WHY DID TADEUSZ RÓŻEWICZ TRANSLATE DRAGUTIN TADIJANOVIĆ’S “RING”? (ABOUT THE AUTHOR OF “NIEPOKÓJ” AS A TRANSLATOR OF SERBIAN AND CROATIAN POETRY)

Main Article Content

Agata Stankowska

Abstract

The question asked in the title of the paper may be considered as clearly probabilistic and leading only to trivial answers such as: because he was aware of the importance of the work of the author of “Ring” for the Croatian lyric poetry; because in 1958 he took part in the 3rd Yugoslavian Festival of Poetry in Rijeka and, probably, met the Croatian poet there; because that particular poem seemed to him especially beautiful and important. This matter, today unsolved – since both of the poets are deceased – may be, however, a rhetorical introduction to the attempt to read Tadijanović’s poem as not-his-own, in fact, yet included as a quotation, part of contemplations made by Różewicz on the human condition in the 20th century. It is appropriate therefore to consider whether Tadijanović’s vision included in “Ring” reflects to certain extent the way in which Różewicz grappled with the experience of co-participation in death and historical catastrophe. That is the lead I try to follow in the paper. Hence I look at the way in which Różewicz places Tadijanović in his own poetical diction. I ponder how this poem can be illuminated with original texts written by Różewicz. Finally, I consider whether the translatological decision of the author of “Anxiety” is in any way connected with his fascination with the classical lyric poetry of Leopold Staff.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stankowska, A. (2019). WHY DID TADEUSZ RÓŻEWICZ TRANSLATE DRAGUTIN TADIJANOVIĆ’S “RING”? (ABOUT THE AUTHOR OF “NIEPOKÓJ” AS A TRANSLATOR OF SERBIAN AND CROATIAN POETRY). Porównania, 22(1), 169-184. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18185
Section
Articles
Author Biography

Agata Stankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab., zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej UAM, kieruje Zakładem Literatury i Kultury Nowoczesnej. Wykłada historię literatury XX wieku, teorię literatury i historię reprezentacji. Jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego” i redaktorem naukowym serii wydawniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zatytułowanej „Literatura i sztuka”. Autorka książek Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o wizję” i „równanie” (Universitas, Kraków 1998), Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007), „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013), „Wizja przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013).

References

 1. Bieńkowski, Zbigniew. Ćwierć wieku intymności. Szkice o poezji i niepoezji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Agawa”, 1993.
 2. Eliot, Thomas Stearns. Kto to jest klasyk i inne eseje. Przeł. Magdalena Heydel et al. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1998.
 3. Jelčić Dubravko, Suradnici Jukić Suzana., Zrnić Aco, red. Zbornik radova o Dragutinu Tadijanović. 1991.-2007. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 4. Popa, Vasco. Źródło żywego słowa. Przeł. i opatrzył posłowiem Grzegorz Łatuszyński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Agawa”, 2011.
 5. Różewicz, Tadeusz. „Dźwięk i obraz w poezji współczesnej”. Życie Literackie 15 (1958). S. 3.
 6. Różewicz, Tadeusz. Poezje zebrane, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1976.
 7. Różewicz, Tadeusz. Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Wyd. II rozszerzone. Il. J. Tchórzewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 8. Różewicz, Tadeusz. Wiersze i poematy z „Twórczości” (1946-2005). Zebrał, wstępem i notą opatrzył oraz bibliografię opracował J. Drzewucki. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 2017.
 9. Staff, Leopold. Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji. Wybór, układ i posłowie T. Różewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
 10. Stankowska, Agata. Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”. Kraków: Universitas, 1998.
 11. Stankowska, Agata. „Wizja przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię tworczą. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013.
 12. Stoberski, Zygmunt, red. Liryka jugosłowiańska. Warszawa: Iskry, 1960.
 13. Tadijanović, Dragutin. “Prsten”. Web. 12.09.2018. <https://cuspajz.com/tekstovi-pjesama/pjesma/dragutin-tadijanovic/prsten.html>
 14. Wyka, Kazimierz. Rzecz wyobraźni. Wyd. II rozszerzone. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.