Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego
PDF

Jak cytować

Wójcicka, M., & Wnuk-Lipińska, E. (2016). Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 51–64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w połowie 1997 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Na ich podstawie podjęto próbę określenia, w jakim zakresie potoczna wiedza na temat różnic występujących między jakością kształcenia na studiach odpłatnych i nieodpłatnych odnosi się do rzeczywistości akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jakość rozpatrywana była w relacji do szeroko rozumianych warunków, w jakich konkretyzuje się proces kształcenia. Przeprowadzone badania wskazują, iż przy takim podejściu w objętej obserwacją uczelni różnice między trybem studiów odpłatnych i nieodpłatnych są mniej wyraźne, niż zwykło się sądzić. Tam gdzie występuje zróżnicowanie poglądów studentów w omawianych kwestiach, odnotowujemy silniejszy wpływ kierunku niż trybu studiów. Trzeba jednak podkreślić, że do badań wybrano 8 kierunków i wszystkie obserwacje prezentowane w artykule dotyczą tylko tak zdefiniowanej populacji.

PDF

Bibliografia

Ball Ch. 1985 What the Hell is Quality? W: D. Urwin (ed.): Fitness for Purpose. Guildford:The Society for Research into Higher Education and NFER-Nelson.

Cross-Durrant A. 1992 Total Quality Management in Post-compulsory Education (referat): Fourth International Conference on Assessing Quality in Higher Education (Utrecht, Holandia).

ISO 9000 1987 Quality Management and Quality Assurance Standards - Guidelines for Selection and Use. International Standard Organization.

Kells H.R. (ed.) 1990 The Development of Performance Indicators for Higher Education: A Compendium tor Eleven Countries. Paris: OECD.

Scott P. 1994 Recent Developments in Quality Assessment in Great Britain. W: D. Westerheijden, J. Brennan, P. Maassen (eds.): Changing Context of Quality Assessment. Recent Trends in Western European Higher Education. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V.

Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (eds.) 1995 Quality Review in Higher Education, TEMPUS CME grant 1994-1995, Warsaw 1995.

Wójcicka M. 1997 Studia stacjonarne i niestacjonarne - aspekty ilościowe i jakościowe. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 9.