Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego

Main Article Content

Maria Wójcicka
Elżbieta Wnuk-Lipińska

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w połowie 1997 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Na ich podstawie podjęto próbę określenia, w jakim zakresie potoczna wiedza na temat różnic występujących między jakością kształcenia na studiach odpłatnych i nieodpłatnych odnosi się do rzeczywistości akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jakość rozpatrywana była w relacji do szeroko rozumianych warunków, w jakich konkretyzuje się proces kształcenia. Przeprowadzone badania wskazują, iż przy takim podejściu w objętej obserwacją uczelni różnice między trybem studiów odpłatnych i nieodpłatnych są mniej wyraźne, niż zwykło się sądzić. Tam gdzie występuje zróżnicowanie poglądów studentów w omawianych kwestiach, odnotowujemy silniejszy wpływ kierunku niż trybu studiów. Trzeba jednak podkreślić, że do badań wybrano 8 kierunków i wszystkie obserwacje prezentowane w artykule dotyczą tylko tak zdefiniowanej populacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcicka, M., & Wnuk-Lipińska, E. (2016). Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 51-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Maria Wójcicka, Uniwersytetą Warszawski

Maria Wójcicka - doktor habilitowany w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemami przemian strukturalnych w systemach kształcenia ponadśredniego, relacji między studiami akademickimi i nieakademickimi, a ostatnio - analizą mechanizmów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (porównania międzynarodowe).

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytetą Warszawski

Elżbieta Wnuk-Lipińska - doktor habilitowany, socjolog. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się społeczne problemy funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, style studiowania, postawy pracowników naukowo-dydaktycznych wobec wykonywanej pracy, działalność reformatorska szkół wyższych. Jest m.in. autorką książki Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych (1996).

Referencje

  1. Ball Ch. 1985 What the Hell is Quality? W: D. Urwin (ed.): Fitness for Purpose. Guildford:The Society for Research into Higher Education and NFER-Nelson.
  2. Cross-Durrant A. 1992 Total Quality Management in Post-compulsory Education (referat): Fourth International Conference on Assessing Quality in Higher Education (Utrecht, Holandia).
  3. ISO 9000 1987 Quality Management and Quality Assurance Standards - Guidelines for Selection and Use. International Standard Organization.
  4. Kells H.R. (ed.) 1990 The Development of Performance Indicators for Higher Education: A Compendium tor Eleven Countries. Paris: OECD.
  5. Scott P. 1994 Recent Developments in Quality Assessment in Great Britain. W: D. Westerheijden, J. Brennan, P. Maassen (eds.): Changing Context of Quality Assessment. Recent Trends in Western European Higher Education. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V.
  6. Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (eds.) 1995 Quality Review in Higher Education, TEMPUS CME grant 1994-1995, Warsaw 1995.
  7. Wójcicka M. 1997 Studia stacjonarne i niestacjonarne - aspekty ilościowe i jakościowe. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 9.