Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze
PDF

Słowa kluczowe

dostęp do informacji publicznej
działalność organów samorządowych
zasada jawności
działalność w czasie COVID-19

Jak cytować

Kiziuk, N., Pawłowicz, J., Pieniążek, P., & Żółkiewska, J. (2023). Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 89–105. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.8

Abstrakt

Artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych regulacji prawa dostępu do informacji publicznej na płaszczyznach prawa międzynarodowego, unijnego, krajowego oraz dwóch wybranych krajów – Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Porównanie regulacji dotyczących prawa dostępu do informacji publicznej jako podstawowego prawa człowieka zostało dokonane za pomocą metody prawnoporównawczej. Drugą część artykułu stanowi przedstawienie badań terenowych przeprowadzonych w wybranych jednostkach organów stanowiących administracji na obszarze całego kraju, w zakresie informacji dotyczących działalności tych organów i ich posiedzeń w czasie pandemii COVID-19 oraz wykonywania w tym czasie zasady jawności działalności organów i ich dostępności dla obywateli.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.8
PDF

Bibliografia

Antoš, M. (2019). The Constitutional Right to Information in the Czech Republic: Theory and Practice. „International Comparative Jurisprudence” 1: 47–55.

Bidziński, M. (2018). Komentarz do art. 18, [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa.

Bloch, A., Opaliński, B. (2019). Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej. Warszawa: 3–9.

Bohdan, A. (2010). Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów jednostek pomocniczych gminy pochodzących z wyborów powszechnych, [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne. Opole.

Ciapała, J. (2006). Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje dla ustawodawcy, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów. Szczecin: 43.

Cieślik, Z. (2016). Jawność i jej ograniczenia w prawie Republiki Federalnej Niemiec, [w:] C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. 11: Standardy europejskie. Warszawa: 98–115.

Flasiński, M. (1991). Swobodny przepływ informacji a interesy Polski. Warszawa.

Florczak-Wątor, M. (2021). Komentarz do art. 61, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383370.03

Górzyńska, T. (2005). Dostęp do informacji publicznej w Europie – rozwój czy stagnacja?, [w:] H. Izdebski, H. Machińska (red.), Dostęp obywateli do europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Warszawa.

Kardas, M., Kucharska, C. (2011). Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 3: 91–136.

Pacholec, S., Solka, P. (2022). Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii, „Samorząd Terytorialny” 5: 64–75.

Sakowska-Baryła, M. (2022). Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej oraz formy i tryby dostępu do informacji publicznej, [w:] eadem, Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Warszawa: LEX/el.