IMAGOLOGIA A PRZEKŁAD – NA PRZYKŁADZIE POLSKICH PRZEKŁADÓW LITERATURY CZESKIEJ

Main Article Content

Lenka Németh Vítová

Abstrakt

Autorka, stawiajac pytanie o związki, jakie zachodzą pomiędzy imagologią a przekładem, poszukuje odpowiedzi na przykładzie polskich przekładów dzieł literatury czeskiej (Hašek, Hrabal, Havel). Związki te widzieć należy tak w procesie przekładu (wybór konkretnego dzieła i tłumacza, działania wydawnictwa i promocja, inne czynniki warunkujące itd.), jak i w dziele przetłumaczonym (aspekty tekstowe, edytorskie i ikonograficzne), a również w procesie odbioru i recepcji tłumaczenia (recenzje i opracowania, adaptacje, „kanonizowanie się” i związana z tym rola w procesie edukacyjnym itp.). Bliskie związki przekładu i imagologii, wynikające w znacznym stopniu z przyjętej w naszych kulturach „niewidzialności tłumacza” (Venuti 1995), powinny więc stanowić jeden z obszarów badań posthumanistyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA I POSTKOLONIALIZM
Biogram autora

Lenka Németh Vítová, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów bohemistycznych i polonistycznych na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie (Republika Czeska), tłumaczka tekstów naukowych i literatury pięknej z języka czeskiego i słowackiego na język polski i z języka polskiego na język czeski. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka przekładu literackiego, literatura i kultura krajów Europy Środkowej.

Bibliografia

 1. Amselle, Jean-Loup. Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures. Paris: Flammarion 2001.
 2. Bauman, Zygmunt. Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
 3. Beller, Manfred. „Perception, image, imagology”. Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Red. M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam – New York: Rodopi – NY, 2007. S. 3-16.
 4. Beller Manfred, Leerssen Joep, red. Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam – New York: Rodopi – NY, 2007.
 5. Benedict, Ruth. „Wzory kultury”. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. A. Mencel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. S. 71-88.
 6. Bielaszewski, Franciszek A. Tak, panowie, idę umrzeć: o Hrabalu i piwoszach. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003.
 7. Czcibor-Piotrowski, Andrzej. Rzeczy nienasycone. Warszawa: WAB, 1999.
 8. Dąbrowski, Mieczysław. „Komparatystyka kulturowa”. Komparatystyka dla humanistów. Red. M. Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011. S. 211-289.
 9. Dyserinck, Hugo. „Imagology and the Problem of Ethnic Identity.” Web 20.01.2018. http://www.intercultural-studies.org/ICS1/Dyserinck.shtml.
 10. Hašek, Jaroslav. Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Przeł. Paweł Hulka-Laskowski. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009.
 11. Hašek, Jaroslav. Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwejka podczas wojny światowej. T. 1-2 i 3-4. Przeł. Józef Waczków. Warszawa: Książka i Wiedza, 1991.
 12. Hašek, Jaroslav. Losy dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej. Przeł. Antoni Kroh. Kraków: Znak, 2010.
 13. Huelle, Paweł: Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala. Kraków: Znak, 2002.
 14. Imagologica. Web 20.01.2018. http://imagologica.eu/
 15. Jagodziński, Andrzej. „Nic nie zgrzyta“ [Wywiad z Andrzejem Jagodzińskim]. Dwutygodnik 135 (2014). Web 20.01.2018. http://www.dwutygodnik.com/artykul/5270-nic-nie-zgrzyta.html
 16. Jakobson, Roman. „Językowe aspekty tłumaczenia“. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Red. S. Pollak. Wrocław: Ossolineum, 1975. S. 109-115.
 17. Kapuściński, Ryszard. „Tłumacz – postać XXI wieku”. Gazeta Wyborcza, Świąteczna, 4.-5. 6. 2005 r. S. 26.
 18. Kundera, Milan. Nieśmiertelność. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.
 19. Kuran-Burçoğlu, Nedret. „At the crossroads of translation studies and imagology“. Translation in Context. Selected contributions from the East Congress, Granada 1998. Red. A. Chesterman et al. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000. S. 143–150.
 20. Lefevere, André. „Composing the other”. Post-colonial Translation. Theory and Practice. Red. S. Bassnett, H. Trivedi. London: Routledge, 2002. S. 75-94.
 21. Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 22. Lippmann, Walter. Public opinion. New York: Harcourt, Brace and Co., 1922.
 23. Németh Vítová, Lenka. „Czeski humor po polsku”. Przekłady Literatur Słowiańskich 3 (2012). S. 107-119.
 24. Németh Vítová, Lenka. „Nad polskimi przekładami tekstów Václava Havla”. Václav Havel – człowiek, pisarz, filozof, polityk. Red. M. Balowski, B. Bakuła. Poznań – Prochowice: Wydawnictwo ”Pro”, 2014. S. 251-262.
 25. Németh Vítová, Lenka. „Polské překlady Osudů dobrého vojáka Švejka a polský Švejk“. Švejk ve střední Evropě. Red. J. Hrabal. Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2016. S. 107-119.
 26. Sobolewska, Justyna. “Lampart zamieniony w geparda. Literatura na nowo przetłumaczona”. Polityka 28.05.2010. Web 20.03.2018. www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1505878,1,literatura-nanowo-
 27. przetlumaczona.read.
 28. Stara Szkoła. Web. 20.01.2017. http://stara-szkola.com
 29. Steiner, George. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Przeł. Olga i Wojciech Kubińscy. Kraków: Universitas, 2000.
 30. Szamburski, Rafał. Wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala. Września: Wydawnictwo Kropka J. W. Śliwczyńscy, 2009.
 31. Tischner, Józef. „Inny”. Znak 584 (2004). S. 16–29.
 32. Tymoczko, Maria. „Literatura postkolonialna i przekład literacki”. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Znak, 2009. S. 430-447.
 33. Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London – New York: Routledge, 1995.
 34. Vítová, Lenka. „Čtyři polští překladatelé narativních próz Bohumila Hrabala“. Slavia Occidentalis 58 (2001). S. 229-239.
 35. Vítová, Lenka. „Recepce a překlady Hrabalova díla v polské literatuře“. Otázky českého kánonu. T. 1. Red. S. Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2006. S. 202-215.