Naprotechnologia jako holistyczna medycyna przyjazna rodzinie

Main Article Content

Lena Szturomska-Jozwik

Abstrakt

Naprotechnologia to zintegrowany system leczenia niepłodności małżeńskiej. Oparty jest na szczegółowej analizie przemian zachodzących w organizmie kobiety; pacjenci otrzymują gruntowną wiedzę na temat płodności i analizy biomarkerów cyklu. W rezultacie stają się równorzędnymi partnerami w procesie oceny i leczenia swoich własnych cykli. Naprotechnologia to także precyzyjna i spójna wiedza na temat rodziny i małżeństwa, którego istotnym aspektem jest nierozerwalność, pomimo trudności leczenia czy też ewentualnego negatywnego jego skutku. W ramach naprotechnologii opracowano indeks podstawowych wymiarów jedności małżeńskiej SPICE. Akronim ten pochodzi od angielskich słów, określających te płaszczyzny: spiritual, physical, intellectual, creative, emotional, a praca nad każdym z nich jest podejmowana podczas współpracy z instruktorem. Punktem wyjścia w omawianiu relacji małżeńskiej na bazie indeksu SPICE jest pojęcie kontaktu seksualnego. Jego definicja jest bardzo szeroka, a określana nimi więź dotyczy osób w ich całej cielesno-duchowej strukturze, angażując je w budowanie wspólnoty. Jednocześnie kontakt seksualny pozwala umieścić płodność człowieka we właściwym miejscu, podnosząc zasadniczo jakość całego życia. Kontakt seksualny dokonuje się na wszystkich płaszczyznach wymienionych w indeksie SPICE, dlatego wszystkie te obszary łączy w sobie i zespala.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły
Biogram autora

Lena Szturomska-Jozwik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologiczny

Lena Szturomska-Jozwik, absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  Instruktorka naprotechnologii. Mieszka w  Irlandii.

Bibliografia

 1. Balthasar H.U. von, Teodramatyka, tłum. W. Szymona, t. 2/1, Kraków 2006.
 2. Bączkowski T., Kurzawa R., Diagnostyka i leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych, „Przewodnik Lekarski” 1 (2012), s. 154-158.
 3. Benedict XVI, Encyklika Deus Caritas es.
 4. Bogusz R., Gałęziowska E., Bioetyczne oraz społeczne uwarunkowania zapłodnienia in vitro w opinii położnych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” t. 17 (2011), nr 2, s. 75-79.
 5. Boyle P., SPICE Index for infertile coupe, www.slideserve.com/irisa/spice-index [dostęp: 26.05.2016].
 6. Chapman G., Pięć języków miłości, Kraków 2014, w: www.5lovelanguages.com [dostęp: 29.05.2016].
 7. Głaz S., Sens życia, Kraków 1998.
 8. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2013, Warszawa 2013.
 9. Gokim Tagle L.A., Ludzie Wielkiej Nocy, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2014
 10. Grześkowiak J., „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie, Opole 2010.
 11. Haberko J., Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł publicznych, „Ginekologia Praktyczna” 2(15) 2007, s. 23-29;
 12. Hilgers T., Reproductive Anathomy and Physiology. A primer for FertilityCare Professionals, Omaha 2002.
 13. Hilgers T., Creighton Model FertilityCare System. An authentic language of a woman’s health and fertility. An Introductowy Booklet for New Users, Omaha 2011.
 14. Hilgers T., The Creighton Model FertilityCare System. A standardized Case Management Approach to Teaching, Book I: Basic Teaching Skills, Omaha 2002.
 15. Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, tłum. I. Bokwa, Warszawa 1999.
 16. International Association of Catholic Bioethicists, Statement on Regenerative Medicine and Stem Cell Research, “National Catholic Bioethics Quarterly” 8.2 (2008), nr 3, s. 40.
 17. Stanford J.B, Parnell T.A., Boyle P.C., Outcomes From Treatment of Infrtility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice, “The Journal of the American Board of Family Medicine” 21 (2008) nr 5.
 18. Jan Paweł II, adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 11.
 19. Jan Paweł II (przemówienie do lekarzy włoskich 27.10.1980), w: T. Pasierski, Humanizacja nauczania medycyny w Polsce w XXI wieku, www:docplayer.pl/14657216-Humanizacja-nauczania-medycyny-w-polsce-w-xxi-wieku.html [dostęp: 19.05.2016].
 20. Jan Paweł II, Celebracja życia. Homilia podczas Mszy Świętej na Capitoll Mall, Waszyngton 7.09.1979, w: Jan Paweł II, O małżeństwie i rodzinie (1978-1982), red. A. Wieczorek, T. Żeleźnik i J. Sobiepan, Warszawa 1983, s. 121-124.
 21. Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitae, nr 53.
 22. Jędrzejczak P., Sokalska A., Niepłodność żeńska; w: Niepłodność, red. Z. Słomko, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 476-484.
 23. Lebech M., Statement on Caring and giving hope to persons living with progressive cognitive impairments and those who care for them, “The National Catholic Bioethics Quarterly” 10 (2010), nr 3.
 24. Katolo A.J., ABC bioetyki, www.mateusz.pl/ksiazki/ajk-abcb/ajk-abcb-03.htm [dostęp: 01.06.2016].
 25. Kongregacji Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae, nr 12.
 26. Kuczyński W., Kurzawa R., Oszukowski P., Pawelczyk L., Poręba R., Radowicki S., Szamatowicz M., Wołczyński S., Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności, „Ginekologia Polska” 83 (2012), nr 2, s. 151.
 27. Lubowicki K., Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005.
 28. Macek W.W., Teologia nauki według księdza Michała Hellera, wyd. UKSW, Warszawa 2010.
 29. Mirkes R., Women’s Health Care and the New Humanism, “The Catholic Response” 1(1) 2004.
 30. Olearczyk T., Oddziaływanie wychowawcze rodziny a pola wpływów „pedagogiki pozarodzinnej” w warunkach demokracji, w: Edukacja prorodzinna, red. M. Chymuk, D. Topa, Kraków 2000.
 31. Olejnik S., Zarys teologii moralnej. W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979.
 32. Pacholczyk T., NFP and the Telos of sex, Making Sense of Bioethics, 05.2011, s. 2, www.ncbcenter.org/document.doc?id=735, [dostęp: 29.05.2016].
 33. Pacholczyk T., NFP and the telos of sex, 11.05.2011, www.catholic-sf.org/news_select.php?newsid=6&id=58535, [dostęp: 29.05.2016].
 34. Pasierski T., Humanizacja nauczania medycyny w Polsce w XXI wieku, w: www.docplayer.pl/14657216-Humanizacja-nauczania-medycyny-w-polsce-w-xxi-wieku.html [dostęp: 29.05.2016].
 35. Rutstein S.O., Iqbal H.S., Infecundity, Infertility and Childlessness in Developing Countries, DHS Comparative Reports nr 9, Calverton, Maryland, USA: ORC Macro and the World Health Organization, 2004.
 36. Spaczyński R.Z., Pawelczyk L., Profilaktyka i epidemiologia niepłodności w: Profilaktyka w położnictwie, ginekologii i neonatologii, red. Z. Słomko, K. Drews, T. Niemiec, Poznań 2005, s. 29-41.
 37. Szymczyk L., Relacje w rodzinie a rozwój tożsamości i identyfikacji płciowej dziecka w wieku przedszkolnym, „Fides et Ratio” 3 (2013).
 38. Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, t. 2.
 39. Troska J., Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998.
 40. Williams J.R., Podręcznik etyki lekarskiej, tłum. M. Szewczyński, 2005.
 41. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
 42. World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, nr 2, Geneva 2011.
 43. World Health Organization, Reproductive health indicators for global monitoring: Report of the second interagency meeting, Geneva, 2001, WHO/RHR/01.19, s. 23, [dostęp: 19.05.2016].
 44. Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999.