Were they really brawls? Polish interventions in Moldavia in the years 1595–1616
PDF (Język Polski)

Keywords

Moldavia
Movila
Polish interventions in Moldavia
Jan Zamoyski
Stefan Potocki
Michał Wiśniowiecki
Samuel Korecki

How to Cite

Czamańska, I. (2021). Were they really brawls? Polish interventions in Moldavia in the years 1595–1616. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 57–79. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.20

Abstract

This paper was written in connection with the thesis that Polish interventions in Moldavia conducted in the years 1595–1616 were a result of the private policy of first Jan Zamoyski, and later the magnates – sons-in-law of Jeremy Movila. By analyzing the political and legal situation of the hospodars of Moldavia from the Movila dynasty towards the Polish king , I try to prove that all interventions were either completely or unofficially connected with the state policy of the Republic of Poland. The last intervention in the years 1615–1616 was the most controversial one, but the lack of support for it was not due to political reasons, but to personal ones.

https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.20
PDF (Język Polski)

References

Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)

Libri Legationum (LL) 26, 27

Archiwum Koronne Warszawskie AKW, dz. tur., kart. 484, nr 809

Archiwum Zamoyskich (AZ) 634, 857, 3028.

Biblioteka Jagiellońska, Kraków, rkps 102

Biblioteka Ossolineum, Wrocław, rkps 2354.

Biblioteka Kórnicka, rkps 324

Źródła opublikowane

Abrahamowicz Zygmunt, Katalog dokumentów tureckich, t. 1 (Dokumenty do dziejów Polski i krajów ościennych w latach 1455–1672), Warszawa 1959.

Corfus Ilie, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea, Bucureşti 1979.

Corfus Ilie, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, Bucureşti 2001.

Corfus Ilie, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea, Bucureşti 1983.

Corfus Ilie, Mihai Viteazul şi Polonii cu documente înedide în anexe, Bucureşti 1937.

Costin Miron, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tłum., wstęp i komentarze Ilona Czamańska.

Diariusze sejmowe z roku 1597, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, wyd. E. Barwiński, t. 20, Kraków 1907.

Elementa ad fontium editiones, t. 27, Romae 1972.

Heidenstein Reinhold, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594 ksiąg XII, przekład Michał Gliszczyński, Opole 2015.

Heidenstein Reinhold, Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri XII, Francofurti ad Moenum 1672.

Hurmuzaki Eudoxiu, Documente privitoare la istoria românilor, supl. 2, t. 2, București 1895.

Hurmuzaki Eudoxiu, Documente privitoare la istoria românilor, t. 3, cz. 1, Bucureşti 1880; t. 3, cz. 2, Bucureşti 1889.

Jasnowski Józef, Dwie relacje z wyprawy Zamoyskiego pod Cecorę w r. 1595, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1938, t. 10, z. 2, s. 240–255.

Joppecourt Charles de, Histoire sommaire des choses plus memorables advenves aux derniers troubles de Moldavie ou sonr descrites plusieurs batailles gaignees tant par les princes polonois, que par les Turcs et Tartares, Paris 1620, wyd. I. Barret, [w:] Papiu-Illarian Alexandru, Tesauru de monumente istorice, t. 2, Bucureşti 1863.

Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish diplomatic relations, Leyden‒Boston‒Köln 2000.

Otwinowski Jarosz, Powodzenia niebezpiecznego ale szczęśliwego wojska JKM przy JM Panu Staroście Kamienieckim w Multaniech opisanie prawdziwe przez Jarosza Otwinowskiego roku 1600, Kraków 1601.

Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana, Lwów 1861.

Poselstwo Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r., opr. Adam Przyboś, Warszawa–Kraków 1985.

Szábó K., Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése, Magyar Történelmi Tár 1880, s. 486–488.

Syrokomla Władysław, Przyczynki do historyi domowej w Polsce, Wilno 1858.

Veress Andrei, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, t. 4, Bucureşti 1932; t. 5, Bucureşti 1932; t. 8 (1607–1613), Bucureşti 1935; t. 9 (1614–1636), București 1936.

Volumina Constitutionum, t. 2 (1550–1609), vol. 2 (1587–1609), wyd. Stanisław Grodziski, Warszawa 2008.

Opracowania

Bazylow Ludwik, Siedmiogród a Polska, 1576–1613, Warszawa 1967.

Bieńkowska Danuta, Michał Waleczny, Katowice 1975.

Bobicescu Cristian Antim, Unia, inkorporacja czy lenno? Kilka uwag o stosunkach Mołdawii z Rzecząpospolitą podczas panowania Jeremiego Mohiły (1595–1606), w: Rzeczpospolita w XVII–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. B. Dybaś, P. Hanczewski, T. Kempa, Toruń 2007, s. 219–239.

Ciobanu Veniamin, Idei politice la Nestor Ureche: determinării, surse, motivaţii, “Anuarul Institutului de istorie A. D. Xenopol” 1992, t. 29, s. 300.

Ciobanu Veniamin, La cumpănă de veacuri (Ţările române în contextul politicii poloneze la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea), Iaşi 1991.

Condurachi I. D., Solii şi agenţi ai domnilor Moldovei la Poartă în secolul al XVII-lea, Bucureşti 1920.

Czamańska Ilona, Caracterul legăturilor lui Jan Zamoyski cu Movileştii, “Arhiva Genealogică” 1996, t. 3(8), nr 3–4, s. 307–312; toż [w:] Movileştii. Istorie şi spiritualitate româneasca, t. 1 (Casa noastra Movileasca), Sfânta Manastire Suceviţa 2006, s.115–120.

Czamańska Ilona, Între familie şi Stat. Relaţiile familiale ale dinastiei Movileştilor în Polonia, [w:] Movileştii. Istorie şi spiritualitate româneasca, t. 2 (Casa noastra Movileasca), Sfânta Manastire Suceviţa, 2006, s. 263–272.

Czamańska Ilona, Kampania mołdawska Samuela Koreckiego 1615–1616, [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. Tadeuszowi Dubickiemu, red. Robert Majzner, Częstochowa‒Włocławek 2013, s. 125–140.

Czamańska Ilona, Orzeł biały zwycięzca. "Wołoska Ziemia" Piotra Cieklińskiego - nowa próba interpretacji, [w:] Eruditio et interpretatio, Poznań 1997, s. 309–320.

Golimaș Alexandru, Lupta decisiva de la Tătăreni și la capitularea darabanilor deasupra Tăuteștilor, Iași 1935.

Horn Ildikó, Andrzej Batory, Warszawa 2010.

Iorga Nicolae, Doamna lui Ieremia vodă, București 1910.

Iorga Nicolae, Istoria românilor, t. 5, wyd. 2, red. C. Rezachevici, București 1998.

Janiszewska-Mincer Barbara, Rzeczpospolita Polska w latach 1600–1603 (Narastanie konfliktu między Zygmuntem III Wazą a stanami), Bydgoszcz 1984.

Milewski Dariusz, Między patronatem a współpracą - relacje Jana Zamoyskiego i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły, "Wieki Stare i Nowe" 2012, tom specjalny, s. 11–31.

Panaitescu Petru P., Mihai ViteazulI, Bucureşti 2002.

Rezachevici Constantin, Bătalia de la "Cornul lui Sas" (3/13 iulie 1612). Reconstruire, "Studii şi Materiale de Istorie Militară" 1976, t. 9, 1976, s. 59–70.

Rezachevici Constantin, Două rectificări cronologice privind istoria Moldovei în veacul al XVII-lea, "Studii. Revista de istorie” 1972, t. 25, nr 2, s. 311–314.

Rotman-Bulgaru Cristina, Relaţiile Moldovei cu Imperiul Otoman la începutul secolului al XVII-lea, “Revista de Istorie” 1976, t. 29, nr 5, s. 682.

Rzońca Jan, Sejmy z lat 1597 i 1598. Część I : Bezowocny sejm z 1597 roku, Warszawa‒Wrocław 1989.

Sas Józef, Wyprawa Zamoyskiego na Mołdawię, „Przegląd Powszechny” 1897, t. 56, nr 10, s. 74–89.

Skorupa Dariusz, Bitwa pod Bukovem 20 października 1600 r., [w:] Staropolska sztuka wojenna XVI–XVII wieku. Prace ofiarowane prof. Jaremie Maciszewskiemu, red. Mirosław Nagielski, Warszawa 2002, s. 17–43.

Skorupa Dariusz, Stosunki polsko-tatarskie 1595–1623, Warszawa 2004, s. 62–63.

Spieralski Zdzisław, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967.

 1. The Author hereby warrants that he/she is the owner of all the copyright and other intellectual property rights in the Work and that, within the scope of the present Agreement, the paper does not infringe the  legal rights of another person.The owner of the copyright work also warrants that he/she is the sole and original creator thereof and that is not bound by any legal constraints in regard to the use or sale of the work.
 2. The Author grants the Purchaser non-exclusive and free of charge license to unlimited use worldwide over an unspecified period of time in the following areas of exploitation:
  2.1. production of multiple copies of the Work produced according to the specific application of a given technology, including  printing, reproduction of graphics through mechanical or electrical means (reprography) and digital technology;
  2.2. marketing authorisation, loan or lease of the original or copies thereof;
  2.3. public performance, public performance in the broadcast, video screening, media enhancements as well as broadcasting and rebroadcasting,  made available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them;
  2.4. inclusion of the Work into a collective work (i.e. with a number of contributions);
  2.5. inclusion of the Work in the electronic version to be offered on an electronic platform, or any other conceivable introduction of the Work in its electronic version to the Internet;
  2.6. dissemination of electronic versions of  the Work in its electronic version online, in a collective work or independently;
  2.7. making the Work in the electronic version available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, in particular by making it accessible via the Internet, Intranet, Extranet;
  2.8. making the Work available according to appropriate license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.
 3. The Author grants the Adam Mickiewicz University in Poznan permission to:
  3.1. reproduce a single copy (print or download)  and royalty-free use and disposal of rights to compilations of the Work and these compilations.
  3.2. send metadata files related to the Work, including to commercial and non-commercial journal-indexing databases.
 4. The Author declares that, on the basis of the license granted in the present Agreement, the Purchaser is entitled and obliged to allow third parties to obtain further licenses (sublicenses) to the Work and to other materials, including derivatives thereof or compilations made based on or including the Work, whereas the provisions of such sub-licenses will be the same as with the attributed license pattern Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) or another language version of this license, or any later version of this license published by Creative Commons.  Thereby, the Author entitles all interested parties to use the work, for non-commercial purposes only, under the following conditions:
  4.1. acknowledgment of authorship, i.e. observing the obligation to provide, along with the distributed work, information about the author, title, source (link to the original Work, DOI) and of the license itself.
  4.2. the derivatives of the Work are subject to the same conditions, i.e. they may be published only based on a licence which would be identical to the one granting access to the original Work.
 5. The University of Adam Mickiewicz in Poznań is obliged to
  5.1. make the Work available to the public in such a way that members of the public may access the Work from a place and at a time individually chosen by them, without any technological constraints;
  5.2. appropriately inform members of the public to whom the Work is to be made available about sublicenses in such a way as to ensure that all parties are properly informed (appropriate informing messages). 

Other provisions

 1. The University of Adam Mickiewicz in Poznań hereby preserves the copyright to the journal as a whole (layout/stylesheet, graphics, cover design, logo etc.)

Downloads

Download data is not yet available.