, 4(33), 81-90. DOI: https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.4.33.05

Wojtyniak, Bogdan i Paweł Goryński. 2020. Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania – synteza. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.

Worbs, Marcin. 2016. Leczniczy charakter sakramentu pokuty. Wiara a zdrowie, 88, 91-106.

World Health Organization. 2018. Global Health Estimates 2016: Diseaseburden by Cause, Age, Sex, by Country and by Region. Geneva: WHO. Dostęp: 5.04.2022. https://www.who.int/data/global-health-estimates.

Wójtowicz, Beata. 2021. Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP – historia dyskusji. Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 1, 33-49.

Zwoliński, Piotr. 2001. Dzieje Kościoła polskiego służbą na rzecz człowieka. Łódzkie Studia Teologiczne, 10, 167-176.