Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja
PDF

Słowa kluczowe

edukacja
uniwersytet
edukacja liberalna
ewaluacja

Jak cytować

Górski, P. (2014). Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 56–70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1616

Abstrakt

Wychowanie tkwi w centrum zainteresowania każdego społeczeństwa i wiąże się nierozdzielnie z władzą, leży zatem u podstaw każdego programu politycznego, choćby nawet nieuświadomionego, jak w przypadku społeczeństw tradycyjnych, a bardzo wyraźnie w projektach utopijnych, co można zaobserwować od Państwa Platona po eksperyment komunistyczny czy także państwa demokratyczne. Z tego powodu system edukacyjny staje się nie tylko ważnym narzędziem w rękach struktur politycznych, ale ma przemożny wpływ na sferę kultury. Chciałbym skupić się na aspekcie kulturowym czy, jak ktoś woli, cywilizacyjnym dzisiejszej edukacji w krajach Zachodu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uniwersytet, instytucję, która jest wytworem właśnie kultury europejskiej i zrodziła się z cech dla niej specyficznych. Zastanowię się w tym kontekście nad miejscem i rolą ewaluacji w systemie kształcenia.

PDF

Bibliografia

Arendt H. 2011. Między czasem minionym a przyszłym, tłum. M. Godyń, W. Madej, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Arystoteles 2008. Polityka, słowo wstępne, komentarz, tłum. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Boudon R. 2008. Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, tłum. A. Karpowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Dąbrowa-Szefler M. 2003. System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Dobek R. 2005. Raymond Aron – dialog z historią i polityką, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Eliot T.S. 2007. Ku definicji kultury, w: T.S. Eliot: Chrześcijaństwo, kultura, polityka, tłum. P. Kimla, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Himmelfarb G. 2009. Kto się ośmieli i pozwoli ubogiemu umrzeć z głodu, w: A. de Tocqueville: Raport o pauperyzmie, tłum. J. Strzelecka, W. Turopolski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 66–83.

Kierzkowski T. 2002. Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (https://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaulacyjne/Documents/eksp_05.pdf [dostęp 22.05.2015]).

Liiceanu G. 2001. Dziennik z Păltinişu, tłum. I. Kania, Pogranicze, Sejny.

MacIntyre A. 2009. Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, Genealogia i Tradycja, tłum. M. Filipczuk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Nowakowska-Siuta R. 2005. Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Oakeshott M. 1991. Idea uniwersytetu, tłum. T. Stanek, „Res Publica”, nr 9–10.

Ortega y Gasset J. 2002. Misja uniwersytetu, tłum. H. Woźniakowski, „Pressje”, nr 1.

Strauss L. 1998. Wykształcenie liberalne i odpowiedzialność, w: L. Strauss: Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, tłum. P. Maciejko, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, s. 259–262.

Strauss L. 2007. Czym jest edukacja liberalna?, tłum. Ł. Dominiak, „Dialogi polityczne”, nr 7, marzec.

Walzer M. 2007. Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.