Problematyka łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej
PDF

Słowa kluczowe

incompatibilitas
parlament
mandat parlamentarny
Rada Ministrów
trójpodział władzy

Jak cytować

Jaworski, A. (2023). Problematyka łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 67–78. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.6

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wyjątku od zasady incompatibilitas, ustanowionego w art. 103 ust. 1 in fine Konstytucji RP, pozwalającego na łączenie mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej. Analizie poddano uregulowanie zasady incompatibilitas w kontekście mandatu parlamentarnego i wyjątku od niej w Konstytucji RP oraz to, jak doktryna i orzecznictwo interpretują omawiany wyjątek. Poddano również ocenie pozytywne i negatywne aspekty możliwości łączenia funkcji w ramach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Do badań zastosowano m.in. metodę dogmatycznoprawną oraz historyczną. Autor negatywnie ocenia ustanowienie omawianego wyjątku przez ustrojodawcę, jako niekorzystnego dla funkcjonowania władzy ustawodawczej. Postuluje jednocześnie wprowadzenie instytucji zawieszenia mandatu na czas zasiadania w rządzie, a także instytucji tzw. zastępcy, wykonującego obowiązki parlamentarzysty w miejsce członka rządu.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.6
PDF

Bibliografia

Banaszak, B. (1999). Prawo konstytucyjne. Warszawa.

Banaszak, B. (2007). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Kraków.

Duszka-Jakimko, H. (2023). Zaufanie do prawa jako wartość i jego ochrona w porządku prawnym państwa. „Państwo i Prawo” 3: 76–90.

Gierach, E. (2016). Komentarz do art. 103, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243. Warszawa.

Grajewski, K. (2009). Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego. Warszawa.

Granat, M. (1997). Opinia sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Senatu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnianiem w administracji rządowej. „Przegląd Sejmowy” 6(23): 96–98.

Granat, M., Lis-Staranowicz, D. (2003). W sprawie pojmowania zasady niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie konstytucyjnym. „Przegląd Sejmowy” 3(56): 133–139.

Kropiwnicki, R. (2022). Mandat wolny i jego granice. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 4(68): 65–75. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.04.05

Kruk, M. (red.). (1994). Jaka Konstytucja? Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r. Warszawa.

Lang, J. (1997). Opinia sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnianiem w administracji rządowej. „Przegląd Sejmowy” 6(23): 71–73.

Lis-Staranowicz, D. (2005). Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa.

Ławniczak, A. (2014). Komentarz do art. 103, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

Mikuli, P. (2012). Wielka Brytania, [w:] S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych. Białystok–Kraków.

Orłowski, W. (1998). Status prawny posła i senatora, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne. Lublin: 233–248.

Pastuszko, G., Grzesik-Kulesza, M., Zięba-Załucka, H. (2020). Polskie prawo parlamentarne. Zarys problematyki. Warszawa.

Radziewicz, P. (2021). Komentarz do art. 103, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el.

Sielski, J. (2010). Idealny wzór partii politycznej a dzisiejsza rzeczywistość w Polsce. „Przegląd Politologiczny” 3: 149–162. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.3.11

Sitek, B. (2017). Rozdział władzy ustawodawczej od wykonawczej gwarancją niezależności sądownictwa w Polsce. „Journal of Modern Science” 3(34): 79–90. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/76730

Suchocka, H. (1998). Zasada podziału i równoważenia, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji. Warszawa.

Tuleja, P. (2021). Komentarz do art. 11, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Kraków.

Wiktorowska, A. (1997). Opinia sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Senatu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnianiem w administracji rządowej. „Przegląd Sejmowy” 6(23): 98–104.

Zawadzka, B. (1994). Status posła, [w:] M. Kruk (red.), Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r. Warszawa.

Zubik, M. (2022). Konstytucja a rzeczywista rola ustrojowa Sejmu III RP. „Państwo i Prawo” 10: 191–212.