Aromanians/Vlachs in Greece: politics and identity
PDF (Język Polski)

Keywords

Greece
Vlachs
Aromanians
ethnic politics in Greece
minorities

How to Cite

Nowicka-Rusek, E. (2021). Aromanians/Vlachs in Greece: politics and identity . Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(1), 285–320. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.13

Abstract

The article shows different aspects of the Greek policy towards Vlach communities, important for their social and cultural activity. The case of Vlachs/Aromanians living in Greece is analyzed from the point of view of relatively large and functioning ethnic minority group, located within the Greek national majority. The Greek „republican concept of nationality”, included into the official policy, doesn’t accept ethnic/national minorities in the state. The article is created on the basis of long-lasting anthropological research, conducted by the author. It contains opinions expressed by Vlach/Aromanian intellectualists living in Greece, representing various concepts of Vlachness.

https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.13
PDF (Język Polski)

References

Bara Maria, Kahl Thede, Aromanian media in South East Europe (Albania, Bulgaria, Greece, Macedonia (Republic of Macedonia ‒ FYROM) and Romania, Vienna.

Gołąb Zbigniew, Szkic dialektu Arumunów macedońskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1961, nr 37 (Prace językoznawcze), z. 4, s. 175–199.

Herzfeld Michael, Zażyłość kulturowa: poetyka społeczna w państwie narodowym, Kraków 2007.

Hobsbawm Eric, Ranger Terence, The invention of tradition, Cambridge 2019.

Kahl Thede, The Ethnicity of Aromanians after 1990: the identity of a minority that behaves like a majority, "Ethnologia Balkanica" 2002, t. 6, s. 145–189.

Kahl Thede, Aromanians in Greece: minority or Vlach-speaking Greeks, "Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas" 2003, t. 5, s. 205–219.

Kahl Thede, Being Vlach, singing Greek. Greek-Aromanian music contacts in the Pindus Mountain range, [w:] Shared musics and the minority identities, ed. N. Ceribašić, E. Haskell, Zagreb-Roč 2006, s. 171–189.

Kiselinovski Stojan, Etničkiot i jazičniot identitet kaj Aromancite, [w:] Zbornik na trudovi od megunarodniot naučen simpozium „Vlasite na Balkanot”, Skopje 2005, s. 373–375 [Киселиновски Стојан, Етничкиот и јазичниот идентитет кај Армонаците, [w:] Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум „Власите на Балканот”, Скопје 2005].

Lubaś Marcin, Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji tradycji wymyślonych, [w:] Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, red. G. Kubica, M. Lubaś, Kraków 2008.

Łodziński Sławomir, Jak skuteczniej chronić prawa osób należących do mniejszości narodowych?, Komitet Doradczy Rady Europy ds. Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, 2021.

Nicolau Irina, Les Cameleons de Balcans, “Civilisation” 1993, t. 42, s. 175–178.

Nowicka Ewa, Etniczność a sytuacja mniejszościowa, „Przegląd Polonijny” 1989, t. 1, s. 43–57.

Nowicka Ewa, Forced emigration and desired return: the social and psychological consequences of the wartime evacuation of Greeks, “Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 2017, t. 24, s. 83–100.

Nowicka Ewa, Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie, Kraków 2011.

Nowicka Ewa, Hermes Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków 2008.

Nowicka Ewa, Invented tradition and the new regionalism. The revival of pastoralism in Ochotnica Górna (Polish Carpathian village), „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 2015, t. 22, nr 1, s. 151–163.

Nowicka Ewa, Rozkaz ojców. Dyskurs żalu ientuzjazmu wwalce Arumunów o język i tożsamość w wieloetnicznych społeczeństwach Bałkanów, "Poznańskie Studia Slawistyczne" 2015, t. 5, s. 107–122.

Petrović Dragoljub, Vlasite na Balkanot bez sopstvena država, [w:] Zbornik na trudovi od megunarodniot naučen simpozium „Vlasite na Balkanot”, Skopje 2005 [Петровић Драгољуб, Власите на Балканот без сопствена држава, [w:] Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум „Власите на Балканот”, Скопје 2005].

Ružica Miroslav, The Balkan Vlachs/Aromanians awakening, national policies, assimilation, “Dokumenti” 2008, t. 18, nr 2, s. 10–19.

Sahlins Marshal, Goodbye to tristes tropes: ethnography in the context of modern world history, [w:] R. Borofsky, Assessing Cultural Anthropology, New York 1994.

Smolicz Jerzy, Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, „Kultura i społeczeństwo” 1987, t. 31, nr 1, s. 59–75.

The Framework Convention: a key tool to managing diversity through minority rights, https://rm.coe.int/16806a8fe8 [dostęp: 08.06.2021].