Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Autor publikacji przyjętej do druku udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Utworu zgodnie z "Umową” (do wglądu i akceptacji).
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc).
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman o wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą, a ilustracje i wykresy dostarczone w osobnych plikach.
  • Twórca publikacji zapoznał się ze wszystkimi zasadami zamieszczonymi w „Wytycznych dla autorów”.

Wytyczne dla autorów

Teksty należy zgłaszać za pośrednictwem platformy PRESSto; w uzasadnionych przypadkach mogą być przesłane e-mailem na adres redakcji (red.bibl@amu.edu.pl).

Autor tekstu winien podać swój numer ORCID (unikatowy cyfrowy identyfikator międzynarodowego systemu identyfikacji autorów publikacji naukowych).

Teksty powinny być napisane w programie Word, obustronnie wyjustowane, z odstępem 1,5 wiersza. Wielkość czcionki – 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy zapisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł – zarówno literackich, jak i naukowych – winny być zapisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie wyrazów – automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły należy ponumerować oraz zapisać czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub myślnikami). Zaleca się unikać wprowadzania dodatkowych urozmaiceń w tekście (ramek, kursyw czy glos pisanych na marginesie), wyróżniania fragmentów tekstu specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu Word. Nie należy używać kolorowych wyróżnień; graficzne wzory, schematy, zestawienia statystyczne powinny być wykonane w technice czarno-białej.

Do tekstów zamieszczonych w działach „Artykuły” i „Miscellanea” należy dołączyć: krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie pół strony tekstu), zawierające główne tezy artykułu, oraz słowa kluczowe.

Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (miejsca, z którego pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora. Ilustracje prosimy przygotować w postaci plików w formacie tif lub jpg (nieskompresowane) o rozdzielczości 300 dpi. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.

Przypisy. Obowiązuje numerowanie kolejne na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła – skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwszą literę imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszanych przez autora problemach (kompletny adres URL). W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, autor powinien podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła należy sygnalizować skrótem op. cit. (bez wielokropków) z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu jasno wynika, o jakie dzieło chodzi. W przeciwnym wypadku należy podać opis skrócony, a w nim: pierwszą literę imienia, nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu. W przypadku kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, opis każdego winien być oddzielony średnikiem. Jeżeli autor bardzo często odwołuje się do konkretnego tekstu, można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę; wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment, można każdorazowo zaznaczać w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.

Teksty zgłoszone do „Biblioteki” muszą zawierać bibliografię załącznikową.

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron. W recenzjach należy unikać przypisów, a strony, z których pochodzą cytaty lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.

Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, stąd ujawnione przypadki będą z całą stanowczością piętnowane, podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Teksty do „Biblioteki” przyjmowane są do końca maja każdego roku.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.