O czasopiśmie

„Biblioteka” jest rocznikiem naukowym, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla refleksji łączącej nowoczesność i innowacyjność bibliotekarstwa z jego historią i tradycją. Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Od roku 2004 „Biblioteka” jest czasopismem recenzowanym, a od 2021 – punktowanym (40 pkt.). Redakcja przestrzega zasady, aby autorami przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów naukowych byli badacze spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku ukazywania się nowej edycji „Biblioteki” (1997) do roku 2019 redaktorem naczelnym rocznika był dr hab. Artur Jazdon, a sekretarzem redakcji – dr Aldona Chachlikowska. Od roku 2020 funkcje te pełnią: dr Małgorzata Dąbrowicz (redaktor naczelny) i mgr Justyna Łopaczyk (sekretarz redakcji). 

 

Zakres i zasięg czasopisma 

Rocznik „Biblioteka” ma charakter ogólnopolski. To czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki dotyczącej zagadnień, takich jak: historia książki, dzieje bibliotek i ich zbiorów, współczesne bibliotekarstwo, bibliologia, informacja naukowa i dokumentacja oraz prasoznawstwo. Od roku 2004 „Biblioteka” jest czasopismem recenzowanym, a od 2021 – punktowanym (40 pkt.). Redakcja przestrzega zasady, aby autorami przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów naukowych byli badacze spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Numery archiwalne „Biblioteki”: od 1(10)1997 do 10(19)2006 zostały umieszczone w pełnej wersji na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Sciences and Humanities. Rocznik jest indeksowany w bazach: ERIH+, Sherpa Romeo i IC Journals Master List oraz w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Most Wiedzy. Zawartość czasopisma jest dostępna w bazach: Directory of Open Access Journals, BazHum Muzeum Historii Polski oraz Bibliotece Nauki na Platformie Polskich Publikacji Naukowych, a od 2007 roku – w uniwersyteckim repozytorium AMUR. 

Polityka otwartego dostępu 

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu. 

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat. 

Historia czasopisma 

Rocznik ukazuje się od 1997 roku. Obecna edycja stanowi kontynuację czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w latach 1960-1970, które publikowano w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby podkreślić tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi periodyk otrzymał podwójną numerację. Pierwszy rocznik nowej edycji opatrzono numerem 1, natomiast ciągłość tytułu zaakcentowano dodanym w nawiasie, kolejnym numerem odnoszącym się do całości czasopisma. 

Więcej na temat czasopisma: Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11-19. 

Roczniki archiwalne "Biblioteki" za lata 1997-2006 dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej