Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie

Main Article Content

Tomasz Sobierajski

Abstrakt

Koncepcja lifelong learning została szczególnie silnie zaakcentowana w tzw. Raporcie Delorsa, przygotowanym blisko 20 lat temu na zlecenie ONZ. Raport zawiera wiele wskazówek dotyczących edukacji w XXI wieku, ze szczególnym naciskiem położonym na edukację przez całe życie. Zdaniem autorów Raportu edukacja człowieka powinna być pojmowana jako proces ciągły, otwarty i zmienny, dostosowujący się do określonych potrzeb, wynikających z rozwoju człowieka. Celem artykułu jest powiązanie idei uczenia się przez całe życie z założeniami Formy Otwartej, stanowiącymi podstawę filozofii społecznej Oskara Hansena. Rozszerzenie perspektywy patrzenia na edukację – jako instytucjonalną i pozainstytucjonalną strukturę – oraz na uczenie się człowieka o założeniach Formy Otwartej i Formy Zamkniętej Hansena jest szansą na lepsze zrozumienie znaczenia idei uczenia się przez całe życie w warunkach nieustającej zmiany społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobierajski, T. (2014). Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 183-190. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1649
Dział
Articles
Biogram autora

Tomasz Sobierajski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

doktor, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji i Badań nad Edukacją Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, metodolog, autor badań z zakresu edukacji, twórca narzędzi do monitorowania efektów kształcenia, ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Referencje

 1. Bis D. 2012. Polityka oświatowa Unii Europejskiej w obszarze kształcenia ustawicznego, w: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.): Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.
 2. Delors J., Al-Mufti I., Amagi I., Carneiro R., Chung F., Geremek B., Gorham W., Kornhauser A., Manley M., Padrón Quero M., Savane M.-A., Singh K., Stavenhagen R., Suhr M.W., Nanzhao Z. 1998. Edukacja – jest w niej ukryty skarb: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, tłum. W. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
 3. Downes S. 2007. Models for Sustainable Open Educational Resources, „Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects”, t. 3, s. 29–44.
 4. Furmanek W. 2009. Podstawy edukacji zawodowej, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów.
 5. Hansen O. 2005. Zobaczyć świat. Forma Zamknięta czy Forma Otwarta. Struktury Wizualne. O wizualnej semantyce, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
 6. Hansen O. 2009. Forma Otwarta w architekturze. Sztuka wielkiej liczby, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk (red.): Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 7. Lachowski M., Linkowska M., Sobczuk Z. (red.) 2009. Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 8. Semeniuk M. 2012. Forma otwarta w twórczości różnych architektów, „Budownictwo i Architektura”, t. 11, s. 35–54.
 9. Skrzypek M. 2009. Forma Otwarta jako narzędzie myślenia i działania, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk (red.): Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.
 10. Sobierajski T. 2013. Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Springer F. 2011. Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Karakter, Kraków.
 12. Wolfflin H. 1962 Podstawowe pojęcia historii sztuki, tłum. D. Hanulanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.