Non-Fungible Token (NFT) jako przedmiot umowy
PDF

Słowa kluczowe

NFT
Non-Fungible Token
niewymienny token
blockchain

Jak cytować

Jurczuk, M. (2023). Non-Fungible Token (NFT) jako przedmiot umowy. Zeszyt Prawniczy UAM, (13), 79–88. https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.7

Abstrakt

Celem artykułu jest próba prawnej klasyfikacji Non-Fungible Token jako przedmiotu cyfrowej transakcji. Ponadto, wykorzystując analizę wybranych przepisów prawnych i dokumentów, przeprowadza się również rozważania dotyczące prawnego charakteru umowy nabycia NFT. Non-Fungible Token jest cyfrowym aktywem, które może reprezentować różnorodne treści. Dzięki szerokiemu zastosowaniu nie podlega jednoznacznej klasyfikacji. Analiza wskazuje, że instrumentem prawnym najlepiej realizującym istotę tokena jest znak legitymizacyjny. W szerszym znaczeniu NFT można zaliczyć do mienia, a ściślej – prawa majątkowego. Umowę nabycia niewymiennego tokena można określić jako umowę zamiany odpowiedniej kryptowaluty na cyfrowe aktywo, składające się przynajmniej z oznaczenia token ID oraz adresu smart kontraktu. Ważnym obowiązkiem strony transakcji jest udzielenie informacji na temat właściwości tokena przed zawarciem umowy, a dokonując oceny NFT, należy analizować jego metadane oraz dostępne informacje.

https://doi.org/10.14746/zpuam.2023.13.7
PDF

Bibliografia

Balwicka-Szczyrba, M. (2022). Komentarz do art. 45, [w:] M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEX/el.

Brzozowski, A. (2021). Umowa zamiany, [w:] A. Brzozowski i in., Zobowiązania. Część szczegółowa. Warszawa: 85–90.

Chandra, Y., Munoz, P. (2022). Non-fungible token – enabled entrepreneurship: A conceptual framework. „Journal of Business Venturing Insights” 18: 1–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00323

Gliniecki, B. (2022). Komentarz do art. 535, [w:] M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEX/el.

Grzybczyk, K. (2022). Non-fungible token a prawo autorskie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2: 22–38.

Hayes, L.H.R., Himmelrich, N.T. (2022). The Basics of Non-Fungible Tokens and NFT Transactions. „The Licensing Journal” 5: 1–3.

Michalak, A., Mioduszewski, M., Raglewski, J., Rasiewicz, J. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. LEX/el.

Mularski, K. (2022). Komentarz do art. 919, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 3: Komentarz do art. 627–1088. Legalis/el.

Olejniczak, A., Rakiewicz, M. (2022). Komentarz do art. 603, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz do art. 353–626. Legalis/el.

Ross, D., Cretu, E., Lemieux, V. (2021). NFTs: Tulip Mania or Digital Renaissance? [w:] 2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data). Orlando, FL, 2262–2272. DOI: https://doi.org/10.1109/BigData52589.2021.9671707

Sobolewski, M. (2014). Znaki legitymacyjne – istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnych. „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 4: 200–208.

Sokołowski, T., Żok, K. (2021). Art. 44, [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352. Legalis/el.

Wachta, B. (2022). „Własność” niewymienialnych tokenów (NFT), [w:] R. Bieda, Z. Okoń (red.), Metaświat. Prawne i techniczne aspekty przełomowych technologii. Warszawa: 125–140.