Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016

Main Article Content

Stefan Jackowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewolucyjne zmiany, które zachodziły na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016. Wynikały one z uwarunkowań zewnętrznych (zmiany ustrojowe), rosnącego znaczenia informatyki, a także refleksji środowiska. Katalizatorem zmian stało się w 1991 r. przeniesienie Wydziału do innego budynku, wymagającego modernizacji na jego potrzeby. W nowej siedzibie podjęto program większego upodmiotowienia pracowników, integracji środowiska Wydziału oraz wykorzystania efektu synergii wynikającego z obecności matematyków i informatyków w ramach jednego Wydziału. WMIM starał się o utrzymanie spoistości Uniwersytetu m.in. poprzez zainicjowanie i przeprowadzanie wspólnej rekrutacji na studia, wprowadzenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, a także zabieganie o zajęcia usługowe dla innych wydziałów. Ponadto przedstawiono wspólne przedsięwzięcia WMIM z innymi ośrodkami matematycznymi w kraju. WMIM na długo przed formalnym przyjęciem wymagań procesu bolońskiego wprowadził licencjat, a także uelastycznił program studiów, ułatwiając studentom wybór przedmiotów oraz zapewniając transparentność studiów. Wyzwoleniu inicjatywy młodych badaczy służyło spłaszczanie struktury organizacyjnej, prowadzenie transparentnej polityki kadrowej oraz funkcjonowanie systemu motywacyjnych dodatków do wynagrodzenia. Podkreślono, że globalny charakter nauk matematycznych i tradycja warszawskiej szkoły matematycznej stanowią zasadniczy czynnik kształtowania hierarchii wartości i ambicji środowiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jackowski, S. (2017). Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 223-247. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.11
Dział
Sukcesy
Biogram autora

Stefan Jackowski

profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie topologii algebraicznej, współautor prac w czołowych globalnych pismach matematycznych m.in. Annals of Mathematics i Acta Mathematica, a także wielu publikacji w kraju dotyczących problemów szkolnictwa wyższego. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego zespołu autorów „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku” przygotowanego przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2009/2010). Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. W latach 2005-2013 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od 2017 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W różnym charakterze zasiadał przez 20 lat w Senacie Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1990-1996 i 1999-2005 był dziekanem WMIM, kilkukrotnie był wysuwany przez Kolegium Elektorów UW jako kandydat na rektora.

Referencje

 1. Jackowski, S. (1990). Wystąpienie na zebraniu elektorów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 21 XI 1990. https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/WMIM/1990_deklarcja_SJ.pdf.
 2. Jackowski, S. (2002). Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Uniwersytet Warszawski: Pismo Uczelni, 1(7): 25-26.
 3. Jackowski, S. (2004). Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(24): 135-140.
 4. Jackowski, S., Mincer-Daszkiewicz, J. (2004). Elektroniczna immatrykulacja. Uniwersytet Warszawski: Pismo uczelni. 3(19): 20-22.
 5. Jackowski, S., Mincer-Daszkiewicz, J. (2005). Przez Internet na studia. Forum Akademickie. 3: 41-43.
 6. Katalog przedmiotów. https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/katalog98/.
 7. Madey J. (2010). Kształcenie zindywidualizowane na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, czyli „szlifowanie diamentów”. W: T. Borecki (red.), Współpraca szkół średnich i wyższych (t. XLVIII, rozdz. 3, ss. 13-22). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 8. Program „Jakość przez jawność”. https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/WMIM/batory/.
 9. Raport o zasobach przestrzennych w zgrupowaniu „Centrum” oraz o potrzebach przestrzennych na działalność naukową i dydaktyczną wybranych jednostek UW. http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/opera/rapzip15.pdf.
 10. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant (2010). Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 11. Strzelecki, P. (2016). Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW: moja perspektywa. 5.03.2016. https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/wybory_2016/WMIM_w_moich_oczach.pdf.
 12. Tarlecki, A. (2012) List do społeczności WMIM. 30.04.2012. https://www.mimuw.edu.pl/~sjack/WMIM/2012_deklaracja_AT.pdf.
 13. Uniwersytet Warszawski, WMIM. Informator dla studentów I roku kierunku informatyka, I i II roku kierunku matematyka dziennych studiów magisterskich w roku akademickim 1995/96.