Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach

Teksty powinny być napisane w programie Word. Równanie do prawej i lewej strony, odstęp 1,5 wiersza. Wielkość czcionki 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie wyrazów automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły powinny być numerowane i pisane czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub myślnikami). Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania jakichś fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu Word. Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z innymi graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które winny być wykonane w technice czarno-białej.
Do tekstu należy dołączyć, obok wydruku, płytę CD lub przesłać tekst e-mailem.

Do tekstów zamieszczonych w działach „Artykuły” i „Miscellanea” należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie pół strony tekstu), zawierające główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.

Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (skąd pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora.

Przypisy. Numerowane kolejno na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszonych przez autora problemach. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, należy podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła sygnalizowane skrótem op.cit. (bez wielokropków) z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu wyraźnie wynika o jakie dzieło chodzi, w przeciwnym przypadku należy podać skrócony opis: pierwsza litera imienia, nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu. W przypadku kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, opis każdego winien być oddzielony średnikiem. W przypadku, kiedy autor bardzo często odwołuje się do jednego tekstu, można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę, wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment można każdorazowo zaznaczać w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.

Teksty zgłoszone do „Biblioteki” muszą zawierać bibliografię załącznikową.

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron. W recenzjach należy unikać przypisów, strony skąd pochodzą cytaty, lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.

Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Teksty do „Biblioteki” przyjmowane są do końca maja każdego roku.