KANTIAN CHOICES AND BIMYTHICALNESS: ABOUT THE STARTING POINT FOR THE IMAGOLOGIST

Main Article Content

Lidia Wiśniewska

Abstract

The article consists of four parts. The first one, Imagology and Kant, reminds of Manfred Baller’s concepts that connect imagology with Kant’s conception. However, it also brings to mind Joep Leerssen’s ideas which ascribe anti-essentialism and not essentialism of the images themselves to the imagologist. The second part, Images and Hermeneutics, that is Ricoeurian Addition/Extension Aiming at Fullness, presents the cognitive approach that connects the two opposing philosophical concepts (by Nietzsche-Freud and by Kant) basing on the two myths – that of God and that of Nature (representing arché and télos). The third part, Images and Constructures. Kantian Subtracting/Diminishing, that is Aiming at the Form, shows how Kant rejects pathologic, in his opinion, aspects of reality (dialectics, coincidence, empiricism, etc.) that fit in the myth of Nature, or the aspects of man (dream, emotions, spontaneity) to justify and to acknowledge as universally applicable those based on the myth of God (also demanding its existence). The fourth part is a collection of questions and answers of why the two mentioned myths and their interrelations may be considered a basis of culture and the comparison of its fields. However, the question of the relationship between the myths as regards imagology remains open.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wiśniewska, L. (2019). KANTIAN CHOICES AND BIMYTHICALNESS: ABOUT THE STARTING POINT FOR THE IMAGOLOGIST. Porównania, 22(1), 9-25. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18162
Section
Articles
Author Biography

Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab., kierownik Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodnicząca Komisji Komparatystycznej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Towarzystwa, redaktor (odpowiedzialna za dział komparatystyczny) „Wieku XIX. Rocznika TLiAM“, członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej i członek AILC; członek Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; redaktorka 15 i współredaktorka 4 książek zbiorowych, autorka ok. 100 artykułów i 3 monografii (Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści; Na pograniczu i między biegunami. O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta; Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury).

References

 1. Beller, Manfred. “Perception, Image, Imagology”. Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Red. M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam, New York: Rodopi B.V, 2007. S. 3-16.
 2. Blumenberg, Hans. Praca nad mitem. Przeł. Zbigniew Zwoliński, Kamila Najdek, Michał Herer, całość przejrzał Zbigniew Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.
 3. Cichowicz, Stanisław. „Posłowie: filozofia i hermeneutyka”. Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, opracowanie i posłowie Stanisława Cichowicza. Przeł. Ewa Bieńkowska, Halina Bortnowska, Stanisław Cichowicz, Hanna Igalson, Joanna Skoczylas, Karol Tarnowski. Warszawa: IW PAX, 1975. S. 7-24.
 4. Dyserinck, Hugo. Komparatistik. Eine Einführung. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundman, 1977.
 5. Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, przedmową opatrzył Franciszek Ryszka. Warszawa: Czytelnik, 1993.
 6. Kant, Immanuel. Krytyka czystego rozumu. T. 1. Przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 7. Kant, Immanuel. Krytyka praktycznego rozumu. Przeł. oraz przedmową i przypisami opatrzył Jerzy Gałecki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004.
 8. Kant, Immanuel. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. Przeł., oprac. i posłowiem opatrzył Artur Banaszkiewicz. Kraków: Wyd. Zielona Sowa, 2005.
 9. Leerssen, Joep. “The Downward Pull of Cultural Essentialism”. Image into Identity. Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity. Red. M. Wintle. Amsterdam–New York: Rodopi B.V., 2006. S. 31-50.
 10. Pietrzykowski, Michał. Mitologia starożytnej Grecji. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983.
 11. Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, opracowanie i posłowie Stanisława Cichowicza. Przeł. Ewa Bieńkowska, Halina Bortnowska, Stanisław Cichowicz, Hanna Igalson, Joanna Skoczylas, Karol Tarnowski. Warszawa: IW PAX, 1975.
 12. Smith, Evans Lansing. Figuring Poesis. A Mythical Geometry of Postmodernism. New York: Peter Lang Publishing, 1997.
 13. Vattimo, Gianni. „Mit powtórnie odkryty”. Społeczeństwo przejrzyste. Przeł. Magdalena Kamińska. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006.
 14. Wiśniewska, Lidia. „Konstruktywistyczny wymiar komparatystyki”, Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz: Wyd. UKW, 2012. S. 30-31.
 15. Wiśniewska, Lidia. ,,Metoda mityczno-paradygmatyczna w komparatystyce mitograficznej”. Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV. Red. L. Wiśniewska. Bydgoszcz: Wyd. UKW, 2015. S. 63-91.