Sigismund III`s efforts to obtain foreign aid for the war against the Turks in 1590
PDF (Język Polski)

Keywords

Commonwealth
Ottomans
Habsburgs
Duchy of Prussia
army
finances

How to Cite

Milewski, D. (2021). Sigismund III`s efforts to obtain foreign aid for the war against the Turks in 1590. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 41–56. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.19

Abstract

The paper presents Sigismund III`s efforts to obtain foreign aid in the face of the war against the Turks expected in 1590. Polish efforts in Italy and Reich are discussed, but the main focus is on the imperial court and the Duchy of Prussia, from which the king expected the real help. I present the arguments of both sides and the reasons why Poland did not receive any aid from the emperor, but received it from Duchy of Prussia. I also point to the role of particular interests in bilateral relations between Poland and its political partners as well as the latter ones with the Ottoman Empire, which influenced the decisions on granting or refusing aid to Poland against the Turks.

https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.19
PDF (Język Polski)

References

Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:

- Archiwum Zamoyskich: 126

- Teki Adama Naruszewicza: 11

- Zbiór Dokumentów Pergaminowych: 6922

Geheimes Staatsarchiv Preußischen Kulturbesitz w Berlinie:

- I Hauptabteilung. Geheimer Rat, Repositur 9 (Polen): 2a B,

- XX Hauptabteilung – Staatsarchiv Königsberg:

- Herzogliches Briefarchiv: B1, Kasten 336

- Etats Ministerium: 111m

Źródła publikowane

Corpus iuris Polonici, t. 4/1, wyd. O. Balzer, Kraków 1910.

Divi Rudolphi II Imperatoris, Caesarii Augusti Epistolae Ineditae: Desumptae Ex Codice Manu Exarato Caesareo Classis Jur. Civ., wyd. B. Pace, Viennae 1771.

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, przeł. M. Gliszczyński, red. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015.

Ottoman-Polish diplomatic relations (15th–18th century). An Annotated edition of Ahdnames and other documents, wyd. D. Kołodziejczyk, Leiden–Boston–Köln 2000.

Starożytności historyczne polskie, wyd. A. Grabowski, t. 2, Kraków 1840.

The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668, cz. 1 (The Times of Sigismund III, 1587–1632. Volume 1), wyd. R. Skowron i inni, Katowice 2016.

Volumina Constitutionum, t. 2: 1550–1609, t. 2 (1587–1609), red. S. Grodziski, Warszawa 2008.

Opracowania

Barwicka A., Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593–1606, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, wyd. R. Skowron, Kraków 2009, s. 297–307.

Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019.

Dybaś B., Powiat piltyński w XVII w. – jego geneza i status w Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, t. 55, nr 1, s. 201–215.

Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty-ustawy-realizacja, Warszawa 2006.

Gawron P., Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, wobec zmagań turecko-habsburskich w latach 1593–1605/6, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, wyd. R. Skowron, Kraków 2009, s. 23–47.

Górski T., Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 2006.

Gregorowicz D., Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 2019.

Janiszewska-Mincer B., Mincer F., Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598–1621, Warszawa 1988.

Lepszy K., Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589–1592), Oświęcim 2015 (reedycja).

Pieńkowski M. A., Kwestia wojny z Turcją na sejmie warszawskim 1590 roku, [w:] Studia historyczno-wojskowe, t. 6, red. K. Maksymiuk i inni, Siedlce 2015, s. 11–40.

Pieńkowski M. A., Trudna droga do władzy w Rzeczypospolitej. Sejm koronacyjny Zygmunta III 1587/1588 i sejm pacyfikacyjny 1589 roku, Warszawa 2021.

Plewczyński M., Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. 3 (1576–1599), Zabrze-Tarnowskie Góry 2013.

Poumarède G., L`Empire de Venise et les Turcs XVIe–XVIIe siècle, Paris 2020.

Sas J., Układy o Ligę przeciw Turkom za Zygmunta III, „Przegląd Powszechny” 1899, t 16, nr 63, s. 54–71, 190–211 i nr 64, s. 350–369.

Tygielski W., Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Warszawa 2008.

Wachowiak B., Kamieński A., Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), Poznań 2001.

Wimmer J., Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1968, t. 14, s. 3–91.

Wisner H., Dyplomacja polska w latach 1572–1648, [w:] Historia dyplomacji polskiej, red. G. Labuda, t. 2, Wrocław 1982, s. 5–161.

 1. The Author hereby warrants that he/she is the owner of all the copyright and other intellectual property rights in the Work and that, within the scope of the present Agreement, the paper does not infringe the  legal rights of another person.The owner of the copyright work also warrants that he/she is the sole and original creator thereof and that is not bound by any legal constraints in regard to the use or sale of the work.
 2. The Author grants the Purchaser non-exclusive and free of charge license to unlimited use worldwide over an unspecified period of time in the following areas of exploitation:
  2.1. production of multiple copies of the Work produced according to the specific application of a given technology, including  printing, reproduction of graphics through mechanical or electrical means (reprography) and digital technology;
  2.2. marketing authorisation, loan or lease of the original or copies thereof;
  2.3. public performance, public performance in the broadcast, video screening, media enhancements as well as broadcasting and rebroadcasting,  made available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them;
  2.4. inclusion of the Work into a collective work (i.e. with a number of contributions);
  2.5. inclusion of the Work in the electronic version to be offered on an electronic platform, or any other conceivable introduction of the Work in its electronic version to the Internet;
  2.6. dissemination of electronic versions of  the Work in its electronic version online, in a collective work or independently;
  2.7. making the Work in the electronic version available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, in particular by making it accessible via the Internet, Intranet, Extranet;
  2.8. making the Work available according to appropriate license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.
 3. The Author grants the Adam Mickiewicz University in Poznan permission to:
  3.1. reproduce a single copy (print or download)  and royalty-free use and disposal of rights to compilations of the Work and these compilations.
  3.2. send metadata files related to the Work, including to commercial and non-commercial journal-indexing databases.
 4. The Author declares that, on the basis of the license granted in the present Agreement, the Purchaser is entitled and obliged to allow third parties to obtain further licenses (sublicenses) to the Work and to other materials, including derivatives thereof or compilations made based on or including the Work, whereas the provisions of such sub-licenses will be the same as with the attributed license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) or another language version of this license, or any later version of this license published by Creative Commons.  Thereby, the Author entitles all interested parties to use the work, for non-commercial purposes only, under the following conditions:
  4.1. acknowledgment of authorship, i.e. observing the obligation to provide, along with the distributed work, information about the author, title, source (link to the original Work, DOI) and of the license itself.
  4.2. the derivatives of the Work are subject to the same conditions, i.e. they may be published only based on a licence which would be identical to the one granting access to the original Work.
 5. The University of Adam Mickiewicz in Poznań is obliged to
  5.1. make the Work available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, without any technological constraints;
  5.2. appropriately inform members of the public to whom the Work is to be made available about sublicenses in such a way as to ensure that all parties are properly informed (appropriate informing messages). 

Other provisions

 1. The University of Adam Mickiewicz in Poznań hereby preserves the copyright to the journal as a whole (layout/stylesheet, graphics, cover design, logo etc.)

Downloads

Download data is not yet available.