Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów
PDF

Jak cytować

Ciekot, K. (2016). Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 89–97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4396

Abstrakt

W artykule omówiony został problem miejsca i funkcji bloku przedmiotów humanistyczno-menedżerskich w programie studiów uczelni technicznej. I\la Politechnice Wrocławskiej, gdzie przeprowadzono badania, studenci wybierają określone kursy z omawianego bloku na zasadzie fakultatywności. Autorka wykazuje, iż fakultatywność części programu studiów może pełnić wiele funkcji, m.in. przygotowywać studentów do podejmowania racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji. Warunkiem koniecznym jest wszakże w tym przypadku atrakcyjna oferta programowa, dobrze przygotowana informacja o oferowanych kursach oraz sprawna organizacja zapisów. W tym kontekście przedstawione zostały wyniki badań motywów, jakimi kierują się studenci przy wyborze określonych kursów. W konkluzji autorka stwierdza rosnący udział w tym procesie względów merytorycznych, które zaczynają wyraźnie dominować nad wyborami przypadkowymi.

PDF

Bibliografia

Aronson E. 1995 Człowiek, istota społeczna. Warszawa: PWN.

Davis R., Alexander L., Yelon S. 1983 Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa: PWN.

Hiemstra R., Sisco B. 1990 Individualizing Instruction Making Learning Personal, Empowering and Successful. San Francisco - Oxford.

Jellonek A., Wyzga K. 1997 Przedmioty wybieralne w planie uczelni technicznej a psychologiczne i pedagogiczne aspekty sytuacji wyboru. W: Edukacja w dobie przemian, wyzwania i zagrożenia. Wrocław, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Kraśniewski A., Woźnicki J. 1997 Systemowe przesłanki zapewniania jakości kształcenia na poziomie instytucji akademickiej.

W: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Olszewska E. 1995 Uwagi o koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej. W: M. Reut (red.): Człowiek kultura, edukacja, t. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Reut M.1995 Wolność i samorozumienie (perspektywa hermeneutyczna). W: M. Reut (red.): Człowiek, kultura, edukacja, t. 2, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Savage R. E., Perlmuter L. C., Monthy R. A. 1979 Effect ot Reduction in the Amount ot Choice and the Perception ot Contro!, London - New York.

Special Issue... 1979 Special Issue on Curriculum Development in the Era ofRapid Change. Revamping the Nontechnical Part of Curriculum. IEEE. „Transaction of Education” , nr 2.

Straś-Romanowska M. 1995 Problem podmiotowości w wychowaniu na tle personalistycznej wizji człowieka. W: M. Reut (red.): Człowiek, kultura, edukacja, t. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Wankowski J. 1986 Study Assistance Sen/ice in a British University. Birmingham.

Wójcicka M. 1992 Społeczne aspekty zawodu inżyniera. Warszawa: PWN.

Wójcicka M. 1997 Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości kształcenia: zarys problematyki. W: M. Wójcicka (red.): Zapewnianie jakości kśztałcenia. Wprowadzenie do samooceny. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.