Placement and Displacement: Questions of ‘Contextual’ Mickiewiczology

Main Article Content

Lidia Banowska

Abstract

The author reflects on how Mickiewicz and his work is contextualised and recontextualised in the work collected in the volume Mickiewicz kontekstowy (Contextual Mickiewicz). The analysis is a manifestation of perceiving phenomena through a network of complex mutual relations (both intra- and extra-literary)and attempting to understand through situating, and exemplifies the relevance of reading that is open to other times, other spheres (national, cultural, aesthetic), and ultimately, other perspectives. The collection is “constellational”, and is expressed in the diverse problems, approaches and methodologies that are taken up. The images of Mickiewicz that emerge from this study are the effect of two perspectives that are concurrent and in dialogue with each other: central views (emphasising Mickiewicz’s community-forming value) and peripheral views (his lesser-known qualities, including those of a mystic, author of erotic poems or a poet translated into the language of other arts).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Banowska, L. (2021). Placement and Displacement: Questions of ‘Contextual’ Mickiewiczology. Porównania, 29(2), 413-429. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.23
Section
Review articles
Author Biography

Lidia Banowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lidia Banowska – dr hab., literaturoznawczyni, zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej UAM (Zakład Badań nad Tradycją Europejską). Autorka monografii: Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005) oraz Byt i światło-cień. O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005), a także współredaktorka monografii zbiorowych: Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją (współred. W. Ratajczak; Zysk i S-ka, Poznań 2017) i "Nie kłaniać się okolicznościom". Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej (współred. E. Lijewska, J.Borowczyk; Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018).

E-Mail: banowska@amu.edu.pl.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3753-1406

References

 1. Bartol Krystyna (2019), Rola literatury w paidei greckiej. Kilka uwag o zapleczu intelektualnym Wieszcza, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 9–20.
 2. Borkowska-Rychlewska Alina (2019), Mickiewiczowskie ślady w librettach Jana Chęcińskiego do oper Stanisława Moniuszki, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 317–338.
 3. Borkowska-Rychlewska Alina, Hamerski Wojciech, Trybuś Krzysztof, red. (2020), Romantyk jako czytelnik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 4. Cieśla-Korytowska Maria (2019a), Mickiewiczowska etyka powinności, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 41–57.
 5. Cieśla-Korytowska Maria (2019b), Wstęp, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 7.
 6. Cieśla-Korytowska Maria, Szturc Włodzimierz, Ziołowicz Agnieszka, red. (2000), Juliusz Słowacki – poeta europejski, Universitas, Kraków.
 7. Cieśla-Korytowska Maria, red. (2019), Mickiewiczowskie konteksty, Avalon, Kraków.
 8. Fabianowski Andrzej, Hoffmann-Piotrowska red. (2005), Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Głowiński Michał (1987), Tradycja literacka. Próba zarysowania problematyki, w: Problemy teorii literatury, seria I: Prace z lat 1947–1964, wybór Henryk Markiewicz, wyd. 2 poszerzone, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 339–354.
 10. Halkiewicz-Sojak Grażyna (1995), Byron w twórczości Norwida, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń.
 11. Hoffmann-Piotrowska Ewa (2019), Czemu Mickiewicz dał wiarę Vintrasowi, albo czego szukał i co chciał znaleźć autor Dziadów?, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 21–36.
 12. Kuciak Agnieszka (2003), Dante romantyków. Recepcja Boskiej komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Kuniński Miłowit (2019), Adam Mickiewicz i Alexis de Tocqueville o demokracji i rewolucji francuskiej. Abstrakt, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 37–39.
 14. Kurek Krzysztof (1999), Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań.
 15. Lijewska Elżbieta (2020), A Duet to Democracy. Cyprian Norwid – Alexis de Toqueville, w: The Literature of Polish Romanticism in Its European Contexts, red. Krzysztof Trybuś, Peter Lang, Berlin, s. 135–149.
 16. Mączyński Andrzej (2019), Wśród prawników w Soplicowie, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 59–82.
 17. Płaszczewska Olga (2019), Z kręgu Mickiewicza. Ksiądz Jełowicki i malarka, albo intersemiotyczna lekcja polskości, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 175–201.
 18. Puchalska Iwona (2019), Mickiewicz „małych poetów”, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 339–351.
 19. Rusek-Kowalska Renata (2019), Perski przekład sonetu Adama Mickiewicza, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 131–155.
 20. Ryczek Wojciech (2019), Słowem uwiedziony. Retoryczne konteksty Świtezianki, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 111–130.
 21. Seweryn Agata (2019), Penderecki i inni. O muzycznych rekontekstualizacjach Sonetów krymskich, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 295–315.
 22. Skorupa Ewa (2019), Ilustrator jako interpretator. Propozycje wizualizacji Pana Tadeusza, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 203–227.
 23. Siwiec Magdalena (2019a), Norwidowskie prze-pisywanie Mickiewicza, w: Mickiewiczowskie
 24. konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 157–173.
 25. Siwiec Magdalena (2019b), Wstęp, w: O Norwidzie komparatystycznie, red. Magdalena Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7–9.
 26. Siwiec Magdalena, red. (2019), O Norwidzie komparatystycznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 27. Sokalska Małgorzata (2019), Adam Mickiewicz i drugie życie kantaty, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 271–294.
 28. Szmydtowa Zofia (1955), Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich, PIW, Warszawa.
 29. Trojanowiczowa Zofia (2010), Organizator narodowej wyobraźni, w: taż, Romantyzm. Od poetyki do polityki, wybór i red. Anna Artwińska, Jerzy Borowczyk, Piotr Śniedziewski, Universitas, Kraków, s. 275–291.
 30. Trybuś Krzysztof red. (2020), The Literature of Polish Romanticism in Its European Contexts, Peter Lang, Berlin, https://doi.org/10.3726/b16501.
 31. Urbankowski Maciej (2019), Adam Mickiewicz w literaturze polskiej po 1989 roku, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 353–373.
 32. Waśko Andrzej (2019), Klucznik horeszkowski – ale czy ostatni?, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 83–109.
 33. Weintraub Wiktor (1998), Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybrała i oprac. Zofia Stefanowska, IBL PAN, Warszawa.
 34. Witkowska Alina (1975), Mickiewicz. Słowo i czyn, PWN, Warszawa.
 35. Witkowska Alina (1997), Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, wybór il. S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 36. Wojnicka Joanna (2019), Filmowy Mickiewicz, w: Mickiewiczowskie konteksty, red. Maria Cieśla-Korytowska, Avalon, Kraków, s. 229–249.