A TRANSFORMATION OF THE PRIVILEGES OF THE AUTHORITIES OR A TRANSFORMATION OF THE TYPES OF CLASS DOMINATION.

Main Article Content

Krzysztof Brzechczyn

Abstract

The paper is a critical commentary of The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework authored by Aviezer Tucker. This book presents the evolution of totalitarian communism, its transformation and analysis of problems surfacing in East-Central European societies. Although the reviewed book is a very rare attempt at a synthetic view on the genesis and transformation of communism, its author accepts a very narrow understanding of class and class interest which leads to an idealistic interpretation of Stalinist purges and the institutionalistic understanding of transformation which does not allow to place economical dimensions of post-communist transformation in a wider social perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Krzysztof Brzechczyn, K. B. (2019). A TRANSFORMATION OF THE PRIVILEGES OF THE AUTHORITIES OR A TRANSFORMATION OF THE TYPES OF CLASS DOMINATION. Porównania, 24(1), 243-349. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.19
Section
Articles
Author Biography

Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Pamięci Narodowej

Krzysztof Brzechczyn – prof., filozof i historyk, zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Oddziałowym Biurze Badań Historycznych InstytutuPamięci Narodowej w Poznaniu. Zainteresowania: historia najnowsza, filozofia historii, filozofiapolityczna i społeczna oraz metodologia historii. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybórpublicystyki politycznej (WiS 1998), Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne(Humaniora 1998), O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacjiewolucji społeczeństwa meksykańskiego (Wyd. UAM 2004), O ewolucji solidarnościowej myślispołeczno-politycznej w latach 1980-1981. Studium z filozofii społecznej (WNS UAM 2013), redaktorprac zbiorowych: Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne (2003), ObrazyPRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce (2008), Idealization XIII: Modeling in History(Rodopi 2009), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (2011),(z K. Paprzycką) Thinking about Provincialism in Thinking (Rodopi 2012) (z G. Borbone.), IdealizationXIV: Models in Science (Rodopi/Brill 2016), Towards a Revival of Analytical Philosophy ofHistory. Around Paul A. Roth’s Vision of Historical Sciences (Rodopi/Brill 2018), New Perspectivesin Transnational History of Communism in East Central Europe (Peter Lang 2019). Przygotowałwybór pism Chrisa Lorenza Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii(Wydawnictwo Poznańskie 2009) i Leszka Nowaka Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne1980-1989 (IPN 2011).

References

  1. Brzechczyn Krzysztof. „O ewolucji społeczeństw socjalistycznych. Próba wstępnej konceptualizacji”. Analizy metodologiczne. Red. T. Grabińska, M. Zabierowski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. S. 105-123.
  2. Brzechczyn Krzysztof. „Upadek realnego socjalizmu w Europie Wschodniej a załamanie się hiszpańskiego imperium kolonialnego w Ameryce Łacińskiej. Próba analizy porównawczej”. Ścieżki transformacji.
  3. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne. Red. K. Brzechczyn. Poznań: Zysk i S-ka, 2003. S. 37-80.
  4. Nowak, Leszek, “Model of Socialist Society”. Studies in East European Thought 34 (1987). S. 1-55.
  5. Nowak, Leszek. U podstaw teorii socjalizmu. T. 1: Własność i władza. O konieczności socjalizmu. T. 2: Droga do socjalizmu. O konieczności socjalizmu w Rosji. T. 3: Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań: Nakom, 1991.
  6. Siegel, Achim. Der Dynamik des Terrors im Stalinismum: Ein strukturtheoretischer Erklärungsversuch. Pfaffenweiler: Centaurus, 1992.
  7. Siegel, Achim. “Ideological Learning Under Conditions of Social Enslavement: The Case of the Soviet Union in the 1930s and 1940s”. Studies in East European Thought 50 (1998). S. 19-58.
  8. Tucker, Aviezer. The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework. New York: Cambridge University Press, 2015.
  9. Weber, Max. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Przeł. Dorota Lachowska. Warszawa: PWN, 2002.