OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt

Autorka omawia najważniejsze aktualne problemy systemu szkolnictwa wyższego oraz cele i zadania na przyszłość, przedstawione w dwutomowym raporcie OECD zatytułowanym Tertiary Education for the Knowledge Society, który ukazał się w 2008 r. Prezentuje poglądy autorów raportu (wybitnych ekspertów) na następujące kwestie: (1) podstawowe tendencje rozwoju szkolnictwa wyższego w ostatnich czterech dekadach; (2) problemy sterowania szkolnictwem wyższym (w tym rola państwa i rynku oraz autonomia uczelni); (3) zagadnienia finansowania szkolnictwa wyższego (w tym kwestia opłat za studia); 4) zmiany charakteru i znaczenia kariery naukowej oraz statusu nauczyciela akademickiego; (5) wybrane aspekty internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Omówienie zawiera też interesujące dane przytoczone przez autorów raportu, dotyczące poszczególnych problemów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2009). OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 56-78. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką kadr badawczych, ich mobilności oraz kariery zawodowej, a także finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz strategią rozwoju szkolnictwa wyższego. Opublikowała wiele artykułów z tej dziedziny oraz kilka monografii, m.in. Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001), Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań (2008, współautor: P Sztabiński) oraz raport Review of Tertiary Education. Country Note. Poland (2006, współautorka: J. Jabłecka), wersja polska: Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD (2007). Jest członkiem Prezydium Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Referencje

 1. Barr N. 2004 Higher Education Funding, „Oxford Review of Economic Policy”, t. 20, nr 2.
 2. Boarini R., Strauss H. 2007 The Private Internat Rates of Returns to Higher Education, New Estimates for 21 OECD Countries, „OECD Economics Department Working Papers”, nr 591.
 3. Bok D. 2003 Universities in the Marketplace: The Commerciaiization of Higher Education, Princeton University Press, Princeton.
 4. Clark B. 1983 The Higher Education System: Academic Oganization in Cross-national Perspective, University of California Press, Berkeley.
 5. Clark B. 1998 Creating Enterpreneuriai Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon Press, Oxford.
 6. Clark B. 2001 The Enterpreneuriai University - New Fundations for Collegiality, Autonomy and Achievement, „Higher Education Management” 1.13 nr 2.
 7. Dąbrowa-Szefler M. 2007 Informacja na temat raportu OECD „Review of Tertiary Education. Poland”, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/30.
 8. Dąbrowa-Szefler M., Jabtecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 9. Enders J., Teichler U. 1997 A Victim of Their Own Success? Employment and Working Conditions of Academic Staff in Comparative Perspective, „Higher Education”, t. 34.
 10. Eurostat 2006 EU LaborForce Sun/ey - Principal Results 2005, „Statistics in Focus”, nr 13.
 11. Gibbons M. 1998 Higher Education Relevance in the 21 st Century, The World Bank, Washington.
 12. Goćkowski J. 1999 Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków.
 13. Jacobs B., Van der Ploeg F. 2006 Guide to Reform of Higher Education. A European Perspective, „Economic Policy” t. 21, nr 47.
 14. Johnstone B. 2004 The Economics and Politics of Cost-Sharing in Higher Education: Comparative Perspective, „Economics and Education Review”, nr 23.
 15. Johnstone D.B. 2006 Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspective, Boston College Center for International Higher Education, ICHEFAP Sens-Publishers, Rotterdam.
 16. Leja K. 2008 Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 17. McMahon W.W. 2004 The SociaiandExternal Benefits ofEducation, w: G. Johnes, J. Johnes (red.): International Handbook on the Economics of Education, Edward Elgar, Cheltenham.
 18. Oliveira Martins J. i in. 2007 The Policy Determinants in Higher Education, „OECD Economics Department Working Papers”, nr 576.
 19. Pelc J. 1995 Ocena indywidualna naukowców i zespołów naukowych, „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 3-4.
 20. Psacharopoulos G. 1994 Returns to lnvestment in Education: A Global Update, „World Development”, nr 22 (9).
 21. Psacharopoulos G., Patrenos H. 2004 Human Capital and Roies of Return, w: G. Johnes, J. Johnes (red.): International Handbook on the Economics of Education, Edward Elgar, Cheltenham.
 22. Rocznik... 2006 Rocznik statystyczny 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 23. Salmi J. 2003 łndicators for Tertiary Education Reform: A World Bank Perspective, w: A. Yonezawa, F. Kaiser (red.): System-level and Strategie łndicators for Monitoring Higher Education in the Twenty-first Century: Studies on Higher Education, UNESCO-CEPES, Bucarest.
 24. Sowa K.Z. 2008 Społeczne funkcje uniwersytetu. Uwagi socjologa, „Forum Akademickie”, nr 3.
 25. UNESCO 2006 Global Education Digest, UNESCO Institute for Statistics, Montreal.
 26. Vught F. van 1989 Governmental Strategies and lnnovation in Higher Education, Jessica Kingsley, London.
 27. Wójcicka M. 2006 Uniwersytet i jego otoczenie - dwa sposoby podejścia i ich możliwe konsekwencje, w: K. Leja (red.): Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 28. Ziabicki A. 2002 Ocena dorobku i reputacji naukowej indywidualnych uczonych i zespołów badawczych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1-2.