Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza)

Main Article Content

Małgorzata Olczak

Abstrakt

Socjologiczna koncepcja twórczości Romana Schulza obrazuje twórczość z perspektywy społecznej aktywności człowieka, odbywającej się w konkretnych, determinujących twórczość społeczno-historycznych warunkach, pozostającej w interakcjach: twórcy z innymi twórcami, dzieła z innymi wytworami twórczymi. Autor wyróżnia cztery kategorie zachowań człowieka, w obrębie których dokonuje się twórczość: autonomiczna działalność kulturotwórcza, nowoczesna praca ludzka, innowacyjne zachowania społeczne, autokreacja. Dziedziny działalności twórczej człowieka stanowią kanwę socjologicznego modelu twórczości, osnową są wymiary twórczości. Autor przyjmuje powszechnie uznane wymiary twórczości, tj. podmiot twórczy, produkt twórczy, proces twórczy, warunki twórczości. Nałożenie tych dwóch elementów: dziedzin i wymiarów twórczości pozwala unaocznić wielość i różnorodność aktywności innowacyjnych człowieka. Model twórczości Romana Schulza został zanalizowany w kontekście pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, wskazano braki, niedociągnięcia i potrzeby wsparcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olczak, M. (2012). Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 162-172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Małgorzata Olczak

Małgorzata Olczak - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Lodzi (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych), doktorantka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Humanistycznych Politechniki Łódzkiej. W kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia heurystyki, pedagogiki twórczości, wychowania estetycznego. Obecnie w trakcie prac na rzecz habilitacji.

Referencje

 1. Banasiak J. 1975 Z rozważań o nauczycielu twórczym, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2.
 2. Bańka J. 1985 Etyka prostomyślności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Ekiert-Oldroyd D. 2003 Pedeutologiczne konteksty dydaktyki twórczości i ich pragmatyczne implikacje (pedeutologia twórczości a dydaktyka twórczości), w: K.J. Szmidt (red.): Dydaktyka twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 4. Koć-Seniuch G. 2003 Profesjonalizacja w kształceniu nauczycieli, w: D. Ekiert-Oldroyd (red.): Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 5. Konecki K. 2002 Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach, w: H. Król (red.): Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Kwiatkowski S.M., Sepkowska Z. 2000 Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, Biblioteka Pedagogiki Pracy, Warszawa-Radom.
 7. Morzyszek-Banaszczyk E, Iwicka-Okońska A. 2007 Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, „Przegląd Edukacyjny”, nr 3(60).
 8. Okoń W. 1970 0 postępie pedagogicznym, Książka i Wiedza, Warszawa.
 9. Olczak M. 2009 Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela, „Edukacja i Dialog”, nr 04/2009(207).
 10. Oleksyn T. 2000 Zarządzanie kompetencjami w organizacji, w: A. Ludwiczyński (red.): Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 11. Poplucz J. 1978 Sprawność a twórczość zawodowa nauczycieli, „Nowa Szkoła”, nr 11.
 12. Rozporządzenie... 2002 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 56, poz. 506.
 13. Schulz R. 1989 Nauczyciel jako innowator, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 14. Schulz R. 1990 Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa.
 15. Schultz R. (red.) 1992a Kształcenie dla innowacji pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 16. Schulz R. 1992b Szkoła - instytucja - system - rozwój, Edytor, Toruń.
 17. Schulz R. 1994 Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 18. Szmidt K.J. 2001 Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.