Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza)
PDF

Słowa kluczowe

socjologiczna koncepcja twórczości
aktywność dydaktyczna nauczyciela akademickiego

Jak cytować

Olczak, M. (2012). Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 162–172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280

Abstrakt

Socjologiczna koncepcja twórczości Romana Schulza obrazuje twórczość z perspektywy społecznej aktywności człowieka, odbywającej się w konkretnych, determinujących twórczość społeczno-historycznych warunkach, pozostającej w interakcjach: twórcy z innymi twórcami, dzieła z innymi wytworami twórczymi. Autor wyróżnia cztery kategorie zachowań człowieka, w obrębie których dokonuje się twórczość: autonomiczna działalność kulturotwórcza, nowoczesna praca ludzka, innowacyjne zachowania społeczne, autokreacja. Dziedziny działalności twórczej człowieka stanowią kanwę socjologicznego modelu twórczości, osnową są wymiary twórczości. Autor przyjmuje powszechnie uznane wymiary twórczości, tj. podmiot twórczy, produkt twórczy, proces twórczy, warunki twórczości. Nałożenie tych dwóch elementów: dziedzin i wymiarów twórczości pozwala unaocznić wielość i różnorodność aktywności innowacyjnych człowieka. Model twórczości Romana Schulza został zanalizowany w kontekście pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, wskazano braki, niedociągnięcia i potrzeby wsparcia.

PDF

Bibliografia

Banasiak J. 1975 Z rozważań o nauczycielu twórczym, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2.

Bańka J. 1985 Etyka prostomyślności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Ekiert-Oldroyd D. 2003 Pedeutologiczne konteksty dydaktyki twórczości i ich pragmatyczne implikacje (pedeutologia twórczości a dydaktyka twórczości), w: K.J. Szmidt (red.): Dydaktyka twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Koć-Seniuch G. 2003 Profesjonalizacja w kształceniu nauczycieli, w: D. Ekiert-Oldroyd (red.): Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Konecki K. 2002 Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach, w: H. Król (red.): Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Kwiatkowski S.M., Sepkowska Z. 2000 Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce, Biblioteka Pedagogiki Pracy, Warszawa-Radom.

Morzyszek-Banaszczyk E, Iwicka-Okońska A. 2007 Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, „Przegląd Edukacyjny”, nr 3(60).

Okoń W. 1970 0 postępie pedagogicznym, Książka i Wiedza, Warszawa.

Olczak M. 2009 Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela, „Edukacja i Dialog”, nr 04/2009(207).

Oleksyn T. 2000 Zarządzanie kompetencjami w organizacji, w: A. Ludwiczyński (red.): Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.

Poplucz J. 1978 Sprawność a twórczość zawodowa nauczycieli, „Nowa Szkoła”, nr 11.

Rozporządzenie... 2002 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, „Dziennik Ustaw” z 2002 r. Nr 56, poz. 506.

Schulz R. 1989 Nauczyciel jako innowator, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Schulz R. 1990 Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa.

Schultz R. (red.) 1992a Kształcenie dla innowacji pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Schulz R. 1992b Szkoła - instytucja - system - rozwój, Edytor, Toruń.

Schulz R. 1994 Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Szmidt K.J. 2001 Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.