Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie
PDF

Słowa kluczowe

uczenie się przez całe życie
edukacja
Raport Delorsa
forma otwarta
Oskar Hansen

Jak cytować

Sobierajski, T. (2014). Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 183–190. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1649

Abstrakt

Koncepcja lifelong learning została szczególnie silnie zaakcentowana w tzw. Raporcie Delorsa, przygotowanym blisko 20 lat temu na zlecenie ONZ. Raport zawiera wiele wskazówek dotyczących edukacji w XXI wieku, ze szczególnym naciskiem położonym na edukację przez całe życie. Zdaniem autorów Raportu edukacja człowieka powinna być pojmowana jako proces ciągły, otwarty i zmienny, dostosowujący się do określonych potrzeb, wynikających z rozwoju człowieka. Celem artykułu jest powiązanie idei uczenia się przez całe życie z założeniami Formy Otwartej, stanowiącymi podstawę filozofii społecznej Oskara Hansena. Rozszerzenie perspektywy patrzenia na edukację – jako instytucjonalną i pozainstytucjonalną strukturę – oraz na uczenie się człowieka o założeniach Formy Otwartej i Formy Zamkniętej Hansena jest szansą na lepsze zrozumienie znaczenia idei uczenia się przez całe życie w warunkach nieustającej zmiany społecznej.
PDF

Bibliografia

Bis D. 2012. Polityka oświatowa Unii Europejskiej w obszarze kształcenia ustawicznego, w: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.): Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.

Delors J., Al-Mufti I., Amagi I., Carneiro R., Chung F., Geremek B., Gorham W., Kornhauser A., Manley M., Padrón Quero M., Savane M.-A., Singh K., Stavenhagen R., Suhr M.W., Nanzhao Z. 1998. Edukacja – jest w niej ukryty skarb: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, tłum. W. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.

Downes S. 2007. Models for Sustainable Open Educational Resources, „Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects”, t. 3, s. 29–44.

Furmanek W. 2009. Podstawy edukacji zawodowej, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów.

Hansen O. 2005. Zobaczyć świat. Forma Zamknięta czy Forma Otwarta. Struktury Wizualne. O wizualnej semantyce, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.

Hansen O. 2009. Forma Otwarta w architekturze. Sztuka wielkiej liczby, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk (red.): Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.

Lachowski M., Linkowska M., Sobczuk Z. (red.) 2009. Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.

Semeniuk M. 2012. Forma otwarta w twórczości różnych architektów, „Budownictwo i Architektura”, t. 11, s. 35–54.

Skrzypek M. 2009. Forma Otwarta jako narzędzie myślenia i działania, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk (red.): Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.

Sobierajski T. 2013. Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Springer F. 2011. Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Karakter, Kraków.

Wolfflin H. 1962 Podstawowe pojęcia historii sztuki, tłum. D. Hanulanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.