Misterium ludzkiego życia w trzech odsłonach
PDF

Słowa kluczowe

prokreacja
płciowość
seksualność
personologia

Jak cytować

Guzdek, P. (2023). Misterium ludzkiego życia w trzech odsłonach. Teologia I Moralność, 18(1(33), 287–306. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.17

Abstrakt

Urszula Dudziak. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021, ss. 197.

Recenzowana monografia autorstwa lubelskiej teolog i psycholog, Urszuli Dudziak, stanowi interdyscyplinarne stadium familiologiczne i pastoralne eksplorujące trzy obszary badawcze o pryncypialnym znaczeniu dla duszpasterstwa rodzin: „płciowości i seksualności”, „płodności i prokreacji”, „starzenia się i umierania” człowieka. Celem podjętych w rozprawie badań literaturowych było wypracowanie integralnej syntezy antropologicznej ludzkiego biologizmu rozpatrywanego w ścisłym związku z pozostałymi sferami osobowymi. Autorka kompetentnie posłużyła się metodą monograficzną, wykorzystując metodologię badań teoretycznopoznawczych i szeroko czerpiąc z wyników nauk pomocniczych teologii pastoralnej. Całość opracowania jest dobrym przykładem personologii pastoralnej, która założenia chrześcijańskiej antropologii personalistycznej przekłada na język praktyki pastoralnej Kościoła katolickiego ukierunkowanej na integralny rozwój osoby ludzkiej w trzech szczególnych etapach jej życia: poczęcia i narodzin, aktualizacji zdolności prokreacyjnych i przekazywania daru życia, starzenia się i umierania.

https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.17
PDF

Bibliografia

Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”.

Jan Paweł II. 1995. Encyklika „Evangelium vitae”.

Paweł VI. 1968. Encyklika „Humanae vitae”.

Broquet, Karen. 1999. Psychological reactions to pregnancy loss. Primary Care Update for Ob//Gyns, 6(1), 12-16. DOI: https://doi.org/10.1016/S1068-607X(98)00176-0

Bubiak, Agata, Janusz Bartnicki i Zdzisława Knihinicka-Mercik. 2014. Psychologiczne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4(1), 69-78.

Chrzan-Dętkoś, Magdalena. 2010. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką. Ginekologia Praktyczna, 18 (2), 27-30.

Dudziak, Urszula. 2021. Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ficoń, Marta. 2012. Od piekła do nadziei zbawienia: rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Ficoń, Marta. 2013. Los dzieci zmarłych bez chrztu – nieznana historia i współczesne pytania. Polonia Sacra, 1 (32), 111-133. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.354

Guzdek, Piotr. 2021. Aksjomedyczny model poronienia klinicznego. Inspiracje posługi pasterskiej bpa Stanisława Stefanka. W: Chciałbym spotkać każdego z was… Posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny, red. Andrzej Pryba, 55-108. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.

Kochel, Jan. 2020. Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kornas-Biela, Dorota. 1992. Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym. W: Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, red. Elżbieta Bielawska-Batorowicz i Dorota Kornas-Biela, 61-75. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kornas-Biela, Dorota. 1999. Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu. W: Oblicza macierzyństwa, red. Dorota Kornas-Biela, 179-200. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kornas-Biela, Dorota. 2002. Wokół początku życia ludzkiego . Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kornas-Biela, Dorota. 2009. Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lockwood, Michael. 2010. Status moralny ludzkiego zarodka: implikacje dla zapłodnienia in vitro. W: Antologia bioetyki, t. 2: Początki życia ludzkiego, red. Włodzimierz Galewicz, 301-309. Kraków: Universitas.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. 2008. Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, tłum. J. Królikowski. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Napiórkowska-Orkisz, Magdalena i Jolanta Olszewska. 2017. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 65(3), 529-36. DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2017.72

Strong, Carson. 2010. Moralny status preembrionów, embrionów, płodów i noworodków. W: Antologia bioetyki, t. 2: Początki życia ludzkiego, red. Włodzimierz Galewicz, 87-109. Kraków: Universitas.