Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów

Main Article Content

Krystyna Ciekot

Abstrakt

W artykule omówiony został problem miejsca i funkcji bloku przedmiotów humanistyczno-menedżerskich w programie studiów uczelni technicznej. I\la Politechnice Wrocławskiej, gdzie przeprowadzono badania, studenci wybierają określone kursy z omawianego bloku na zasadzie fakultatywności. Autorka wykazuje, iż fakultatywność części programu studiów może pełnić wiele funkcji, m.in. przygotowywać studentów do podejmowania racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji. Warunkiem koniecznym jest wszakże w tym przypadku atrakcyjna oferta programowa, dobrze przygotowana informacja o oferowanych kursach oraz sprawna organizacja zapisów. W tym kontekście przedstawione zostały wyniki badań motywów, jakimi kierują się studenci przy wyborze określonych kursów. W konkluzji autorka stwierdza rosnący udział w tym procesie względów merytorycznych, które zaczynają wyraźnie dominować nad wyborami przypadkowymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciekot, K. (2016). Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 89-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4396
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krystyna Ciekot, Politechnika Wrocławska

Krystyna Ciekot - doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Nauk Ekonomiczno- Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się głównie problematyką pedagogicznych i społecznych uwarunkowań skuteczności oraz efektywności kształcenia w szkole wyższej, doskonaleniem procesu kształcenia nauczycieli (zwłaszcza przygotowaniem do projektowania i realizacji autorskich wersji programów dydaktycznych), a także zagadnieniami komunikacji społecznej. Jest członkiem Zespołu Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Referencje

 1. Aronson E. 1995 Człowiek, istota społeczna. Warszawa: PWN.
 2. Davis R., Alexander L., Yelon S. 1983 Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa: PWN.
 3. Hiemstra R., Sisco B. 1990 Individualizing Instruction Making Learning Personal, Empowering and Successful. San Francisco - Oxford.
 4. Jellonek A., Wyzga K. 1997 Przedmioty wybieralne w planie uczelni technicznej a psychologiczne i pedagogiczne aspekty sytuacji wyboru. W: Edukacja w dobie przemian, wyzwania i zagrożenia. Wrocław, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
 5. Kraśniewski A., Woźnicki J. 1997 Systemowe przesłanki zapewniania jakości kształcenia na poziomie instytucji akademickiej.
 6. W: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 7. Olszewska E. 1995 Uwagi o koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej. W: M. Reut (red.): Człowiek kultura, edukacja, t. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 8. Reut M.1995 Wolność i samorozumienie (perspektywa hermeneutyczna). W: M. Reut (red.): Człowiek, kultura, edukacja, t. 2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 9. Savage R. E., Perlmuter L. C., Monthy R. A. 1979 Effect ot Reduction in the Amount ot Choice and the Perception ot Contro!, London - New York.
 10. Special Issue... 1979 Special Issue on Curriculum Development in the Era ofRapid Change. Revamping the Nontechnical Part of Curriculum. IEEE. „Transaction of Education” , nr 2.
 11. Straś-Romanowska M. 1995 Problem podmiotowości w wychowaniu na tle personalistycznej wizji człowieka. W: M. Reut (red.): Człowiek, kultura, edukacja, t. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 12. Wankowski J. 1986 Study Assistance Sen/ice in a British University. Birmingham.
 13. Wójcicka M. 1992 Społeczne aspekty zawodu inżyniera. Warszawa: PWN.
 14. Wójcicka M. 1997 Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości kształcenia: zarys problematyki. W: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kśztałcenia. Wprowadzenie do samooceny. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.