Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Biblioteka?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Teksty powinny być napisane w programie Word. Równanie do prawej i lewej strony, odstęp 1,5 wiersza. Wielkość czcionki 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać mniejszym stopniem pisma z pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie wyrazów automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły powinny być numerowane i pisane czcionką o 1 pkt większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub myślnikami). Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania jakichś fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu Word. Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z innymi graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które winny być wykonane w technice czarno-białej.
Do tekstu należy dołączyć, obok wydruku, płytę CD lub przesłać tekst e-mailem.

Do tekstów zamieszczonych w działach „Artykuły” i „Miscellanea” należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie pół strony tekstu), zawierające główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.

Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (skąd pochodzi dana ilustracja) lub nazwiska fotografa, autora.

Przypisy. Numerowane kolejno na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszonych przez autora problemach. W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych, należy podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła sygnalizowane skrótem op.cit. (bez wielokropków) z podaniem strony, pod warunkiem że z tekstu wyraźnie wynika o jakie dzieło chodzi, w przeciwnym przypadku należy podać skrócony opis: pierwsza litera imienia, nazwisko, pierwsze dwa słowa tytułu. W przypadku kilku dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie, opis każdego winien być oddzielony średnikiem. W przypadku, kiedy autor bardzo często odwołuje się do jednego tekstu, można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania, w nawiasie zaznaczono stronę, wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment można każdorazowo zaznaczać w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.

Teksty zgłoszone do „Biblioteki” muszą zawierać bibliografię załącznikową.

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza (w przypadku tekstów tłumaczonych na język polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełną nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, liczbę stron. W recenzjach należy unikać przypisów, strony skąd pochodzą cytaty, lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.

Redakcja „Biblioteki” szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Teksty do „Biblioteki” przyjmowane są do końca maja każdego roku.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  4. W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach
 

Prawa autorskie

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo