A Comparatist Perspective in Intercultural Research and Imagology

Main Article Content

Miloš Zelenka

Abstrakt

Współczesna komparatystyka oddala się od swojej ścisłej, przedmiotowej i metodologicznej definicji, stając się bardziej intelektualną refleksją, która jest interdyscyplinarnie powiązana poprzez aspekt porównawczy. Do najbardziej znaczących współcześnie inicjatyw w tym względzie należą badania międzykulturowe oraz tzw. imagologia. Podczas gdy komparatystyka studiuje dialog pomiędzy kulturami za pośrednictwem badania „inności”, imagologia poprzez obraz „swojego” i „cudzego” zajmuje się tematami i motywami „innych” w tekstach literackich, wykorzystując do tego obrazy ludzi bliskich i obcych. Te obrazy w większości powstają w fomie stereotypu lub mitu, za którymi stoją konkretne grupy społeczne i etniczne. Obie metody, które wykorzystują emocjonalne doświadczenia w literackiej komunikacji, mogą przyczynić się do dialogu między narodami (np. stosunki czesko-niemieckie albo słowacko-węgierskie).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KOMPARATYSTYKA
Biogram autora

Miloš Zelenka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach oraz w Instytucie Slawistyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Od roku 2006 był kierownikiem Katedry Czeskiego Języka i Literatury, a od roku 2015 kieruje Katedrą Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach. Zajmuje się teorią i historią literatury porównawczej oraz historią literatur słowianskich. Brał udział w ostatnich pięciu kongresach slawistycznych w Bratysławie, Krakowie, Ljubljanie, Ochrydzie i Mińsku (1993–2013), w dwóch Światowych Kongresach Komparatystycznych (Paryż 2013, Wiedeń 2016). Opublikował około 300 prac, w tym m.in. w Rosji, Polsce, Francji, Niemczech, we Włoszech, na Słowacji.

Bibliografia

 1. Bakuła, Bogusław. Historia i komparatystyka. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2000.
 2. Bassnett, Susan. Comparative Literature. A Critical Introduction. Blackwell: Oxford UK & Cambridge, 1993.
 3. Beller, Manfred, Leerssen, Joep, eds. Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam – New York: Rodopi, 2007.
 4. Dolinar Darko, Juvan Marko, eds. Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2008.
 5. Dolinar Darko, Juvan Marko, eds. Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006.
 6. Dyserinck, Hugo. “Zum Problem der “images” und “mirages” und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft”. Arcadia 1 (1996). P. 107–120.
 7. Dyserinck, Hugo. Komparatistische Imagologie jenseits von “Werkimmanenz” und “Werktranszedenz”. Synthesis 9 (1982). P. 27–39.
 8. Dyserinck Hugo, Syndram Karl Ulrich, eds. Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Bonn: Bouvier, 1988.
 9. Ďurišin Dionýz, Gnisci Armando, eds. Mediterraneo. Una rete interletteraria. La Méditerranée. Un réseau interlittéraire. Stredomorie. Medziliterárna sieť. Roma: Bulzoni, 2000.
 10. Fischer, Manfred. Nationale Images als Gegenstand Vergleichender der Literaturgeschichte. Untersuchung zur Entstehung der komparatistischen Imagologie. Bonn: Bouvier, 1981.
 11. Gellner, Ernest. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002.
 12. Gnisci, Armando. Introduzione alla letteratura comparata. Milano: Bruno Mondadori, 1999.
 13. Guillén, Claudio. Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy. Praha: Triada, 2008.
 14. Janaszek-Ivaničkova, Halina. “O ambiwalencjach współczesnej komparatystyki literackiej”. Przegląd Humanistyczny, 41 (1997). P. 333–341.
 15. Kasperski, Edward. “O teorii komparatystyki”. Literatura. Teoria. Metodologia. Ed. D. Ulicka. Warszawa: PIW, 1998. P. 331–356.
 16. Koprda, Pavol. “Jaussova recepčná estetika a interkultúrne centrizmy (Medziliterárna komunikácia je otváranie sa prijímajúceho seba)”. Slovak Review 8 (1999). P. 153–168.
 17. Kučera, Petr. “K interkulturnímu směru v literární komparatistice”. Kultúra a súčasnosť 6 (2008). P. 15–27.
 18. Miner, Earle. Comparative poetics. An intercultural Essays on Theories of Literature. New Jersey: Princeton, 1990.
 19. Miner, Earle. “Études comparées interculterelles”. Théorie littéraire. Problèmes et perspectives. Eds. T.M. Angenot, J. Bessière, D. Fokkema, E. Kushner. Paris: PUF, 1999.
 20. Motlaghová, Bahman Namvar. “Les stéréotypes à travers le prisme de ľ imagologie”. Recherches en Langue et Littérature Françaises Revue de la Faculté des Lettres 5, 7 (2011). P. 61–81.
 21. Pageaux, Daniel Henri. Komparatistik. Eine Einführung. Bonn: Bouvier, 1991.
 22. Pageaux, Daniel Henri. “L´imagerie culturelle: de la littérature comparée à l´anthropologie culturelle”. Synthesis 10 (1983). P. 79–88.
 23. Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.
 24. Strada, Vittorio. “Čitať i sravnivať”. Sbornik statej k 70-letiju prof. Ju. M. Lotmana. Tartu: Tartu University Press, 1992.
 25. Šeleva, Jelena. “Metod i prošetka (Komparativistika denes)”. Kniževen kontekst. Sporedbeni kniževni istražuvanje.
 26. Skopje: Institut za makedonska literatura, 1999.
 27. Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Application. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1998.
 28. Wellek, René. “Krize srovnávací literatury”. Západní literární věda a estetika. Ed. J. Levý. Praha: Československý spisovatel, 1966.
 29. Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2007.
 30. Zelenka, Miloš. “Hranice a křižovatky současné komparatistiky. Stav a perspektivy.” Slavia 67 (1998). P. 491–500.
 31. Zelenka, Miloš. Literární věda a slavistika. Praha: Academia, 2002.
 32. Zima, Peter. Komparatistik. Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen: A. Francke, 1992.
 33. Zima, Peter. “Komparatistik und Sozialwissenschaften.” Komparatistik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (2005). P. 47–62.
 34. Zima, Peter. Moderne/Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur. Tübingen und Basel: A. Francke, 1997.