„Biblioteka” jest rocznikiem naukowym, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Jego celem jest stworzenie przestrzeni dla refleksji łączącej nowoczesność i innowacyjność bibliotekarstwa z jego historią i tradycją. Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Od roku 2004 „Biblioteka” jest czasopismem recenzowanym. Redakcja przestrzega zasady, aby autorami przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów naukowych byli badacze spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku ukazywania się nowej edycji „Biblioteki” (1997) do roku 2019 redaktorem naczelnym rocznika był dr hab. Artur Jazdon, a sekretarzem redakcji – dr Aldona Chachlikowska. Od roku 2020 funkcje te pełnią: dr Małgorzata Dąbrowicz (redaktor naczelny) i mgr Justyna Łopaczyk (sekretarz redakcji).